Μάρτυρες

Μάρτυρες

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΝΕΟΝΙΛΛΑ Η ΕΚ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

Ἁγία Νεονίλλα καταγόταν ἀπό ἀρχοντική οἰκογένεια τῆς Παμφυλίας. Ὁ ἀκριβής τόπος τῆς γεννήσεώς της δέν ἀναγράφεται στό Συναξάριό της. Πολύ νέα παντρεύτηκε ἀλλά λίγα χρόνια μετά τόν γάμο της, στήν ἡλικία τῶν εἴκοσι τεσσάρων ἐτῶν, ἔμεινε χήρα. Οἱ πειρασμοί πολλοί γιά τήν ἡλικία της. Μέ τή θερμή ὅμως πίστη καί τήν ἀγάπη της στόν Χριστό ἀντιμετώπιζε σθεναρά κάθε δοκιμασία.

Περισσότερα...

Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΝΑ

marina-1Κατήγετο ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, ἀπό γονεῖς ἐπιφανεῖς. Ὁ πατέρας της Αἰδέσιος ἦταν ἐπίσημος ἱερέας τῶν εἰδώλων, γνωστός σέ ὅλους. Ἡ μητέρα της πέθανε λίγες μέρες μετά τή γέννηση τῆς μονάκριβης κόρης της Μαρίνας.1

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΒΙΑΝΩΡ Ο ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

vianor-1 Ἅγιος Βιάνωρ κατήγετο ἀπό τήν Πισιδία. Ὡς φαίνεται, στήν πατρίδα του γνώρισε τόν Χριστό καί ἔλαβε τό Ἅγιο Βάπτισμα, ὅταν βρέθηκε στή γειτονική Ἐπαρχία τῆς Ἰσαυρίας. Τότε στήν πόλη Ἀφροδισιάς ἡγεμόνας ἦταν ὁ Σεβηριανός, ὁ ὁποῖος διεκρίνετο γιά τό μῖσος του κατά τῶν χριστιανῶν. Ὅταν τοῦ κατήγγειλαν ὅτι ὁ Βιάνωρ ἦταν ὀπαδός τῆς θρησκείας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία κατά τόν ρωμαϊκό νόμο ἦταν ἐχθρική πρός τόν αὐτοκράτορα, τόν κάλεσε σέ ἀπολογία.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΓΥΔΟΥ

Κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Αὐρηλιανοῦ (270-5), στήν πόλη Μάγυδο τῆς Παμφυλίας, ἐκήρυττε τόν Χριστό μέ παρρησία ὁ εὐλαβής πιστός Ἡλιόδωρος. Ἐνοχλημένοι οἱ εἰδωλολάτρες τόν κατήγγειλαν στόν ἡγεμόνα τῆς πόλης ἐκείνης Ἀώτιο. Τόν συνέλαβαν καί τόν ὁδήγησαν στόν ἡγεμόνα νά δικασθεῖ. Οὔτε οἱ ὑποσχέσεις οὔτε οἱ ἀπειλές τοῦ ἡγεμόνα κλόνισαν τήν πίστη τοῦ Ἡλιοδώρου. Κατά τά βασανιστήρια πού ἐπακολούθησαν ὁ Ἅγιος μέ θέρμη προσευχόταν: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἔλα καί βοήθησέ με». Τότε μιά φωνή ἀκούστηκε ἀπό τόν οὐρανό: «Μή φοβᾶσαι, εἶμαι μαζί σου». Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ὁ Μάρτυρας δέν αἰσθανόταν πιά πόνους ἀπό τά βασανιστήρια καί ἐνισχύθηκε πιό πολύ στήν πίστη του πρός τόν Χριστό.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ἅγιος Θεμιστοκλῆς κατά τόν διωγμό τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Δεκίου (250), ζοῦσε στά Μύρα τῆς Λυκίας βόσκοντας τά πρόβατά του. Ἦταν ἁπλός καί καλόκαρδος ἄνθρωπος. Μιά μέρα τόν πλησίασε, ἐκεῖ στό λόφο πού ἦταν μέ τό κοπάδι του, ἕνας χριστιανός μέ τό ὄνομα Διοσκορίδης καί τόν παρακάλεσε νά τόν κρύψει ἀπό τό στρατιωτικό ἀπόσπασμα πού εἶχε στείλει ὁ ἄρχοντας Ἀσκληπιός νά τόν συλλάβει.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΣ

Ἅγιος Καλλιόπιος καταγόταν ἀπό ἀρχοντική οἰκογένεια τῆς Πέργης. Ἡ χριστιανή μητέρα του Θεόκλεια ἀπό τή νηπιακή ἡλικία τοῦ μετέδωσε τήν χριστιανική πίστη καί ἀργότερα τόν παρότρυνε νά μελετᾶ καθημερινά τήν Ἁγία Γραφή καί νά ἀγωνίζεται νά ζεῖ κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι μέ τήν ἐνηλικίωσή του ἐξελίχθηκε σ᾿ἕναν εὐσυνείδητο χριστιανό νέον, πού δέν δίσταζε νά ὑπερασπίζεται φανερά τήν πίστη του στόν Χριστό, στά χρόνια ἐκεῖνα – τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου αἰώνα – πού κυριαρχοῦσε ἀκόμα ἡ εἰδωλολατρία στήν πατρίδα του.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΟΝΩΝ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Ἅγιος Κόνων εἶχε γεννηθεῖ στή Ναζαρέτ τῆς Παλαιστίνης καί κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου (250) εἶχε μεταναστεύσει στήν Παμφυλία καί ζοῦσε στήν πόλη Μάνδρων τῆς Παμφυλίας, ἀσκώντας τό ἐπάγγελμα τοῦ κηπουροῦ.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΡΗΣΚΗΣ

Ἅγιος Κρήσκης ἀνῆκε σέ ἀρχοντική χριστιανική οἰκογένεια τῶν Μύρων καί εἶχε φθάσει σέ γεροντική ἡλικία. Βλέποντας τούς συμπατριῶτες του νά ἐξακολουθοῦν νά λατρεύουν τά εἴδωλα τῶν ψεύτικων θεῶν ὑπέφερε. Γι᾿αὐτό συχνά πήγαινε στούς τόπους ὅπου οἱ εἰδωλολάτρες πρόσφεραν θυσίες καί τούς νουθετοῦσε νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν πλάνη τους καί νά πιστέψουν στόν Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ δημιουργός ὅλου τοῦ κόσμου καί Αὐτός πού χορηγεῖ τή ζωή στά ἔμψυχα δημιουργήματά του.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΛΕΩΝ Ο ΕΚ ΜΥΡΩΝ

Τά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας μας καταχωροῦν τό ὄνομά του καί τή μνήμη του, χωρίς περισσότερα στοιχεῖα ὡς ἑξῆς: «Τῇ 18ῃ τοῦ μηνός Αὐγούστου μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λέοντος, ὅς ἤθλησε κατά τήν θάλασσαν πλησίον Μύρων τῆς Λυκίας».1

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΠΡΟΒΟΣ

Κατήγετο ἀπό τή Σίδη. Ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ, ὁ ὁποῖος βασίλευσε ἀπό τό 284 ἕως τό 305, καί ἦταν σκληρός διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἡ προσπάθειά του ἦταν νά ἐξοντώσει, ἄν μποροῦσε, ὅλους τούς χριστιανούς τῆς αὐτοκρατορίας του. Τό πνεῦμα αὐτό εἶχε μεταδώσει καί σέ ὅλους τούς ἀξιωματούχους του καί τούς διοικητές τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς αὐτοκρατορίας. Ἐπέβαλε νά θεωροῦν τό πρόσωπό του ἱερό καί νά τοῦ ἀποδίδουν θεῖες τιμές, ὅσα δέ ἀνῆκαν σ᾿αὐτόν νά θεωροῦνται ἱερά. Καθώς ὡς ἕδρα του εἶχε ἐπιλέξει τή Νικομήδεια τῆς Μ. Ἀσίας, οἱ Ἐπαρχίες αὐτές τῆς αὐτοκρατορίας του ἐγνώρισαν τούς πιό σκληρούς καί συχνούς διωγμούς. Ἀμέτρητοι εἶναι οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ. Γι᾿αὐτό πολλοί χριστιανοί, γιά νά μποροῦν νά λατρεύουν τόν Κύριο ἐν εἰρήνῃ, ἀπέφευγαν νά ζοῦν στίς πόλεις καί ἔφευγαν σέ ἀπόμερα χωριά καί ἐρημικά μέρη.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΣΕΒΗΡΟΣ

Ἅγιος Σεβῆρος γεννήθηκε ἀπό γονεῖς χριστιανούς τόν Πετρόνιον καί τήν Μυγδονία στή Σίδη τῆς Παμφυλίας. Οἱ γονεῖς του εἶχαν ἑλκυσθεῖ στήν χριστιανική πίστη ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Σίδης Ξενοφώντα.1 Ὅταν ξέσπασε ὁ διωγμός ἐπί Διοκλητιανοῦ, ὁ Πετρώνιος, ἔφυγε μέ τήν οἰκογένειά του γιά τήν Φιλιππούπολη τῆς Θράκης, ἀπ᾿ὅπου κατάγονταν. Ἀλλά καί ἐκεῖ κυριαρχοῦσε τό ἴδιο μῖσος κατά τῶν χριστιανῶν. Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες ὁ ἄρχοντας Ἀπελλιανός βασάνιζε δεκάδες χριστιανῶν, γιά νά τούς ἐξαναγκάσει νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ὁ νεαρός Σεβῆρος παρακολουθοῦσε μέ θαυμασμό τό θάρρος καί τήν ἀνδρεία, μέ τήν ὁποία ἀντιμετώπιζαν τά φρικτά μαρτύρια οἱ γενναῖοι ἐκεῖνοι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, καί τή χαρά μέ τήν ὁποία δήλωναν τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τους στόν ἀληθινό Θεό. Ὅταν οἱ γονεῖς του ἀπεφάσισαν νά φύγουν καί ἀπό ἐκεῖ σέ ἄλλο ἀσφαλῆ τόπο, ὁ Σεβῆρος μέ σταθερότητα ἀπάντησε ὅτι θά μείνει ἐκεῖ γιά νά μεταδώσει καί σέ ἄλλους τήν πίστη πρός τόν Χριστό.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΖΩΣΙΜΟΣ

zwsimos-1 Ἅγιος Ζώσιμος κατήγετο ἀπό τήν Ἀπολλωνιάδα, ἡ ὁποία κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ὀνομάστηκε Σωζόπολις καί ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς, ὑπαγομένης στή Μητρόπολη Πισιδίας. Ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ. Ὅταν ἡγεμόνας τῆς Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας ἦταν ὁ Δομετιανός, ὁ Ζώσιμος ὑπηρετοῦσε ἐκεῖ στρατιώτης.

 

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΑΤΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΙΝΔΕΟΣ, ΜΝΗΣΙΘΕΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΗΝΑΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΟΣ

Οἱ ἐννέα αὐτοί Ἅγιοι Μάρτυρες ζοῦσαν στήν Παμφυλία κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ καί προέρχονταν ἀπό χριστιανικές οἰκογένειες. Ὁ Μηναῖος ἦταν μαραγκός, ὅλοι δέ οἱ ἄλλοι γεωργοί. Στίς καρδιές τους ἔκαιγε ἡ φλόγα τῆς πίστεως καί ἦταν ἀποφασισμένοι ἀκόμα καί νά ὑποστοῦν μαρτύρια, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού πέθανε γιά μᾶς.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΠΙΑΣ, ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

Οἱ τρεῖς αὐτοί Ἅγιοι-Μάρτυρες ζοῦσαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ρώμης Δεκίου, γνωστοῦ γιά τούς διωγμούς του ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, στήν πόλη Μάγυδο τῆς Παμφυλίας. Διακρίνονταν γιά τή σεμνότητα τῆς ζωῆς τους καί τήν πίστη τους πρός τόν Χριστό. Ὅταν ὁ ἄρχοντας τῆς Μαγύδου ἔλαβε τή διαταγή τῆς Ρώμης, τό ἔτος 251, νά ἐξαναγκάσει τούς χριστιανούς τῆς Ἐπαρχίας του νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους ἤ νά θανατωθοῦν, μεταξύ ἄλλων συνέλαβε καί τούς τρεῖς αὐτούς Ὁμολογητές τῆς χριστιανικῆς πίστης. Παρ᾿ὅλα τά μαρτύρια ἐκεῖνοι ἔμεναν προσηλωμένοι στόν Νυμφίον τῶν ψυχῶν τους λέγοντας˙ «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ μάχαιρα;» .1 Καί ἡ ἀπάντησή τους μαζί μέ τόν Μάρτυρα Ἀπόστολον Παῦλο ἦταν «τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν».2

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΦΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΟΣ, ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ

agioi-martyres-markos Ἅγιος Μάρκος ἦταν ὑπόδειγμα ποιμένος κατά τό πρότυπο τοῦ Κυρίου στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Κατά τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν ἀπό τόν Διοκλητιανό τό ἔτος 290, ὁ ἡγεμόνας τῆς Πισιδίας Μάγνος μεταξύ τῶν πρώτων συνέλαβε τόν ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας Μάρκον. Σκοπός του ἦταν, ἄν κατάφερνε νά τόν κάνει νά ἀρνηθεῖ τόν Θεό του, εὐκολότερα θά μετέστρεφε στή λατρεία τῶν εἰδώλων καί τούς ἄλλους ὀπαδούς του. Ὅμως οὔτε οἱ ὑποσχέσεις οὔτε οἱ ἀπειλές τοῦ ἡγεμόνα ἐκλόνισαν τόν πιστόν οἰκονόμον τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Ἄρχισαν τά βασανιστήρια. Τόν κρέμασαν καί ἄρχισαν νά τόν ξεσχίζουν. Τόν φυλακίζουν καί ὁ δέσμιος Χριστοῦ ἐλευθερώνει ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τῶν εἰδώλων τριάντα στρατιῶτες μέ τόν ἐπί κεφαλῆς ἀξιωματικό τους, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν στόν Χριστό, βαπτίσθηκαν καί μαρτύρησαν.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ἅγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στήν Πέργη τῆς Παμφυλίας. Κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ρώμης Ἀντωνίνου (138-161). Σέ ἡλικία 18 ἐτῶν, ὁ Ἡγεμόνας τῆς Πέργης Θεόδοτος τόν κάλεσε μαζί μέ ἄλλους νέους τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι διακρίνονταν γιά τή σωματική τους διάπλαση καί δύναμη, νά καταταγεῖ σέ ἐπίλεκτη μονάδα στρατοῦ, ἡ ὁποία θά ἐστέλλετο στή Ρώμη νά ὑπηρετήσει στή φρουρά τοῦ αὐτοκράτορα. Ἀλλά ὅταν τοῦ σφράγισαν τό πιστοποιητικό τῆς στράτευσής του, ὁ Θεόδωρος τό ἔσχισε μέ ὀργή καί τό πέταξε κάτω.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΟΣ

Οἱ Ἅγιοι Λέων καί Παρηγόριος ζοῦσαν στά Πάταρα τῆς Λυκίας καί μεταξύ των εἶχε δημιουργηθεῖ στενός πνευματικός δεσμός. Στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῶν διωγμῶν ἐφάρμοζαν τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «παρακαλεῖτε ἀλλήλους καί οἰκοδομεῖτε εἷς τόν ἕνα».1 Ἐνίσχυε ὁ ἕνας τόν ἄλλον στήν πίστη καί στόν δρόμο τῆς ἀρετῆς.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ (ἕτερος), ΕΞ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

markos-stefanos-markos-1Κατήγοντο ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Ἔζησαν κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ. Τό 290 συνελήφθησαν ἀπό τόν ἡγεμόνα Μάγνο ὡς χριστιανοί, ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους στόν ἕνα Θεό καί Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστό. Ὑπέστησαν πολλά βασανιστήρια καί ἐπειδή δέν δέχθηκαν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, ἀποκεφαλίσθηκαν καί ἔλαβαν τά στεφάνια τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τήν 22α Νοεμβρίου.

Περισσότερα...

ΟΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

dekapente-xiliades-1-thΣτό Συναξάριο τῆς 16ης Ἰουλίου τοῦ Μηναίου τῆς Ἐκκλησίας καθώς καί τοῦ Μεγάλου Συναξαριστῆ γράφεται μόνον «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες οἱ ἐν Πισιδίᾳ, ὄντες χιλιάδες δεκαπέντε, ξίφει τελειοῦνται. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ αἱ Ἅγιαι Μάρτυρες γυναῖκες, πολλαί οὖσαι, ξίφει τελειοῦνται». Στό δέ Συναξάριον τῆς ἑπομένης ἡμέρας, 17ης Ἰουλίου, τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Μαρίνης μεταξύ ἄλλων γράφεται : «Ὁ Ἔπαρχος ἀκούσας πῶς ὁμολογοῦσαν τόν Χριστόν Θεόν καί Βασιλέα των... προσέταξε νά θανατώσουν, ὅσους ἐπίστευσαν. .... καί ἐφόνευσαν ἄνδρας χιλιάδας δεκαπέντε, χωρίς τάς γυναῖκας πού δέν τάς ἐμέτρησαν. Οἵτινες ὅλοι βαπτισθέντες μέ τό ἅγιον αἷμα των δέν ἐχρειάσθησαν ἄλλο βάπτισμα, γενόμενοι θυσία τῷ Θεῷ καί ὁλοκαύτωσις ἀπῆλθον εἰς τήν αἰώνιον βασιλείαν οἱ τρισμακάριοι».

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΣΠΕΡΟΣ, ΖΩΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ

Ἕσπερος καί ἡ Ζωή μέ τά δύο παιδιά τους Κυριακό καί Θεόδουλο ζοῦσαν στήν Ἀττάλεια κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἀδριανοῦ (124) καί ἦσαν δοῦλοι ἑνός πλούσιου εἰδωλολάτρη, πού ὀνομαζόταν Κάταλλος. Ὁ Ἕσπερος καί ἡ οἰκογένειά του εἶχαν γίνει χριστιανοί καί μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου δέν μποροῦσαν νά ὑποφέρουν νά ζοῦν σ᾿ἕνα εἰδωλολατρικό περιβάλλον καί νά ὑπηρετοῦν ἀνθρώπους πού λάτρευαν τά εἴδωλα καί συχνά προσέφεραν θυσίες σ᾿αὐτά. Αἰσθάνονταν ὅτι κατά τά σώματά τους ἦσαν δοῦλοι, ἀλλά οἱ ψυχές τους εἶχαν ἀποκτήσει τήν ἐλευθερία, πού ὁ Χριστός τούς ἐχάρισε.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΙ ΤΡΙΒΙΜΙΟΣ

Κατήγοντο ἀπό τήν Πέργη. Κατά τόν διωγμόν τοῦ Δεκίου (249-251) τούς συνέλαβαν καί τούς παρέδωσαν στόν ἡγεμόνα τῆς χώρας. Ἐπειδή ὁμολόγησαν μέ θάρρος τήν πίστη των στόν Χριστό ὡς ἀληθινό Θεό σκληρά τούς βασάνισαν. Ἀφοῦ τούς γύμνωσαν τούς χτυποῦσαν μέ μαστίγια ἀπό βούνευρα ξηρά. Μετά τούς κρέμασαν καί τούς ξέσχιζαν μέ σιδερένια νύχια. Ἐπειδή ἔμειναν ἀμετακίνητοι στήν πίστη τους πρός τόν Χριστό, τελικά ἀποκεφαλίσθηκαν καί ἔτσι ἔλαβαν τά στεφάνια τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται τήν 2α Μαρτίου.

Περισσότερα...

Μάρτυρες