ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΣΙΔΗΣ

  • Εκτύπωση

Στό τέρμα τοῦ δρόμου C, κοντά στή θάλασσα, ὑπῆρχε ἕνας μεγαλοπρεπής ἱ. Ναός ρυθμοῦ Βασιλικῆς, (aa) διαστάσεων 35x24 μέτρων. Κτίσθηκε ἀνατολικά δύο ἀρχαίων ναῶν τοῦ Ἀπόλλωνα καί τῆς Ἀθηνᾶς (Ν καί Ν2 Σχεδίου Σίδης) καί τό αἴθριόν του 46x38 μέτρων ἐπεκτάθηκε πάνω ἀπό τά ἐρείπια τῶν δύο αὐτῶν ναῶν.1 Ἐντυπωσιακό εἶναι τό ὑψηλό σύνθρονο, πού καλύπτει ὁλόκληρη τήν ἀνατολική κόγχη τοῦ Ἁγίου Βήματος.2 Διακρίνονται ἀκόμα ἡ Πρόθεση, τό Διακονικόν καί τό Παστοφόριον, ἀριστερά καί δεξιά τοῦ Ἁγίου Βήματος, καθώς καί ὁ Πρόναος-νάρθηκας φάρδους 5,20 μέτρων. Ἐντός τοῦ μεγάλου ναοῦ βρέθηκαν τά ἐρείπια ἑνός μικρότερου βυζαντινοῦ ναοῦ, διαστάσεων 9x12 μέτρων, ὁ ὁποῖος ἀπό ἄγνωστη αἰτία φαίνεται ὅτι κτίσθηκε μεταγενέστερα.

 

Στή νότια πλευρά τοῦ Ἁγ. Βήματος τοῦ ναοῦ ὑπῆρχαν δύο κτίσματα «Μαρτύρια» στά ὁποῖα φαίνεται ὅτι ὑπῆρχαν τάφοι Μαρτύρων.

sidi-tombs

Μαρτύρια (τάφοι Μαρτύρων) 

Ἡ δεύτερη Βασιλική (bb) βρίσκεται δυτικά τοῦ θεάτρου, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν μεγάλο κεντρικό δρόμο μέ τίς κιονοστοιχίες. Εἶναι διαστάσεων 36x22 μέτρων. Διακρίνονται ἡ ἁψίδα στό ἱερό Βῆμα, ὁ Νάρθηκας καί τό αἴθριον. 

 sidi-metropolitan-temple

Σχέδιο συγκροτήματος Μητροπολιτκοῦ ναοῦ καί Ἐπισκοπείου.

1 Βλεπ. ἀνωτ. Σχεδιάγραμμα Σίδης .

2 Βλεπ. Φωτο 1.