Μηνύματα

Μηνύματα

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2016

Ἀριθμ. Πρωτ. 284

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
* * *

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ καὶ εὐλογημένα,

Διὰ τῆς θεοπνεύστου ρήσεως τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Κυρίου καὶ τῶν κριμάτων αὐτῆς, εἰσάγει καὶ ἐφέτος πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς εἰς τὸ «μυστήριον» τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρκοστῆς ὁ ἱερὸς Ψαλμῳδὸς ἀναφωνῶν: «Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις» (Ψαλμ. 102, 6). Διότι ὁ Κύριος «ἐμπιπλᾷ ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν μας καὶ ἀνακαινίζει ὡς ἀετοῦ τὴν νεότητά μας» (πρβλ. ὅ. π. 5).
Ὡς γνωστόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἕκαστος ἄνθρωπος, πλασθεὶς κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ, ἀποτελεῖ ναὸν Κυρίου. Πολὺ δὲ περισσότερον ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν καὶ ἐχρίσθημεν διὰ τοῦ Ἁγίου Μύρου καὶ ἐνεκεντρίσθημεν εἰς τὴν καλλιέλαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἴμεθα ναοὶ τοῦ ἐν ἡμῖν οἰκοῦντος Ἁγίου Πνεύματος, ἀκόμη καὶ ἐὰν διὰ ποικίλων ἁμαρτιῶν, ἑκουσίων ἢ ἀκουσίων, ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ τοῦ Κυρίου: «εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει» (Β΄ Τιμ. β΄, 13).
Διὰ τοῦ ρύπου ὅμως τῆς ἁμαρτίας κωλύεται ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ ἐνεργῇ ἐν ἡμῖν, ἐφ᾿ ᾧ καὶ ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὥρισε τὴν ἀρχομένην περίοδον τῶν νηστειῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἵνα κατ᾿ αὐτὴν καθάρωμεν ἑαυτοὺς διὰ τῆς μετανοίας καὶ γενώμεθα ἄξιοι νὰ ὑποδεχθῶμεν τὰ ζωοποιὰ Πάθη καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν λαμπροφόρον Ἔγερσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Δεῦρο τάλαινα ψυχή, σὺν τῇ σαρκί σου τῷ πάντων Κτίστῃ, ἐξομολογοῦ∙ καὶ ἀπόσχου λοιπόν, τῆς πρὶν ἀλογίας, καὶ προσάγαγε Θεῷ, ἐν μετανοίᾳ δάκρυα», καλεῖ πάντας τοὺς πιστοὺς ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Κανόνος Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης (τροπάριον α΄ᾠδῆς).
Ἡ Ἐκκλησία, μεριμνῶσα διὰ τὴν σωτηρίαν καὶ πνευματικὴν τελείωσίν μας, ἀνοίγει εἰς πάντα τὰ μέλη αὐτῆς τὸν παρόντα καιρὸν τῆς μετανοίας, προτρέπου-σα συγχρόνως αὐτὰ νὰ πολεμήσουν τὸν φιλόϋλον καὶ φιλοκτήμονα βίον, ὁ ὁποῖος ὡς «βαρὺς κλοιός» κρατεῖ τὴν ψυχὴν χοϊκὴν καὶ συρομένην ἐπὶ γῆς, μὴ δυναμένην νὰ ἀνοίξῃ τὰς πτέρυγας αὐτῆς πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Τοιουτοτρόπως, διὰ τῆς μετανοίας καὶ τῶν καθαρτικῶν δακρύων, ἐνδυόμεθα καὶ πάλιν τὸ πρωτόκτιστον κάλλος καὶ τὴν θεοΰφαντον στολήν, τὴν ὁποίαν ἀπωλέσαμεν μετὰ τὴν πτῶσιν, περιβληθέντες «τὸν στολισμὸν τῆς αἰσχύνης, καθάπερ φύλλα συκῆς».
Ἀποτελεῖ, ταυτοχρόνως, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ βρωμάτων καὶ ἀπὸ «διαλογισμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων πονηρῶν» ἀφετηρίαν διὰ τὴν ὀρθήν, μεμετρημένην καὶ σώφρονα διαχείρισιν τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, μὲ προοπτικὴν τὴν κοινὴν ὠφέλειαν, οὕτως ὥστε νὰ ἐκμηδενίζωνται αἱ ἀρνητικαὶ καὶ διὰ τὸ κοινωνικὸν καὶ φυσικὸν περιβάλλον ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς ἀλόγου χρήσεώς των καὶ νὰ παραμένῃ μόνον ἡ «νηστεία τῆς ἐλεημοσύνης», ἡ ὁποία νὰ μὴ «γίνηται κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις», ἀλλὰ ἔλεος καὶ χάρις καὶ ἀνακούφισις εἰς αὐτοὺς καὶ διὰ τὴν πορείαν μας πρὸς τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Μέγας Βασίλειος).
Τοιουτοτρόπως, διὰ τῆς ἐγκρατοῦς χρήσεως, ἁγιάζεται καὶ ἡ ὕλη καὶ ἡ ζωὴ μας, καθότι ἡ φθαρτὴ ὕλη ἀποτελεῖ οὐχὶ τὸν αὐτοσκοπόν, ἀλλὰ τὸ μέσον τοῦ ἁγιασμοῦ. Συνεπῶς, καὶ διὰ τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας πλουσίους τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἡ νηστεία πρέπει νὰ ἀποτελῇ ἀφορμὴν ἐγκρατείας, μὲ τελικὸν σκοπόν «περισσεύειν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου», κατὰ τὴν ρῆσιν τοῦ μεγαλορρήμονος Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου (πρβλ. Ρωμ. ιε΄, 13) καὶ ἀποβλέπειν καὶ εἰς τοὺς σημερινοὺς πτωχούς «Λαζάρους» τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τῆς προσφυγιᾶς.
Πέραν ὅμως τούτων, δὲν πρέπει νὰ λησμονῆται, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τὸ ἀληθὲς πνεῦμα τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐγκρατείας, τὸ ὁποῖον καθιστᾷ ταύτας εὐαρέστους τῷ Κυρίῳ, καθὼς διδάσκει ὁ ἀδελφόθεος Ἀπόστολος Ἰάκωβος, λέγων: «θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου» (Ἰακ. α΄, 27). Διότι δὲν θὰ ἐπιτύχωμεν τὴν χάριν, τὴν ὁποίαν ἀφθόνως παρέχει ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια, ἁπλῶς καὶ μόνον διὰ τῆς ἀσιτίας καὶ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τῶν ὑλικῶν τροφῶν: «Εἰ εἰς κρίσεις καὶ μάχας νηστεύετε καὶ τύπτετε πυγμαῖς ταπεινόν, ἱνατί μοι νηστεύετε;», ἀναρωτᾶται ὁ Προφήτης Ἡσαΐας (58, 4). «Οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην [...], ἀλλὰ [...] διάθρυπτε πεινῶντι τὸν ἄρτον σου καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου· ἐὰν ἴδῃς γυμνόν, περίβαλε...», λέγει καὶ παραγγέλλει ὁ Κύριός μας διὰ τῆς φωνῆς τοῦ Προφήτου Αὐτοῦ (Ἡσ. 58, 5-7).
Ἰδιαιτέρως σήμερον ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ἡ προσφυγιὰ καὶ αἱ ποικιλότροποι δυσχέρειαι, αἱ ὁποῖαι παγκοσμίως ἐμφανίζονται, μάλιστα δὲ εἰς ὡρισμένους λαοὺς καὶ χώρας, παρέχουν εἰς ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους τὴν δυνατότητα νὰ καλλιεργήσωμεν τὸ γνήσιον τοῦτο πνεῦμα τῆς νηστείας, συνδυάζοντες τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων μὲ ἔργα φιλανθρωπίας καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς ἔχοντας ἄμεσον ἀνάγκην ἀδελφούς μας, τοὺς πάσχοντας, τοὺς ἐνδεεῖς καὶ πένητας, τοὺς ἀστέγους καὶ πρόσφυγας, τοὺς μὴ ἔχοντας «ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. η΄, 20), αὐτοὺς τούς ὁποίους αἱ σκληραί περιστάσεις τοῦ πολέμου καὶ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων ἀναγκάζουν νὰ ἐγκαταλείπουν τὰς πατρογονικὰς ἑστίας των καὶ νὰ ταξιδεύουν ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων καὶ θλίψεων καὶ κόπων.
Ὅταν ἡ νηστεία μας συνοδεύηται ἀπὸ τοιαύτην αὔξησιν τῆς φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης μας πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, θρησκείας, γλώσσης καὶ καταγωγῆς, τότε αὕτη θὰ ἀναβαίνῃ ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ ὡς θυμίαμα εὔοσμον καὶ ἄγγελοι θὰ συμπαρίστανται εἰς ἡμᾶς νηστεύοντας, ὅπως διηκόνουν τὸν Κύριον εἰς τὴν ἔρημον.
Ἀπὸ καρδίας εὐχόμεθα ἀδελφικῶς καὶ πατρικῶς εἰς ἅπαντας τὸ ἀρχόμενον στάδιον τῶν Ἁγίων Νηστειῶν νὰ εἶναι καρποφόρον καὶ ἁγιαστικόν, πλῆρες χάριτος καὶ ἁγιασμοῦ, καὶ ὅπως ἀξιώσῃ ἡμᾶς ὁ Θεὸς νὰ προσέλθωμεν ἀπροσκό-πτως εἰς τὸν αἰώνιον ζωοποιὸν Κρατῆρα, τὴν ζωηφόρον Πλευρὰν τοῦ Κυρίου, «ἐξ ἧς ὁ διπλοῦς ἡμῖν ἐξέβλυσε, κρουνὸς τῆς ἀφέσεως καὶ γνώσεως» (Μέγας Κανών, τροπάριον τῆς δ΄ ᾠδῆς).
Αὐτοῦ ἡ Θεία Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, ὥστε ἐν τοιούτῳ εὐαγγελικῷ φρονήματι χαρισθῇ ἡμῖν ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.


Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βις´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2016

Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

"Κύριε, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ
τῆς χρηστότητός Σου".

 

Με δοξολογία προς τον φιλάνθρωπο Θεό εισερχόμαστε σήμερα στο νέο σωτήριο έτος 2016. Συγχρόνως αναπολούμε με ευγνωμοσύνη τα όσα καλά μας πρόσφερε ο πανάγαθος Ουράνιος Πατέρας μας τη χρονιά που πέρασε και τον ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες του. Ασφαλώς στη μνήμη μας έρχονται και θλιβερά γεγονότα που ζήσαμε, από δικά μας λάθη ή από άλλες εξωτερικές αιτίες. Παρ' όλα αυτά όσα αγαθά μας έδωσε ο Θεός είναι ασυγκρίτως περισσότερα από τα δυσάρεστα που ζήσαμε έως τώρα.
Ιδιαίτερα, όσοι κατοικούμε στα όρια της Πισιδίας, Ατταλείας και Αλάνυας έχουμε πρόσθετο λόγο να ευχαριστήσουμε τον Αρχηγό της Εκκλησίας μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για τα πολύτιμα δώρα που μας χάρισε το περασμένο έτος. Οι ευλογίες που δεχτήκαμε είναι πολλές:

- Μετά τον ιστορικό Ναό του Αγίου Αλυπίου στην Αττάλεια, πριν 5 χρόνια, μας αξίωσε ο Μεγαλόδωρος Κύριος πέρυσι να αποκτήσουμε δικό μας Ορθόδοξο Ναό-της Παναγίας Πισιδιώτισσας- και στην Αλάνυα. Και αυτοί οι δύο Ναοί είναι ανοιχτοί κάθε μέρα, για να μπορούν οι πιστοί να προσεύχονται, να επικοινωνούν με τους Ιερείς, να συμμετέχουν στη θεία λατρεία, χωρίς περιορισμούς χρόνου, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

- Τα Θυρανοίξια του Ορθοδόξου Πολιτιστικού Κέντρου και του Ι.Ν. της Παναγίας Πισιδιώτισσας από τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίον, με συμμετοχή Αρχιερέων,πολλών Ιερέων, Διακόνων και εκατοντάδων πιστών από διάφορα μέρη του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών, του Επάρχου (Καϋμακάμη) του Δημάρχου, του Μουφτή και άλλων, ήταν μία ξεχωριστή ευλογία του Θεού για μας.

-Η ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου του Βουνού από τις Τοπικές Αρχές, μετά από 93 χρόνια που έμενε κλειστός, η τέλεση σ´ αυτόν τον Ναό του Μεγ. Εσπερινού την 14/11/ 2015 με χοροστατούντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας και η άδεια τελέσεως Ορθοδόξου θ. Λειτουργίας την πρώτη Κυριακή εκάστου μηνός.

- Η εγκατάσταση και στην Αλάνυα -όπως παλαιότερα στην Αττάλεια- μονίμου Ιερέα, του π. Κωνσταντίνου Shevchenko μετά της Πρεσβυτέρας του Άννας, στον οποίον ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας έδωσε το οφφίκιο του Οικονόμου, κατά την πρώτη θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Παναγίας Πισιδιώτισσας.

- Η τέλεση θείας Λειτουργίας στον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου Σπάρτης Πισιδίας (Isparta), την ημέρα της Εορτής του Ναού, 8/9/2015, για πρώτη φορά μετά από 93 χρόνια από τον διωγμό των χριστιανών το έτος 1922, με συμμετοχή Ορθοδόξων πιστών και από Αττάλεια και Αλάνυα. Το ιστορικό αυτό γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση όχι μόνον σε όσους προσήλθαν στην Αρχιερατική αυτή Λειτουργία, αλλά και σε όλους που το πληροφορήθηκαν και ιδιαίτερα σε όσους κατάγονται από την Σπάρτη και ζουν ως απόγονοι προσφύγων μακριά της.

- Η ένταξη, την τελευταία τριετία, στην Εκκλησία μας στην Αττάλεια και Αλάνυα 51 νέων μελών, διά του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος.

-Η αγάπη, το ενδιαφέρον και η αρωγἠ πλήθους συνανθρώπων μας, από το εσωτερικό της χώρας και από το εξωτερικό, για να πραγματοποιηθούν όσα ήδη έχουν αναφερθεί, κληρικών και λαϊκών, Ορθοδόξων και ετεροδόξων,
χριστιανών και μή, όπως κυβερνητικών παραγόντων, τοπικών Αρχόντων των Νομών
Antalya, Isparta και Burdur.

Γι αυτές και τόσες άλλες ευλογίες, που μας χάρισε η γενναιοδωρία του Πανάγαθου Θεού απευθύνουμε σήμερα τις ολόψυχες ευχαριστίες μας πρός Αυτόν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον, πρός τιμήν της Οποίας ανηγέρθη ο νέος Ναός και προς όλους τους Αγίους της Πισιδίας, Σίδης και Ατταλείας.

Είθε να μας αξιώσει ο Κύριος να φανούμε άξιοι αυτών των ευεργεσιών Του και να τις αξιοποιήσουμε για την πνευματική μας ωφέλεια.

Εύχομαι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, κατά το Νέον Έτος να χαρίσει ο Κύριος ειρήνη μεταξύ των αντιμαχομένων εθνών και σε όλους σας υγεία, γαλήνη ψυχής, τη δική Του πνευματική χαρά και παν αγαθόν που επιθυμείτε.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ!


+
Ο Πισιδίας Σωτήριος

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

"Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνη,
ἐν ἐνθρώποις εὐδοκία"
(Λουκ. 2,14)

 

Τον ίδιο ύμνο, που έψαλλαν οι Άγγελοι την νύχτα των Χριστουγέννων, επαναλαμβάνουμε με χαρά και ευγνωμοσύνη κι εμείς σήμερα, αγαπητοί Αδελφοί μου, που τελούμε τη θεία λειτουργία και ζούμε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας μας τη Γέννηση του Χριστού ως ένα τωρινό γεγονός.
Δοξάζουμε τον Θεό για το ασύλληπτο θαύμα: "ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος- Υἱός σάρξ ἐγένετο καί ἡ Παρθένος ἔτεκεν Θεόν ἐνανθρωπήσαντα" .
Ο Υιός και Λόγος του Θεού με τη βούληση του Θεού Πατέρα παίρνει την ανθρώπινη σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να σώσει τον άνθρωπο από τη δραματική του κατάσταση: από τη φθορά και τον θάνατο. Ο ανθρώπινος νους δεν χωράει το μέγεθος της συγκατάβασης του Θεού μήτε της αγάπης Του για τον άνθρωπο.
Ο Κύριός μας δεν πήρε τη δική μας σάρκα για να μας ελέγξει, για να μας κρίνει ή να μας καταδικάσει. Ήρθε για να μας αποκαλύψει τον Θεό Πατέρα, την πηγή της Ζωής και να μας συμφιλιώσει μαζί Του. Ήρθε για να επαναφέρει την ειρήνη του Θεού μέσα στον ταραγμένο κόσμο από την αμαρτία.
"Ο Χριστός ήρθε κι έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης τοις μακράν και τοις εγγύς" σε όλους, γράφει ο Απ. Παύλος (Εφ. 2,17) και "Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη" (2,14).
Όσο πληθαίνουν οι εχθροπραξίες στις γειτονικές μας χώρες γεννιέται το μεγάλο ερώτημα: πώς θα επικρατήσει η ειρήνη του Θεού πάνω στη γη; Η απόκριση είναι σαφής: με τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, στις περιουσία τους και στον πολιτισμό τους. Παρόλα αυτά όσο κι αν είναι αυτονόητη αυτή η απάντηση τόσο δύσκολη είναι στην εφαρμογή της. Χρειάζεται να γεννηθεί μέσα στην καρδιά και τη σκέψη μας ο Χριστός. Για να γίνονται όλοι εκείνοι που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν εργάτες της ειρήνης με τη συμπεριφορά τους, τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες τους. Ο Ιησούς είναι σαφής στους Μακαρισμούς: «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται».
Ίσως όμως πολλοί θα απορούν τί μπορούν να πετύχουν οι πιστοί μέσα στη φοβερή αναστάτωση της περιοχής μας; Αιφνίδιες εκρήξεις βομβών στους δρόμους μας, δολοφονικές επιθέσεις σε δημόσια κτήρια με αθώα θύματα, πόλεμοι, καταστροφές, εκατομμύρια πρόσφυγες! Μέσα σε μία τέτοια αναταραχή πώς μπορεί να ειρηνεύουν οι ίδιοι και να αγωνίζονται για την ειρήνη γύρω τους;

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης μας υπενθυμίζει ότι "ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται" (Α' Ιωάν. 5,19). Και ο Κύριος μας προειδοποίησε: "Είναι αδύνατον να μήν έλθουν τα σκάνδαλα" (Λουκ. 17,1). Όσο ο σατανάς δρα στον κόσμον, οι πόλεμοι και οι αναστατώσεις θα συνεχίζονται. Παρ´ όλες όμως τις απειλές πολέμων και τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι πιστεύουν αληθινά στον Χριστό, διατηρούν στην καρδιά τους την ειρήνη, διότι ενοικεί μέσα στην ύπαρξή τους ο ίδιος ο Χριστός, ο "Άρχων ειρήνης, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής" (Ησαΐα 9,6). Είναι βέβαιοι οι Χριστιανοί για την ισχυρή προστασία Του και επαναλαμβάνουν με τον Ψαλμωδό: "Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσω σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι Σύ-Κύριε-μετ' ἐμοῦ εἶ "(Ψαλμ. 22,4). "Ὁ Θεός ἡμῶν καταφυγή καί δύναμις...διά τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τήν γῆν καί μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν" (Ψαλμ. 45, 2-3).
Αυτή η ειρήνη της ψυχής του δεν είναι απάθεια, αδιαφορία ή φυγή από την πραγματικότητα. Είναι βαθειά πίστη στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην ιστορία, τον Κύριο των δυνάμεων, που δίνει τη τόλμη στον πιστό να αγωνίζεται και να ελπίζει. Αυτή η ειρήνη αντανακλά και στο περιβάλλον του και το μεταμορφώνει. Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έλεγε κάτι πολύ σημαντικό που ισχύει και για όλους μας πάντοτε και ιδιαιτέρως στην πολυτάραχη εποχή μας: "φρόντισε να βρείς συ την ειρήνη στην ψυχή σου και τότε πολλοί γύρω σου θα βρουν κι εκείνοι την ειρήνη".

Ας είμαστε διαρκώς έτοιμοι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, να δεχόμαστε τον Χριστό μέσα στην ύπαρξή μας με το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, για να μας ειρηνεύει και στις πιο αντίξοες καταστάσεις. "Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τάς καρδίας ὑμῶν καί τά νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησού" (Φιλ. 4,7).
Και με την πίστη, την αφοσίωση και την αγάπη στον Υιό του Θεού που σαρκώθηκε για τη δική μας σωτηρία, ας γινόμαστε ειρηνοποιοί, αληθινά παιδιά του Άρχοντα της ειρήνης Ιησού Χριστού.

 

Ειρηνικά και ευλογημένα Χριστούγεννα!


+
Ο Πισιδίας Σωτήριος

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2015 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

«Μή φοβεῖσθε ὑμεῖς» (Ματ. 28,5)

Αγαπητοί ἐν Κυρίω αδελφοί και αδελφές,

Η Ανάσταση του Χριστού εκπέμπει το μήνυμα του θάρρους και της τόλμης. Και τα δύο είναι απολύτως αναγκαία για τον πολύπλευρο καθημερινό μας αγώνα.

Περισσότερα...

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

Ἀριθμ. Πρωτ. 346

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Περισσότερα...

Μηνύματα