Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Χριστιανικοί Ναοί

Χριστιανικοί Ναοί

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΣΙΔΗΣ

Στό τέρμα τοῦ δρόμου C, κοντά στή θάλασσα, ὑπῆρχε ἕνας μεγαλοπρεπής ἱ. Ναός ρυθμοῦ Βασιλικῆς, (aa) διαστάσεων 35x24 μέτρων. Κτίσθηκε ἀνατολικά δύο ἀρχαίων ναῶν τοῦ Ἀπόλλωνα καί τῆς Ἀθηνᾶς (Ν καί Ν2 Σχεδίου Σίδης) καί τό αἴθριόν του 46x38 μέτρων ἐπεκτάθηκε πάνω ἀπό τά ἐρείπια τῶν δύο αὐτῶν ναῶν.1 Ἐντυπωσιακό εἶναι τό ὑψηλό σύνθρονο, πού καλύπτει ὁλόκληρη τήν ἀνατολική κόγχη τοῦ Ἁγίου Βήματος.2 Διακρίνονται ἀκόμα ἡ Πρόθεση, τό Διακονικόν καί τό Παστοφόριον, ἀριστερά καί δεξιά τοῦ Ἁγίου Βήματος, καθώς καί ὁ Πρόναος-νάρθηκας φάρδους 5,20 μέτρων. Ἐντός τοῦ μεγάλου ναοῦ βρέθηκαν τά ἐρείπια ἑνός μικρότερου βυζαντινοῦ ναοῦ, διαστάσεων 9x12 μέτρων, ὁ ὁποῖος ἀπό ἄγνωστη αἰτία φαίνεται ὅτι κτίσθηκε μεταγενέστερα.

Περισσότερα...

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

 Ὀ Μητροπολιτικός ναός καί τό Ἐπισκοπεῖον βρίσκονται στό τέλος τοῦ μικροῦ δρόμου μέ τίς κιονοστοιχίες, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν κεντρική πύλη τῆς Σίδης. Τό συγκρότημα καταλαμβάνει ἔκταση 160 μέτρων μήκους καί 117 μέτρων φάρδους. Ὁ κυρίως ναός, ρυθμοῦ Βασιλικῆς, ἔχει μῆκος 44 μέτρα καί πλάτος 29,80 μέτρα. Ὁ κυρίως ναός (cc) εἶναι τρίκλιτος μέ δύο σειρές κολῶνες, πού συνδέονται μέ ἁψίδες. Τά κιονόκρανα ἔχουν ἐξαίρετη καλλιτεχνική ἀξία.

Περισσότερα...

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Χριστιανικοί Ναοί