Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εισαγωγή

Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

Πανάρχαια ἐπαρχία τῆς νοτιοδυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι ἡ Παμφυλία. Ὡς πρός τήν ὀνομασία Παμφυλία, ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι μετά τόν Τρωϊκό πόλεμο συνέβη τό ἑξῆς : «Μερίς τις παντοίων ἀνθρώπων ὑπό τήν ἀρχηγίαν Κάλχαντος καί Ἀμφιλόχου τῶν Μάντεων, ὑπό τήν ἐπωνυμία Πάμφυλοι, νοστοῦσα καί ἀποπλανηθεῖσα μέχρις αὐτοῦ καίτοι τῆς Λυκίας ἤδη ἀκμαζούσης καί συμμαχούσης τοῖς Ἕλλησι, εὐηρεστήθησαν τήν τέως ἀκατοίκητον ταύτην γῆν νά κατοικήσωσι, ὅθεν καί Παμφυλία μετωνομάσθη»

Περισσότερα...

ΣΙΔΗ (Side)

Μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πόλεις τῆς Παμφυλίας ἦταν ἡ Σίδη. Βρίσκεται 80 περίπου χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Ἀττάλειας.

Στήν ἀρχαία τοπική διάλεκτο ἡ λέξη σίδη σημαίνει ρόδι, πού συμβολίζει τήν ἀφθονία. Λέγεται ὅτι ἡ Σίδη ἄλλοτε ἦταν μικρό νησί μέ μῆκος 800 μέτρα καί πλάτος 300 μέτρα. Ἀπό αἰῶνες ὅμως εἶναι χερσόννησος.

Περισσότερα...

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΣ

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐπί Θεοδοσίου τοῦ Β΄ (408-450), πάντως πρό τοῦ ἔτους 411, ἡ Παμφυλία χωρίσθηκε σέ δύο Μητροπόλεις. Στή Μητρόπολη Πρώτης Παμφυλίας μέ ἕδρα τή Σίδη, λόγω τῆς σπουδαιότητος πού εἶχε ἀποκτήσει ἡ πόλη αὐτή, καί στή Μητρόπολη Δευτέρας Παμφυλίας, μέ ἕδρα τήν Πέργη, ἡ ὁποία ἦταν ἐξ ἀρχῆς καί συνέχισε νά εἶναι ἡ Πρωτεύουσα τῆς Παμφυλίας.1Ἡ σπουδαιότητα τῆς Μητροπόλεως Σίδης καταφαίνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι στούς Μητροπολιτικούς Καταλόγους ἀπό τόν ε΄ αἰώνα, μεταξύ τῶν τότε 38 Μητροπόλεων, ἡ τῆς Σίδης κατέχει τή 10η θέση μέ δέκα ἑπτά Ἐπισκοπές.

Περισσότερα...

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εισαγωγή