Ι.Ναοί - Εκκλησιαστικές Κοινότητες - Ι.Κλήρος

ΣΠΑΡΤΗ (ISPARTA)

Ἡ σημερινή πόλη, πού φέρει τό ὄνομα Isparta1 τοποθετεῖται στή θέση τῆς ἀρχαίας πόλης Βάρις, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἕδρα Ἐπισκοπῆς, τουλάχιστον ἀπό τόν 7ον αἰῶνα. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ἡ Χριστιανική Κοινότητα τῆς Σπάρτης παρουσιάζεται ἀκμαία καί στήν πόλη αὐτή ἑδρεύει ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας. Ἐπειδή ἡ πόλη βρίσκεται σέ ὑψόμετρο 1035 μέτρων καί τόν χειμώνα ἐπικρατεῖ δριμύ ψῦχος, ὁ Μητροπολίτης κατά τούς χειμερινούς μῆνες χρησιμοποιοῦσε ὡς ἕδρα του τήν Ἀττάλεια. Γιά τόν ἴδιο λόγο, ἐπειδή οἱ μεγάλοι ναοί τῆς Σπάρτης ἦταν ἀδύνατο νά θερμανθοῦν τόν χειμώνα, κάθε Ἐνορία φρόντιζε νά ἔχει καί ἀπό ἕναν, τουλάχιστον, μικρότερον ὑπόγειον ναό. 

Περισσότερα...

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ - ΓΙΑΛΒΑΤΣ (YALVAC)

Ἡ Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, πού εἶχε ἀναδειχθεῖ σέ μιά ἀπό τίς σημαντικότερες πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πρωτεύουσα τῆς Πισιδίας, ἡ πρώτη πού δέχθηκε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἕδρα Μητροπόλεως μέ δεκάδες Ἐπισκοπῶν, μέ τίς ἐπιδρομές τοῦ 14ου καί 15ου αἰώνα καταστράφηκε τελείως. Δέν ἔμειναν παρά ἐρείπια, τά ὁποῖα ὅμως εἶναι ἱκανά νά μᾶς θυμίζουν τό ἀρχαῖο μεγαλεῖο της. Ἐκεῖνο πού σέ μᾶς προσελκύει περισσότερο ἐνδιαφέρον εἶναι ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τόν μεγαλοπρεπῆ ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού εἶχε χτιστεῖ τόν 5ον αἰώνα στή θέση πού ὑπῆρχε ἡ ἑβραϊκή Συναγωγή, στήν ὁποία εἶχε πρωτοκηρύξει ὁ μεγάλος Ἀπόστολος. Ἀκόμα σώζονται μερικά ψηφιδωτά στό δάπεδο τοῦ ναοῦ. Ἕνα, δέ, ὑπέροχο ψηφιδωτό – εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου – καθώς καί ἕνα τεμάχιο μαρμάρου μέ σταυρό ἀπό τόν ἄμβωνα τοῦ ναοῦ σώζονται στό Μουσεῖο τῆς διπλανῆς πόλης, πού φέρει τό ὄνομα Γιαλβάτς.

Περισσότερα...