Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις

Ερειπωμένες Πόλεις

Η ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ

Ἡ τρίτη ἀπό τίς σπουδαιότερες πόλεις τῆς Πισιδίας Σαγαλασσός ἤ Σαγλασσός ἤ Σελλησός (σήμερα Ἀγλασοῦν ἤ Ἀγλασίν ἤ Σαγλασήν) βρισκόταν στή βόρεια Πισιδία στό ὄρος Σαγαλασσός, σέ θέση ὀχυρότατη πάνω ἀπό τίς ἐκβολές τοῦ Κέστρου (Ἀκ-σοῦ). Ἀπό διάφορες Αἰγυπτιακές πηγές γνωρίζουμε πώς στά τέλη τοῦ 15ου π.Χ. αἰώνα (1410 π.Χ.) ἕνα ἀπό τά ἰσχυρότερα φύλα τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἦσαν οἱ Σαγαλάσσα, πού ἴσως ἔδοσαν τό ὄνομά τους στήν πόλη. Οἱ λαοί αὐτοί φέρονται, καθώς εἴδαμε προηγουμένως, σάν συγγενεῖς ἤ ὁπωσδήποτε σύμμαχοι τῶν Χετταίων ὅταν τό 1280 π.Χ. συνεκστρατεύουν μέ τό βασιλιά τους Χατουζίλ ἐναντίον τῆς Συρίας.

Περισσότερα...

ΤΑ ΑΔΑΔΑ

Τά Ἄδαδα ἤ Ἀδαδάτη (Τουρκ. Καρά-Μπαβλού) ἀναφέρονται γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Στράβωνα στά «Γεωγραφικά» του. Βρίσκονταν ἀνατολικά τοῦ Κέστρου ποταμοῦ, στή σημερινή περιοχή SÜTCÜLER τῆς ἐπαρχίας Σπάρτης, καί κατά τόν ΜΙΟΝΝΕΤ πρέπει, νά ἦταν ἡ ἀνατολικώτερη πόλη τῆς Πισιδίας. 

Ἡ πρώτη ἔρευνα στήν κατάφυτη αὐτή κοιλάδα ἔγινε ἀπό τόν STERRETT (1884), πού περιέγραψε τήν ἀγορά, τούς ναούς, τούς δρόμους καί τίς ἐνεπίγραφες στῆλες της. Τά Ἄδαδα ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Πισιδίας. 

Ὁ C. TEXIER, ἀντίθετα, ἰσχυρίζεται ὅτι τά ἐρείπια τῆς περιοχῆς αὐτῆς (KARADIKEN) ἀνήκουν ὄχι στά Ἄδαδα, ἀλλά στήν πόλη Πεδνηλισσός. Στόν ἰσχυρισμό ὅμως αὐτό, ὁ KIEPERT, στό χάρτη τῆς Μ. Ἀσίας πού δημοσίευσε, σημειώνει τά Ἄδαδα στήν ἴδια περιοχή ἀκριβῶς μέ τόν STERRET, ἐνῶ τά ἐρείπια τῆς Πεδνηλισσοῦ τά τοποθετεῖ 3,5 χιλμ. δυτικά τοῦ KARABAVLU. Μέ τή γνώμη αὐτή ἐξ ἄλλου εἶναι σύμφωνοι τόσο ὁ RAMSEY ὅσο καί ὁ FRITZ.1

Περισσότερα...

ΤΑ ΑΝΔΗΛΑ

Τά Ἄνδηδα ἤ Σινδαῦδα (Τουρκ. Ἄντια) στά ΝΔ τῆς Πισιδίας ἦσαν χτισμένα κοντά στά σύνορα μέ τήν Παμφυλία. Ἐδῶ λατρευόταν ἡ Περγαία-Ἄρτεμις. Βρέθηκαν αὐτοκρατορικά νομίσματα τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου, τοῦ Τραϊανοῦ καί τοῦ Δεκίου μέ τήν ἐπιγραφή ΑΝΔΗΔΕΩΝ. Ἐπίσης ἐρείπια ἀπό κατακόμβες τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων. Κατά τόν Χ. Σαπουντζάκη, πού βρῆκε καί δύο ἐπιγραφές, τά ποικίλης προέλευσης νομίσματα εἶναι ἴσως ἐνδεικτικό στοιχεῖο, ὅτι ἡ πόλη ἀποτελοῦσε κέντρο ἀγορᾶς.

Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Πέργης.

ΤΑ ΑΜΒΛΑΔΑ

Τά Ἄμβλαδα (πού ἀργότερα ὑπάγονται στή Λυκαονία) βρίσκονταν κοντά στά σύνορα Καρίας καί Φρυγίας (Τουρκ. Κελεντός) στήν ὄχθη τοῦ μικροῦ ποταμοῦ Ἀντίου. Ἡ πόλη ἦταν γνωστή στήν ἀρχαιότητα γιά τό περίφημό της κρασί γιά χρήση ἰαματική «οἶνος Ἀμβλαδεύς» καί φαίνεται πώς ἦταν καί αὐτή ἀποικία τῶν Λακεδαιμονίων. Ἐδῶ λατρευόταν ἡ Παρθένος τῶν λιμνῶν σάν κατ᾽ἐξοχήν τοπική θεά. Ὑπάρχει ἡ ἐκδοχή πώς ἡ λέξη Ἄμβλαδα προέρχεται ἀπό τή λέξη Ἀμπέλαδα, ἴσως λόγω τῶν πολλῶν ἀμπέλων.

Περισσότερα...

Η ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

Ἡ Σελεύκεια ἡ Σιδηρᾶ ἤ καί Καυδιοσελεύκεια, ὅπως ὀνομάστηκε ἀργότερα, πιθανόν λόγω τῶν εἰδικῶν προνομίων πού τῆς παραχωρήθηκαν ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κλαύδιο. Τά χάλκινα νομίσματα Ρωμαϊκά καί αὐτοκρατορικά φέρουν τήν ἐπιγραφή, ΚΛΑΥΔΙΟ ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ καί τύπους μέ τόν Δία, τό θεό Μέν, τόν Διόνυσο, τή Δήμητρα καί τόν Ἡρακλῆ.

Περισσότερα...

Η ΤΙΜΒΡΥΑΣ

Ἡ Τιμβρυάς (ἤ Τιμβριάς) (Τουρκ. Ἰμροχόρ) βρίσκεται πάνω στόν Εὐρυμέδοντα, νοτιοανατολικά τῆς λίμνης τοῦ Ἐγιρδήρ. Τά νομίσματά της ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀδριανοῦ ἕως τοῦ Γέτα φέρουν τήν ἐπιγραφή ΤΙΜΒΡΥΑΔΕΩΝ καί τύπους πού μαρτυροῦν τή λατρεία τῆς Κυβέλης, τοῦ Διονύσου καί ἑνός ποτάμιου Θεοῦ, (ΕΥΡΥΜΕΔΩΝ). 

Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας.

Η ΚΩΝΑΝΗ

Ἡ Κωνάνη (Τουρκ. CÜNEN) καί ἡ Μινασσός τῆς ὁποίας ἡ ὕπαρξη πιθανολογεῖται ἀφ᾽ἑνός μέν ἀπό νομίσματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀδριανοῦ (ΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΑΝΕΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ) ἀπ᾽ὅπου συνάγεται καί ἡ στενή σχέση πόλεων, ἀφ᾽ἑτέρου δέ ἀπό ἐρείπια πού ἀνακάλυψε ὁ STERRET κοντά στό χωριό Μινασσίν.

Περισσότερα...

Η ΠΑΠΠΑ ΤΙΒΕΡΙΑ

Ἡ Πάππα Τιβέρια βρίσκεται κοντά στή Λυκαονία καί κατά τόν RAMSEY νοτιοδυτικά τῆς Ἀντιόχειας. Ὁ STERRET τήν ταυτίζει μέ τά ἐρείπια πού βρῆκε στό Τσαρίκ-Σεράϊ, ἐνῶ ὁ MÜLLER τήν τοποθετεῖ στά βόρεια τῆς Τρωγίτιδος λίμνης. Ἡ πόλη διασχιζόταν ἀπό τή Σεβαστία ὁδό.

Τά νομίσματα πού βρέθηκαν ἀνήκουν στήν ἐποχή τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς καί φέρουν τήν ἐπιγραφή ΤΕΒΕΡΙΩΝ ΠΑΠΠΗΝΩΝ καί τό θεό Μέν πού κρατάει σκῆπτρο καί ἀκουμπάει τό δεξί του πόδι σέ ταῦρο. 

Στά πρῶτα Χριστιανικά χρόνια ἡ Πάππα Τιβερία ἦταν ἕδρα ἐπισκοπῆς.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις