Άγιοι Πισιδίας και Ατταλείας

Άγιοι Πισιδίας

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

agioi-pisidias

Τούς Ἁγίους ἐν Ὕμνοις ἀνευφημήσωμεν, τῆς Πισιδίας τόν κόσμον καί Παρακλήτου καρπούς, τούς ἀθλήσαντας, στερρῶς, ὑπέρ τῆς πίστεως· Παῦλον ἱδρύσαντα ἐκεῖ Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί Μάρτυρας σύν Ὁσίοις, Ἐπισκόπους καί Ἀποστόλους, σύν Ἀθληταῖς καί Νεομάρτυσι.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ **

Ἦχος πλ. α΄ Τῇ Ὑπερμάχῳ. Θείους Προστάτας Πισιδίας εὐφημήσωμεν, ἐν ἐγκωμίοις τε καί ὕμνοις οἱ φιλέορτοι, θεῖον Παῦλον, Ἱερεῖς τε καί Ἱεράρχας, Ἀποστόλους, Ὁσίους τε καί Μάρτυρας, Νεομάρτυρας τῆς πίστεως ἀγλαΐσματα· τούτοις εἴπωμεν· θεοδόξαστοι χαίρετε.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ **

Δεῦτε Πισιδίας τούς φωταυγεῖς, μεγάλους ἀστέρας, καί ἁγίους πανευκλεεῖς, τιμήσωμεν ὕμνοις, ὡς φύλακας προστάτας, πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, τιμώντων Κύριον.

 

Σημ. Οἱ ὕμνοι οἱ ὁποῖοι σημειοῦνται μέ ἕναν ἀστερίσκο * ἔχουν ποιηθεῖ ἀπό τόν ἀείμνηστον Γέροντα Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην, Ὑμνογράφον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δημοσιεύονται στήν ἔκδοσή μας αὐτή μέ τήν ἄδεια τῆς κληρονόμου τοῦ ὑμνογραφικοῦ ἔργου αὐτοῦ, Ἀδελφότητος Ὑμνογράφου, Καλύβης Τιμίου Προδρόμου Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης.

Ὅσοι, δέ, ὕμνοι σημειοῦνται μέ δύο ἀστερίσκους ** εἶναι ποιήματα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη, Ἱεροκήρυκος-Ὑμνογράφου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ – ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΛΥΚΙΑΣ

Ἰανουάριος

7 Ἰανουαρίου Ἅγ. Νεομάρτυς Ἀθανάσιος, ἐξ Ἀτταλείας.

27 Ἰανουαρίου Ἡ Ἁγ. Μάρτυς Νεονίλλα, ἡ ἐκ Παμφυλίας.

 

Φεβρουάριος

13 Φεβρουαρίου Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀκύλας καί Πρίσκιλλα.  

18 Φεβρουαρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Λέων καί Παρηγόριος. 

20 Φεβρουαρίου Ὁ Ἅγ. Κινδέας, Ἐπίσκοπος Πισιδίας. 

21 Φεβρουαρίου Ὁ Ἅγ. Εὐστάθιος ὁ ἐκ Σίδης, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας.

28 Φεβρουαρίου Ὁ Ἅγ. Ἱερομάρτυς Νέστωρ, Ἐπίσκοπος Μαγύδου.

 

Μάρτιος

2 Μαρτίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Νέστωρ καί Τριβίμιος.  

4 Μαρτίου Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης, ἐκ Λυκίας.

5 Μαρτίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Κόνων, ὁ κηπουρός.

24 Μαρτίου Ὁ Ἅγ. Ἀρτέμων Ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Πισιδίας.

 

Ἀπρίλιος

7 Ἀπριλίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Καλλιόπιος, ὁ ἐκ Πέργης.

15 Ἀπριλίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Κρήσκης. 

19 Ἀπριλίου Ὁ Ἅγ. Γεώργιος, ὁ Ὁμολογητής, Ἐπίσκοπος Πισιδίας.

19 Ἀπριλίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες, Θεόδωρος ἡ μήτηρ αὐτοῦ Φιλίππα καί οἱ συμμαρτυρύσαντες Σωκράτης καί Διονύσιος.

 

Μαΐος

2 Μαΐου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Ἕσπερος καί Ζωή μετά τῶν τέκνω αὐτῶν Κυριακοῦ καί Θεοδούλου. 

 

Ἰούνιος

3 Ἰουνίου Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Θαυματουργός, ἐκ Παμφυλίας.

19 Ἰουνίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Ζώσιμος.

20 Ἰουνίου Ὁ Ἁγ. Ἱερομάρτυς Μεθόδιος, Ἐπίσκοπος Πατάρων.

25 Ἰουνίου Ὁ Ἅγ. Νεομάρτυς Γεώργιος, ὁ ἐξ Ἀτταλείας.  

29 Ἰουνίου Ὁ Ἅγ. Ἀπόστολος Παῦλος. 

 

Ἰούλιος

10 Ἰουλίου Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Βιάνωρ, ὁ ἐκ Πισιδίας.

11 Ἰουλίου Ὁ Ἅγ. Ἱερομάρτυς Κίνδεος ὁ Πρεσβύτερος Σίδης. 

16 Ἰουλίου Οἱ Δέκαπέντε χιλιάδες Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς Πισιδίας.  

17 Ἰουλίου Ἡ Ἁγ. Μεγαλομάρτυς Μαρίνα.

 

Αὔγουστος

1ῃ Αὐγούστου Οἱ Ἅγ. 9 Μάρτυρες τῆς Πέργης, Λεόντιος, Ἄττος, Ἀλέξανδρος, Κινδέος, Μνησίθεος, Κυριακός, Μηναῖος, Κάτουνος καί Εὔκλεος.  

18 Αὐγούστου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Λέων, ὁ ἐκ Μύρων.

20 Αὐγούστου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Σεβήρος, ὁ ἐκ Σίδης.

 

Σεπτέμβριος

24 Σεπτεμβρίου Ἡ Ἁγ. Πρωτομάρτυς καί Ἰσαπόστολος Θέκλα.

28 Σεπτεμβρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Ἀλέξανδρος, Ἀλφειός καί Ζώσιμος, αὐτάδελφοι ἐκ Πισιδίας καί οἱ συμμαρτυρήσαντες Ἅγ. Μάρτυρες Μάρκος, Νίκων, Νέων καί Ἡλιόδωρος. 

 

Ὀκτώβριος

2 Ὀκτωβρίου Ὁ Ἅγ. Ἱερομάρτυς Κυπριανός Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας καί ἡ Ἁγ. Παρθενομάρτυς Ἰουστίνα. 

12 Ὀκτωβρίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Πρόβος, ὁ ἐκ Σίδης.

25 Ὀκτωβρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Παπίας, Διόδωρος καί Κλαυδιανός.

29 Ὀκτωβρίου Ὁ Ἅγ. Νεομάρτυς Ἀθανάσιος, ὁ Πρεσβύτερος, ἐκ Σπάρτης τῆς Πισιδίας.

 

Νοέμβριος

4 Νοεμβρίου Οἱ Ἅγ. Ἱερομάρτυρες Νίκανδρος Ἐπίσκοπος Μύρων καί Ἑρμαῖος Πρεσβύτερος.

9 Νοεμβρίου Ἡ Ὁσία Ματρώνα, ἡ ἐκ Πέργης.

19 Νοεμβρίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Ἡλιόδωρος, ὁ ἐκ Μαγύδου.

22 Νοεμβρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Μάρκος, Στέφανος καί Μάρκος (ἕτερος), ἐξ Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.

 

Δεκέμβριος

6 Δεκεμβρίου Ὁ Ἅγ. Νικόλαος ὁ Θαυματουργός, Ἀρχιεπίσκ. Μύρων.

21 Δεκεμβρίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Θεμιστοκλῆς.

 

livanistiri

Άγιοι Πισιδίας και Ατταλείας