Μάρτυρες

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ἅγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στήν Πέργη τῆς Παμφυλίας. Κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ρώμης Ἀντωνίνου (138-161). Σέ ἡλικία 18 ἐτῶν, ὁ Ἡγεμόνας τῆς Πέργης Θεόδοτος τόν κάλεσε μαζί μέ ἄλλους νέους τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι διακρίνονταν γιά τή σωματική τους διάπλαση καί δύναμη, νά καταταγεῖ σέ ἐπίλεκτη μονάδα στρατοῦ, ἡ ὁποία θά ἐστέλλετο στή Ρώμη νά ὑπηρετήσει στή φρουρά τοῦ αὐτοκράτορα. Ἀλλά ὅταν τοῦ σφράγισαν τό πιστοποιητικό τῆς στράτευσής του, ὁ Θεόδωρος τό ἔσχισε μέ ὀργή καί τό πέταξε κάτω.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΦΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΟΣ, ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ

agioi-martyres-markos Ἅγιος Μάρκος ἦταν ὑπόδειγμα ποιμένος κατά τό πρότυπο τοῦ Κυρίου στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Κατά τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν ἀπό τόν Διοκλητιανό τό ἔτος 290, ὁ ἡγεμόνας τῆς Πισιδίας Μάγνος μεταξύ τῶν πρώτων συνέλαβε τόν ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας Μάρκον. Σκοπός του ἦταν, ἄν κατάφερνε νά τόν κάνει νά ἀρνηθεῖ τόν Θεό του, εὐκολότερα θά μετέστρεφε στή λατρεία τῶν εἰδώλων καί τούς ἄλλους ὀπαδούς του. Ὅμως οὔτε οἱ ὑποσχέσεις οὔτε οἱ ἀπειλές τοῦ ἡγεμόνα ἐκλόνισαν τόν πιστόν οἰκονόμον τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Ἄρχισαν τά βασανιστήρια. Τόν κρέμασαν καί ἄρχισαν νά τόν ξεσχίζουν. Τόν φυλακίζουν καί ὁ δέσμιος Χριστοῦ ἐλευθερώνει ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τῶν εἰδώλων τριάντα στρατιῶτες μέ τόν ἐπί κεφαλῆς ἀξιωματικό τους, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν στόν Χριστό, βαπτίσθηκαν καί μαρτύρησαν.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΑΤΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΙΝΔΕΟΣ, ΜΝΗΣΙΘΕΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΗΝΑΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΟΣ

Οἱ ἐννέα αὐτοί Ἅγιοι Μάρτυρες ζοῦσαν στήν Παμφυλία κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ καί προέρχονταν ἀπό χριστιανικές οἰκογένειες. Ὁ Μηναῖος ἦταν μαραγκός, ὅλοι δέ οἱ ἄλλοι γεωργοί. Στίς καρδιές τους ἔκαιγε ἡ φλόγα τῆς πίστεως καί ἦταν ἀποφασισμένοι ἀκόμα καί νά ὑποστοῦν μαρτύρια, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού πέθανε γιά μᾶς.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΠΙΑΣ, ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

Οἱ τρεῖς αὐτοί Ἅγιοι-Μάρτυρες ζοῦσαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ρώμης Δεκίου, γνωστοῦ γιά τούς διωγμούς του ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, στήν πόλη Μάγυδο τῆς Παμφυλίας. Διακρίνονταν γιά τή σεμνότητα τῆς ζωῆς τους καί τήν πίστη τους πρός τόν Χριστό. Ὅταν ὁ ἄρχοντας τῆς Μαγύδου ἔλαβε τή διαταγή τῆς Ρώμης, τό ἔτος 251, νά ἐξαναγκάσει τούς χριστιανούς τῆς Ἐπαρχίας του νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους ἤ νά θανατωθοῦν, μεταξύ ἄλλων συνέλαβε καί τούς τρεῖς αὐτούς Ὁμολογητές τῆς χριστιανικῆς πίστης. Παρ᾿ὅλα τά μαρτύρια ἐκεῖνοι ἔμεναν προσηλωμένοι στόν Νυμφίον τῶν ψυχῶν τους λέγοντας˙ «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ μάχαιρα;» .1 Καί ἡ ἀπάντησή τους μαζί μέ τόν Μάρτυρα Ἀπόστολον Παῦλο ἦταν «τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν».2

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΖΩΣΙΜΟΣ

zwsimos-1 Ἅγιος Ζώσιμος κατήγετο ἀπό τήν Ἀπολλωνιάδα, ἡ ὁποία κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ὀνομάστηκε Σωζόπολις καί ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς, ὑπαγομένης στή Μητρόπολη Πισιδίας. Ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ. Ὅταν ἡγεμόνας τῆς Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας ἦταν ὁ Δομετιανός, ὁ Ζώσιμος ὑπηρετοῦσε ἐκεῖ στρατιώτης.

 

Περισσότερα...