Ιερομάρτυρες

Ιερομάρτυρες

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ

kyprianos-ioustina0Στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας ζοῦσε ὁ Κυπριανός, πού ἦταν πλούσιος, εὐγενής, μορφωμένος καί πολύ ἱκανός στή μαγεία.  Διέθετε τέτοια ἱκανότητα, ὥστε καλοῦσε τούς δαίμονες καί τούς ἔστελνε νά ἐκτελέσουν ὅποια ἐντολή τούς ἔδινε σέ βάρος τῶν θυμάτων του.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΙΝΔΕΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

kindeos0 Ἅγιος Κίνδεος κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ ἦταν Ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ Ταλμενία, πλησίον τῆς Σίδης.  Κατά τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν, τό ἔτος 290, τόν συνέλαβαν  καί τόν ὁδήγησαν στόν ἡγεμόνα Στρατόνικο, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁμολόγησε ὅτι εἶναι Ἱερέας τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.  Ὅπως συνέβαινε σ᾿αὐτές τίς περιπτώσεις, ἄρχισαν τά βασανιστήρια γιά νά ἀναγκασθεῖ νά θυσιάσει στά εἴδωλα.  Τοῦ κάρφωσαν σιδερένια ὑποδήματα στά πόδια καί τόν ἀνάγκαζαν νά τρέχει πρός τό μέρος τῆς λεγομένης ἱερᾶς πύλης.  Ἐκεῖ συνάντησαν κάποιον ἄνθρωπο φορτωμένον ξύλα.  Οἱ βασανιστές του ἤθελαν νά ἁρπάξουν τά ξύλα, γιά νά κάψουν μέ αὐτά τόν Ἱερέα. Ὅμως ἐκεῖνος πλήρωσε τά ξύλα καί τά φορτώθηκε ὁ ἴδιος, γιά νά τά φέρει στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του.  Ὅταν ἔφθασαν στόν προορισμό τους καί ἄναψαν τή φωτιά, ὁ Μάρτυρας μπῆκε μόνος του στό κέντρο τῶν φλογῶν καί χωρίς νά βλάπτεται καθόλου ἄρχισε νά παρακινεῖ τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ νά πιστεύσουν στόν ἀληθινό Θεό, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΝΕΣΤΩΡ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΓΥΔΟΥ

nestor0 Ἅγιος Νέστωρ καταγόταν ἀπό τήν Πέργη καί κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ρώμης Δεκίου, γύρω στό 251 μ.Χ., ἦταν Ἐπίσκοπος τῆς πόλης Μαγύδου[1] τῆς Παμφυλίας.

Κατά τόν γνωστόν φοβερόν διωγμόν τοῦ Δεκίου ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ὁ τοπικός ἄρχοντας Εἰρήναρχος, ὅταν ἔλαβε τή διαταγή νά ἐξαναγκάσει μέ κάθε τρόπο τούς χριστιανούς νά θυσιάσουν στά εἴδωλα, εἰδάλλως νά θανατωθοῦν, διέταξε τόν στρατό του νά μήν ἀρχίσουν συλλήψεις ἁπλῶν χριστιανῶν πρίν συλληφθεῖ ὁ Ἐπίσκοπος Νέστωρ.  Γνώριζε ὁ Εἰρήναρχος τήν μεγάλη ἐπιρροή πού ἀσκοῦσε σέ ὅλους τούς χριστιανούς ὁ φλογερός Ἐπίσκοπος καί νόμιζε ὅτι, ἄν τόν ἔβγαζε ἀπό τή μέση, εὐκολώτερα θά ἔπειθε τούς ἁπλούς χριστιανούς νά ἀλλαξοπιστήσουν.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

nikandros--ermaios-myron0Οἱ Ἅγιοι Νίκανδρος καί Ἑρμαῖος τόσον εἶχαν διακριθεῖ γιά τήν πίστιν τους στόν Χριστό καί τήν ἐφαρμογή τῶν Εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν, ὥστε ἀξιώθηκαν νά χειροτονηθοῦν ὁ μέν πρῶτος Ἐπίσκοπος ὁ δέ δεύτερος Πρεσβύτερος-Ἱερέας τῆς πρώτης Ἐκκλησίας τῶν Μύρων τῆς Λυκίας ἀπό τόν Ἀπόστολο Τίτο, συνεργόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Μέ φλογερό ἱεραποστολικό ζῆλο ἐπιδόθηκαν στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν συμπατριωτῶν τους.  Οἱ καρποί δέν ἄργησαν νά φανοῦν.  Πολλοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἐγκατέλειπαν τή λατρεία τῶν εἰδώλων καί ἀξιώνονταν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.  Αὐτό προκάλεσε τόν φθόνο τῶν εἰδωλολατρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διαβάλουν τόν Ἐπίσκοπο καί τόν Ἱερέα στόν Κόμητα τῆς πόλης Λιβάνιο.

Περισσότερα...

Ιερομάρτυρες