Μηνύματα Uncategorised

Uncategorised

Προετοιμασία για τη Θεία Μετάληψη (22/05/2021)

Μετά την τελευταία ευλογία του Λειτουργού στο τέλος της αγίας Αναφοράς: "Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν", ο Διάκονος εκφωνεί μία σειρά δεήσεων, (μερικές των οποίων ήδη τις ερμηνεύσαμε στη σειρά των Πληρωτικών, μετά την Μεγάλη Είσοδο).

Περισσότερα...

Ομιλία 33η ερμηνευτική στη Θ. Λειτουργία: Οι Μνημονεύσεις μετά τον Καθαγιασμόν (15/05/2022)

Κατά την θεία Λειτουργία, αφού συντελεσθεί ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων σε Πανάγιον Σώμα και Αίμα Χριστού, ο Λειτουργός έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται ενώπιον του ζώντος Θεού, του Ίδιου του Χριστού, ο Οποίος είχε διαβεβαιώσει τους Μαθητές Του ότι, θα βρίσκεται μαζί τους όλες τις ημέρες της ζωής τους, αλλά και με τους πιστούς, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Και αυτό, όπως έχουμε εξηγήσει γίνεται ολοφάνερο, κατά την θεία Λειτουργία.

Περισσότερα...

Ο Καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων (08/05/2021)

Κατά τη θεία Λειτουργία στην Ευχή της Αναφοράς, μετά τον ύμνον "Ἅγιος, Ἁγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ..." και την περιγραφή του λειτουργού, για το πώς ο Χριστός τέλεσε το μέγα Μυστήριο φθάνουμε στην ιερώτατη στιγμή της τελέσεως του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας.

Περισσότερα...

Η Αγία Αναφορά (01/05/2022)

Σήμερα θα μιλήσουμε για το κεντρικό τμήμα της θείας Λειτουργίας, το πλέον άγιο, και μυστικό, αφού κατ' αυτό θα συντελεσθεί το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή ο Χριστός θα προσφέρει τον εαυτό Του θυσία για τη σωτηρία μας καί θα μεταβληθούν τα δώρα που προσφέραμε στην Αγία Τράπεζα σε Άγιο Σώμα και Αίμα Χριστού. Το τμήμα αυτό της θείας Λειτουργίας καλείται "ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ".

Περισσότερα...

Η πνευματική προετοιμασία του πιστού προ της Αγίας Αναφοράς (24/04/2022)

Μετά το Σύμβολο της Πίστεως, -το Πιστεύω- που όλοι μαζί απαγγέλλουμε κατά τη θεία Λειτουργία, ο Διάκονος προτρέπει:

"Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετά φόβου· πρόσχωμεν τήν ἁγίαν ἀναφοράν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν"

Ο λαός απαντά: "Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως".

Περισσότερα...