Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ (ἕτερος), ΕΞ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ (ἕτερος), ΕΞ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

markos-stefanos-markos-1Κατήγοντο ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Ἔζησαν κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ. Τό 290 συνελήφθησαν ἀπό τόν ἡγεμόνα Μάγνο ὡς χριστιανοί, ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους στόν ἕνα Θεό καί Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστό. Ὑπέστησαν πολλά βασανιστήρια καί ἐπειδή δέν δέχθηκαν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, ἀποκεφαλίσθηκαν καί ἔλαβαν τά στεφάνια τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τήν 22α Νοεμβρίου.

 markos-stefanos-markos-2

Στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας.

 

ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΡΚΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ (ἕτερου)

ΕΞ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος α΄ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Τριάδος τῆς Ἁγίας συνάριθμοι ὁπλῖται, ἡ λαμπρά τριάς τῆς Ἀντιοχείας, ὡράθητε ἐν ἄθλοις, Μάρκος καί Στέφανος οἱ ἀριστεῖς καί Μάρκος ὁ γενναῖος ἀθλητής· διά τοῦτο δοξασθέντες περιφανῶς, προΐστασθε τῶν βοώντων· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι᾿ὑμῶν πᾶσιν ἱάματα.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος πλ. δ΄ Ἐπεφάνης σήμερον.

ορτάζει σήμερον ἡ Πισιδία, τοῦ Χριστοῦ τούς μάρτυρας, Μάρκους καί Στέφανον κλεινούς, τούς καλλινίκως ἀθλήσαντας, ἐν τῷ σταδίῳ, σατάν τε νικήσαντας.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

Μάρκους καί τόν Στέφανον ἀδελφοί, τούς ἀξιωθέντας μαρτυρῆσαι ὑπέρ Χριστοῦ, καί καταστεφθέντας στεφάνοις οὐρανίοις, ὑπό τοῦ Θεανθρώπου, ᾠδαῖς τιμήσωμεν.

markos-stefanos-markos-3

Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ (ἕτερος), ΕΞ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ