Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΦΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΟΣ, ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΦΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΟΣ, ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ

agioi-martyres-markos Ἅγιος Μάρκος ἦταν ὑπόδειγμα ποιμένος κατά τό πρότυπο τοῦ Κυρίου στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Κατά τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν ἀπό τόν Διοκλητιανό τό ἔτος 290, ὁ ἡγεμόνας τῆς Πισιδίας Μάγνος μεταξύ τῶν πρώτων συνέλαβε τόν ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας Μάρκον. Σκοπός του ἦταν, ἄν κατάφερνε νά τόν κάνει νά ἀρνηθεῖ τόν Θεό του, εὐκολότερα θά μετέστρεφε στή λατρεία τῶν εἰδώλων καί τούς ἄλλους ὀπαδούς του. Ὅμως οὔτε οἱ ὑποσχέσεις οὔτε οἱ ἀπειλές τοῦ ἡγεμόνα ἐκλόνισαν τόν πιστόν οἰκονόμον τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Ἄρχισαν τά βασανιστήρια. Τόν κρέμασαν καί ἄρχισαν νά τόν ξεσχίζουν. Τόν φυλακίζουν καί ὁ δέσμιος Χριστοῦ ἐλευθερώνει ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τῶν εἰδώλων τριάντα στρατιῶτες μέ τόν ἐπί κεφαλῆς ἀξιωματικό τους, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν στόν Χριστό, βαπτίσθηκαν καί μαρτύρησαν.

agioi-martyres-alexandros-alfeios-zwsimosΤόν σεβάσμιο Μάρκο οἱ βασανιστές ἤθελαν νά τόν δέσουν μέ βαρύτερα δεσμά. Παρήγγειλαν, λοιπόν, σέ τρεῖς ἀδελφούς σιδηρουργούς νά κατασκευάσουν βαριά σιδερένια δεσμά. Ἐκεῖνοι ἄρχισαν νά χτυποῦν μέ τά βαριά σφυριά το πυρακτωμένο σίδερο, ἀλλά αὐτό διαλυόταν σάν νερό καί τά χέρια τους μούδιαζαν καί παρέλυαν. Ἐξεπλάγησαν ἀπ᾿αὐτό πού τούς συνέβαινε. Καθώς προσπαθοῦσαν νά ἐξηγήσουν τό φαινόμενο αὐτό, ἄκουσαν μιά οὐράνια φωνή πού τούς καλοῦσε νά ἀποδεχθοῦν τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό τοῦ δέσμιου Μάρκου, ἀκόμα καί τό μαρτύριο.

agioi-martyres-iliodwros-newn-nikwnἈγαθοί ἄνθρωποι οἱ τρεῖς ἀδελφοί Ἀλέξανδρος, Ἀλφειός καί Ζώσιμος δέχθηκαν τά σημεῖα ὡς κάλεσμα Θεοῦ, καί δέν προχώρησαν τήν ἐργασία πού τούς ἀνέθεσαν. Ὅταν τούς ζήτησαν νά παραδώσουν τά δεσμά, ἐκεῖνοι ὁμολόγησαν ὅτι καί αὐτοί, ὅπως ὁ Μάρκος πιστεύουν τόν Χριστό ὡς τόν μόνον ἀληθινό Θεό. Δέν ἄργησαν οἱ δήμιοι νά βασανίσουν κι αὐτούς. Τούς ἔχυναν λυομένο μολύβι στό στόμα τους, τούς ἔσπαζαν τά μέλη καί τέλος τούς κάρφωσαν ἐπάνω σέ βράχο καί ἔτσι παρέδωσαν τίς ψυχές τους στά χέρια τοῦ Θεοῦ.

Τοῦ Μάρκου τά μαρτύρια συνεχίσθηκαν. Τόν ἔδειραν σκληρά, τοῦ κάρφωσαν σιδερένια ὑποδήματα, τόν τρύπησαν μέ σουβλιά, τοῦ ἔκοψαν τή γλῶσσα καί τέλος τόν ἀποκεφάλισαν.

Παρόμοια μαρτύρια ὑπέφεραν καί ὁ Νίκων, ὁ Ἡλιόδωρος καί ὁ Νέων, οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν μαζί μέ παιδιά καί παρθένους καί τελικά ὅλους τούς ἀποκεφάλισαν στό Φιλομίλιον, πού ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Πισιδίας. Ἔτσι ἔλαβαν ὅλοι μαζί τά ἄφθαρτα στεφάνια τῆς ἀθλήσεως παρά τοῦ ἀγωνοθέτου Κυρίου.

Ἡ μνήμη ὅλων τῶν ἁγίων αὐτῶν Μαρτύρων ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τήν 28η Σεπτεμβρίου.

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΛΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΟΥ**

Ἦχος πλ. α΄ Τόν συνάναρχον Λόγον.

ς αὐτάδελφοι Μάρτυρες οὐρανόφρονες, πρός εὐσεβείας ἀγῶνας ὁμονοοῦντες καλῶς, τόν ἀρχέκακον ἐχθρόν κατεπαλαίσατε, Ἀλέξανδρε, γενναῖε ἀθλητά, Ἀλφειέ πανευκλεῆ καί Ζώσιμε θεοφόρε, καί νῦν Χριστόν δυσωπεῖτε ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΙΚΩΝΟΣ, ΝΕΩΝΟΣ, ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ**

Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως.

Βίον ἔνθεον διαδραμόντες, Χριστοῦ ὤφθητε συγκληρονόμοι, δι᾿ἀθλήσεως ἐχθρόν τροπωσάμενοι, Νίκων, Νέων, Ἡλιόδωρε ἔνδοξοι, μετά τοῦ Μάρκου, Παρθένων καί Παίδων. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος πλ. δ΄ Τῇ Ὑπερμάχῳ.

θεῖος Μᾶρκος ὁ ποιμήν τε καί διδάσκαλος, μετά μαρτύρων Ἀλφειοῦ Ζωσίμου Νίκωνος, Ἀλεξάνδρου Νέωνος καί Ἡλιοδώρου, οἵ παρθένοις καί παιδίοις συναθλήσαντες, Πισιδίας ἀθληταί καί θεῖοι Μάρτυρες εὐφημείσθωσαν· θεοτίμητοι χαίρετε.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

Δεῦτε εὐφημήσωμεν ἀδελφοί, ἑπτάδα μαρτύρων, σύν παρθένοις διά Χριστόν, καί θείοις παιδίοις, κλεινούς τῆς Πισιδίας, ἐν δόξῃ ἐστεμμένους, τούς Χριστομάρτυρας.

Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΦΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΟΣ, ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ