Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΠΙΑΣ, ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΠΙΑΣ, ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

Οἱ τρεῖς αὐτοί Ἅγιοι-Μάρτυρες ζοῦσαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ρώμης Δεκίου, γνωστοῦ γιά τούς διωγμούς του ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, στήν πόλη Μάγυδο τῆς Παμφυλίας. Διακρίνονταν γιά τή σεμνότητα τῆς ζωῆς τους καί τήν πίστη τους πρός τόν Χριστό. Ὅταν ὁ ἄρχοντας τῆς Μαγύδου ἔλαβε τή διαταγή τῆς Ρώμης, τό ἔτος 251, νά ἐξαναγκάσει τούς χριστιανούς τῆς Ἐπαρχίας του νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους ἤ νά θανατωθοῦν, μεταξύ ἄλλων συνέλαβε καί τούς τρεῖς αὐτούς Ὁμολογητές τῆς χριστιανικῆς πίστης. Παρ᾿ὅλα τά μαρτύρια ἐκεῖνοι ἔμεναν προσηλωμένοι στόν Νυμφίον τῶν ψυχῶν τους λέγοντας˙ «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ μάχαιρα;» .1 Καί ἡ ἀπάντησή τους μαζί μέ τόν Μάρτυρα Ἀπόστολον Παῦλο ἦταν «τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν».2

Τελικά, γράφει τό Συναξάρι τους, θανατώθηκαν μέ ξίφος, καί ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Παπία, Διοδώρου καί Κλαυδιανοῦ τήν 25ην Ὀκτωβρίου.

1 Ρωμ. 8, 35.
2 Ρωμ. 8, 39. 

agioi-martyres

ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΠΑΠΙΑ, ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Ταχύ προκατάλαβε.

Τριάς θεοσύλλεκτος, πανευκλεῶν Ἀθλητῶν, στερρότητι πίστεως ἐν Παμφυλίᾳ ὁμοῦ γενναίως ἠγώνισται· σύμφρονες γάρ τῇ γνώμη, καί τοῖς τρόποις ὀφθέντες, σύναθλοι ἐν ἀγῶσιν, ἀνεδείχθησαν πάντες. Καί νῦν καθικετεύουσι, σώζεσθαι ἅπαντας.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Ἐπεφάνης σήμερον.

ς Χριστοῦ ἀκόλουθοι οἱ Ἀθλοφόροι, ἐν σταδίῳ ἔλεγον, ἀγωνιζόμενοι στερρῶς· Μή δειλιάσωμεν σύναθλοι· τρυφή γάρ μένει ἡμῖν ἀδιάδοχος.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Πλάνης καταπτύσαντες τῶν θεσμῶν, τῇ ὁμολογίᾳ, παρετάξασθε τοῦ Χριστοῦ, κατά τῶν ἀνόμων, γενναῖοι Ἀθλοφόροι· διά τῶν ἀϊδίων, γερῶν ἐτύχετε.

 

Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΠΙΑΣ, ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ