Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΛΕΩΝ Ο ΕΚ ΜΥΡΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΛΕΩΝ Ο ΕΚ ΜΥΡΩΝ

Τά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας μας καταχωροῦν τό ὄνομά του καί τή μνήμη του, χωρίς περισσότερα στοιχεῖα ὡς ἑξῆς: «Τῇ 18ῃ τοῦ μηνός Αὐγούστου μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λέοντος, ὅς ἤθλησε κατά τήν θάλασσαν πλησίον Μύρων τῆς Λυκίας».1

Εἶναι πολλοί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, γιά τούς ὁποίους ἐλάχιστα γνωρίζουμε, καί ἀκόμη περισσότεροι ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων οὔτε κάν τά ὀνόματα ἔχουν διασωθεῖ, ἀλλά - ἀσφαλῶς – εἶναι γνωστά στόν Θεό. Πολλοί ἀναφέρονται ἀριθμητικῶς· π.χ.: «Τῇ 16ῃ μηνός Ἰουλίου μνήμη τῶν ἐν Πισιδίᾳ 15.000 Μαρτύρων». Ἤ «τῇ 28ῃ μηνός Δεκεμβρίου μνήμη τῶν ἁγίων δισμυρίων (20.000) μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων». Ὑπολογίζουν οἱ ἱστορικοί ὅτι, κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ, μέχρι πού ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος κατέπαυσε τούς διωγμούς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, περί τά ἕνδεκα ἑκατομμύρια Μάρτυρες πρόσφεραν τή ζωή τους γιά τόν Χριστό. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγεται καί ὁ Ἅγιος Μάρτυς Λέων.

1 Μέγας Συναξαριστής, Τόμ. ΙΒ, σελ. 176.

lewn-myrwn-1

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΜΥΡΩΝ 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος γ΄ Τήν ὡραιότητα.

Εὐψύχως ἤνυσας δρόμον τόν ἔνθεον, καί καταβέβληκας, ἐχθρόν τόν δόλιον, τήν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, παμμάκαρ ἐνδεδυμένος· ὅθεν συνηρίθμησαι, τῶν Μαρτύρων ταῖς τάξεσι, δόξαν αἰωνίζουσαν, κεκτημένος ὦ Λέων ! Ἀλλά μή διαλείπης πρεσβεύων, σῶσαι ἡμᾶς τούς σέ τιμῶντας.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος β΄ Τά ἄνω ζητῶν.

Πρός ὕδωρ ζωῆς, καί πέλαγος χρηστότητος, ἰθύνθης σαφῶς, ἱστίῳ τῷ τοῦ Πνεύματος, θαλασσίοις ὕδασι, προσριφθείς ὦ Λέων πανεύφημε· διό λύσιν ἁμαρτιῶν, ὀμβρίζεις ἀπαύστως, προσευχαῖς σου ἡμῖν.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Χαίροις θεῖε Λέων Ἀθλητά, ὁ πᾶσιν παρέχων τά αἰτήματα συμπαθῶς· χαίροις θλιβομένων ὁ μέγας ἀντιλήπτωρ, καί πάσης Ἐκκλησίας θεῖον ἀγλάισμα.

lewn-myrwn-2

 

Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΛΕΩΝ Ο ΕΚ ΜΥΡΩΝ