Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΟΝΩΝ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΟΝΩΝ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Ἅγιος Κόνων εἶχε γεννηθεῖ στή Ναζαρέτ τῆς Παλαιστίνης καί κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου (250) εἶχε μεταναστεύσει στήν Παμφυλία καί ζοῦσε στήν πόλη Μάνδρων τῆς Παμφυλίας, ἀσκώντας τό ἐπάγγελμα τοῦ κηπουροῦ.

Ὁ ἡγεμόνας τῆς Παμφυλίας Ἐπόλιος, ἀφοῦ μέ σταυρικό θάνατο ὁλοκλήρωσε τά μαρτύρια στά ὁποῖα ὑπέβαλε τόν Ἐπίσκοπο Μαγύδου Ἅγιο Νέστορα, (28 Φεβρουαρίου), στράφηκε ἐναντίον τῶν ἄλλων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶχαν ἐγκαίρως εἰδοποιηθεῖ καί εἶχαν ἐγκαταλείψει τήν πόλη. Οἱ στρατιῶτες πού εἶχαν σταλεῖ νά συλλάβουν τούς χριστιανούς, τόν μόνον πού βρῆκαν ἦταν ὁ Κόνων, ὁ ὁποῖος τήν ὥρα ἐκείνη ἐργαζόταν στόν κῆπο του. Ἁπλός καί ἀπονήρευτος ἄνθρωπος καθώς ἦταν, ὅταν τόν πλησίασαν οἱ ὁπλισμένοι στρατιῶτες τούς χαιρέτησε ἐγκάρδια. Ἐκεῖνοι, ἀφοῦ διαπίστωσαν ὅτι ἦταν χριστιανός, τόν συνέλαβαν καί τόν ὁδήγησαν στόν ἡγεμόνα. Ὁ μακάριος Κόνων ἔμενε ἀτάραχος καί ἤρεμος.

Ὁ ἀξιωματικός τοῦ στρατιωτικοῦ ἀποσπάσματος παρουσίασε τόν Κόνωνα στόν Ἐπόλιο λέγοντας: Παρ᾿ὅλες τίς ἔρευνες πού κάναμε, ὁ μόνος χριστιανός πού βρήκαμε εἶναι αὐτός ὁ γέρος, πού δούλευε στόν κῆπο του. Αὐτός ἄς δώσει λόγο γιά ὅλους τούς χριστιανούς.

konwn-kipouros-1Ὁ ἡγεμόνας ἀφοῦ τόν ρώτησε γιά τήν καταγωγή του καί τίς θρησκευτικές του πεποιθήσεις τοῦ εἶπε· δέν θά σέ ἀναγκάσω νά θυσιάσεις, ἀλλά μόνο νά ρίξεις λίγο λιβάνι καί νά πεῖς· «Ὕψιστε Δία σῶσε αὐτόν τόν λαόν». Πές μόνον αὐτά τά λόγια καί τίποτε ἄλλο δέν θά σοῦ ζητήσω. Θά ἀφεθεῖς ἐλεύθερος. Ὁ Μάρτυς ὕψωσε τά μάτια του στόν οὐρανό καί διακήρυξε τήν πίστη του στόν Σωτήρα Χριστόν καί δήλωσε ὅτι Αὐτόν μόνον θά τιμᾶ, ὑμνεῖ καί δοξάζει αἰώνια, μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους πού μαρτύρησαν πρίν ἀπ᾿αὐτόν.

Ὁ τύραννος ὀργίστηκε καί διέταξε νά βασανισθεῖ σκληρά. Μετά ἀπό τά συνηθισμένα βασανιστήρια τοῦ ἔμπηξαν καρφιά στά πόδια καί τόν ἀνάγκαζαν νά τρέχει μπροστά ἀπό τήν ἅμαξα τοῦ ἡγεμόνα. Σέ κάποια στιγμή αἰσθάνθηκε τά πόδια του νά μή τόν κρατοῦν, ἔπεσε στά γόνατα καί προσευχήθηκε: «Κύριε πάρε με κοντά Σου καί ἀξίωσέ με νά ἀναπαυθῶ μαζί μέ τούς δικαίους, πού τήρησαν τό θέλημά Σου». Ἔκανε τό σταυρό του καί παρέδωκε τό πνεῦμα του στά χέρια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τήν 5η Μαρτίου.

konwn-kipouros-2 

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΟΝΩΝΟΣ

ΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος πλάγ. α΄ Τόν συνάναρχον.

κβλαστήσας ὡς ρόδον Μάρτυς ἀμάραντον, ἀθλητικῶς κατευφραίνεις τήν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, τῇ εὐπνοίᾳ τῶν λαμπρῶν κατορθωμάτων σου· σύ γάρ παθῶν ζωοποιῶν, ἀνεδείχθης κοινωνός νομίμως ἀνδραγαθήσας, ὦ τρισόλβιε Κόνων ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Ἐπεφάνης σήμερον.

ς λειμών πανόλβιος καί πανευώδης διαπνέεις πάντοτε τῆς ἀληθείας τήν ὀσμήν τοῖς ἐκ ψυχῆς ἐκβοῶσι σοί· χαίροις Μαρτύρων ὦ Κόνων ἔνδοξε.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Βίον καθαρώτατον γεωργῶν χαίρων προσελάβου, ὡς βασίλειον στολισμόν ἄθλησιν τήν θείαν ἔνδοξε Μάρτυς Κόνων ἀνθὧν λαμπρόν ἐδέξω θεόθεν στέφανον.

konwn-kipouros-3

Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΟΝΩΝ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ