Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ἅγιος Θεμιστοκλῆς κατά τόν διωγμό τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Δεκίου (250), ζοῦσε στά Μύρα τῆς Λυκίας βόσκοντας τά πρόβατά του. Ἦταν ἁπλός καί καλόκαρδος ἄνθρωπος. Μιά μέρα τόν πλησίασε, ἐκεῖ στό λόφο πού ἦταν μέ τό κοπάδι του, ἕνας χριστιανός μέ τό ὄνομα Διοσκορίδης καί τόν παρακάλεσε νά τόν κρύψει ἀπό τό στρατιωτικό ἀπόσπασμα πού εἶχε στείλει ὁ ἄρχοντας Ἀσκληπιός νά τόν συλλάβει.

Ὁ Θεμιστοκλῆς, καθώς γνώριζε καλά ὅλα τά κρυσφύγετα τῆς περιοχῆς, τοῦ εἶπε ποῦ θά ἦταν καλά νά κρυφτεῖ καί νά εἶναι ἥσυχος ὅτι δέν θά τόν φανερώσει στούς διῶκτες του. Δέν πέρασε πολλή ὥρα ἀπό τότε πού ἔφυγε τρέχοντας ὁ Διόσκορος καί φθάνει ὥς τόν Θεμιστοκλῆ τό καταδιωκτικό ἀπόσπασμα. Ὁ ἀξιωματικός ρώτησε τόν ἀγαθό βοσκό ἄν εἶδε κανένα νά περνάει ἀπό ἐκεῖ καί πρός τά ποῦ πῆγε. Ὁ ἀγαθός Θεμιστοκλῆς, θεωρώντας ὅτι οἱ ἄλλοι θά ἦταν συμπονετικοί σάν κι αὐτόν, τούς λέγει: Ἀφεῖστε τόν ἄνθρωπο νά ἀποφύγει τόν θάνατο. Μήν κυνηγᾶτε νά τόν συλλάβετε καί νά τόν στήσετε σέ δίκη. Θά εἶναι μεγάλη ὠφέλεια γιά τήν ψυχή σας νά χαρίσετε τή ζωή σ᾿ἕναν ἄνθρωπο. Σκεφθεῖτε, κι αὐτός εἶναι χριστιανός ὅπως κι ἐγώ, κι αὐτός εἶναι ἄνθρωπος σάν καί σᾶς. Ἐλᾶτε στή θέση του. Ὁ ἀξιωματικός τοῦ ἀποσπάσματος, πού δέν καταλάβαινε τέτοια λόγια, ἀγριεμένος τοῦ λέγει· γιά τό δικό σου καλό ἀπάντησέ μου σ᾿αὐτό πού σέ ρώτησα. Ὁ Ἅγιος Θεμιστοκλῆς τοῦ ἀπάντησε: ἀφοῦ δέν δέχεσαι τά λόγια μου, εὐχαρίστως προσφέρομαι ἐγώ νά πάρω τή θέση του· συλλάβετε ἐμένα ἀντί γιά κεῖνον. Αὐτό δέν θά ἔχει καμμία διαφορά γιά μένα, ἀφοῦ κι αὐτός κι ἐγώ εἴμαστε δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ καί μέλη τοῦ αὐτοῦ σώματος.

Τόν συνέλαβαν ἀμέσως καί τόν ὁδήγησαν στόν Ἀσκληπιό. Ἄρχισε ἡ ἀνάκριση καί τόν ἀνάγκαζε ὁ ἄρχοντας νά θυσιάσει στά εἴδωλα, ἄν ἤθελε νά σώσει τή ζωή του. Ἡ δική μου πραγματική ζωή δέν εἶναι αὐτή, τοῦ ἀπαντάει ὁ Μάρτυς, ἀλλά ἄλλη. Δέν θυσιάζω σέ εἴδωλα πού εἶναι κατασκευάσματα ἀνθρώπων, καί τά ὁποῖα σεῖς τά πιστεύετε γιά θεούς. Εἶμαι ἕτοιμος καί νά θυσιαστῶ γιά τή δόξα τοῦ Κυρίου μου, καί γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μου.

Ἄρχισαν τά βασανιστήρια. Μαστιγώθηκε στό στομάχι, μέχρι σημείου πού φάνηκαν τά σπλάχνα. Μετά καί ἀπό ἄλλα μαρτύρια, σύρθηκε τό σῶμα του πάνω σέ ἀγκαθωτά σίδερα καί καταξεσχίθηκε, μέχρι πού ὁ μακάριος παρέδωκε τήν ἁγνή καί ἄδολη ψυχή του στά χέρια τοῦ Κυρίου του.

Μετά τό ἔνδοξο μαρτύριο τοῦ Ἁγίου, οἱ πιστοί παρέλαβαν τό ἱερό λείψανό του καί τό ἐνταφίασαν εὐλαβικά. Ἀργότερα ἐκεῖ ἔκτισαν ναόν, στόν ὁποῖον γίνονταν πολλά θαύματα.1

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τήν 21η Δεκεμβρίου.

1 Ὑπάρχει παράδοση ὅτι ἀργότερα καί ὁ Διοσκορίδης μαρτύρησε.

themistoklis-1

Ἀρχαίοι τάφοι Μαρτύρων

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως.

μνοις στέψωμεν Θεμιστοκλέα, μέγαν μάρτυρα, τῆς Ἐκκλησίας, ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ τόν ἐκφάντορα· Χριστομαρτύρων εὐῶδες κειμήλιον, καί τῶν πιστῶν θεοδώρητον καύχημα, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, σωθῆναι ἐκ κινδύνων τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος γ΄ Ἐπεφάνη σήμερον.

Τοῦ Χριστοῦ τόν Μάρτυρα Θεμιστοκλέα, εὐσεβῶς τιμήσωμεν, ὡς Ἐκκλησίας φρυκτωρόν, καί τῶν Μαρτύρων τό κλέισμα, πιστῶν δέ πάντων, ὡς πρέσβυν πρός Κύριον.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

Τόν Θεμιστοκλέα πανευλαβῶς, τιμήσωμεν ὕμνοις, τόν τυθέντα ὑπέρ Χριστοῦ, τό τῆς Ἐκκλησίας, ἀγλάισμα καί κλέος, καί τῶν μαρτύρων δόξαν, καί μέγα πρότυπον.

Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ