Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΓΥΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΓΥΔΟΥ

Κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Αὐρηλιανοῦ (270-5), στήν πόλη Μάγυδο τῆς Παμφυλίας, ἐκήρυττε τόν Χριστό μέ παρρησία ὁ εὐλαβής πιστός Ἡλιόδωρος. Ἐνοχλημένοι οἱ εἰδωλολάτρες τόν κατήγγειλαν στόν ἡγεμόνα τῆς πόλης ἐκείνης Ἀώτιο. Τόν συνέλαβαν καί τόν ὁδήγησαν στόν ἡγεμόνα νά δικασθεῖ. Οὔτε οἱ ὑποσχέσεις οὔτε οἱ ἀπειλές τοῦ ἡγεμόνα κλόνισαν τήν πίστη τοῦ Ἡλιοδώρου. Κατά τά βασανιστήρια πού ἐπακολούθησαν ὁ Ἅγιος μέ θέρμη προσευχόταν: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἔλα καί βοήθησέ με». Τότε μιά φωνή ἀκούστηκε ἀπό τόν οὐρανό: «Μή φοβᾶσαι, εἶμαι μαζί σου». Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ὁ Μάρτυρας δέν αἰσθανόταν πιά πόνους ἀπό τά βασανιστήρια καί ἐνισχύθηκε πιό πολύ στήν πίστη του πρός τόν Χριστό.

 iliodoros-1

Ὁ ἡγεμόνας πρόσταξε νά καεῖ χάλκινο βόδι καί νά βάλουν μέσα τόν Ἡλιόδωρο. Ὅταν βρέθηκε ὁ Ἅγιος στήν πυρακτωμένη κοιλιά τοῦ βοδιοῦ προσευχήθηκε καί τό θαῦμα ἔγινε· τό φλογισμένο χάλκινο βόδι πάραυτα ἔγινε κρύο. Μόλις εἶδαν τό σημεῖο αὐτό τοῦ Θεοῦ αὐτοί πού βρίσκονταν ἐκεῖ πίστεψαν στόν Χριστό. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί οἱ τέσσερεις στρατιῶτες, πού βασάνιζαν τόν Ἅγιο. Δέν δίστασαν καί αὐτοί, μπροστά στόν ἡγεμόνα, νά ὁμολογήσουν : «Ναί ! Εἶναι μεγάλος ὁ Θεός τῶν χριστιανῶν.»

Ὁ Ἅγιος ὁδηγήθηκε στήν Ἀττάλεια γιά νά ταλαιπωρηθεῖ περισσότερο. Παρ᾽ὅλα αὐτά ἔμεινε σταθερός στήν πίστη του καί τελικά παρέδωσε τό πνεῦμα του μέ ἀποκεφαλισμό.

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τή 19η Νοεμβρίου.

iliodoros-2

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος α΄ Τῆς ἐρήμου πολίτης.

ς γενναῖος ὁπλίτης τοῦ Σωτῆρος Ἡλιόδωρε, τῷ ἐχθρῷ στερρῶς ἐνεπλάκης, συμμαχίᾳ τῆς πίστεως, καί τοῦτον ἐτροπώσω Ἀθλητά, βασάνους πολυτρόπους ὑποστάς· διά τοῦτο ὡς τοῦ Λόγου σε κοινωνόν, τιμῶμεν ἀνακράζοντες· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος γ΄ Ἡ Παρθένος σήμερον.

Αὐτοκλήτως ὥρμησας, πρός εὐσεβείας τούς ἄθλους. Ἐκβοῶν Ἡλιόδωρε, τοῖς παρανόμοις ἀνδρείως· πάρειμι ὑπεραθλῆσαι τῆς ἀληθείας, ξόανα, ἐκμυκτηρίσαι τῆς ἀπωλείας· καί τμηθείς τόν σόν αὐχένα, δικαιοσύνης στέφανον εἴληφας.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Μάχην συγκροτήσας περιφανῆ, Ἡλιόδωρε μάκαρ, ἐναντίον τῶν δυσμενῶν, θείᾳ δυναστείᾳ λαμπρόν τρόπαιον ἦρας· διό τῶν σῶν καμάτων, δρέπεις τά ἔπαθλα.

iliodoros-3

Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΓΥΔΟΥ