Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΒΙΑΝΩΡ Ο ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΒΙΑΝΩΡ Ο ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

vianor-1 Ἅγιος Βιάνωρ κατήγετο ἀπό τήν Πισιδία. Ὡς φαίνεται, στήν πατρίδα του γνώρισε τόν Χριστό καί ἔλαβε τό Ἅγιο Βάπτισμα, ὅταν βρέθηκε στή γειτονική Ἐπαρχία τῆς Ἰσαυρίας. Τότε στήν πόλη Ἀφροδισιάς ἡγεμόνας ἦταν ὁ Σεβηριανός, ὁ ὁποῖος διεκρίνετο γιά τό μῖσος του κατά τῶν χριστιανῶν. Ὅταν τοῦ κατήγγειλαν ὅτι ὁ Βιάνωρ ἦταν ὀπαδός τῆς θρησκείας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία κατά τόν ρωμαϊκό νόμο ἦταν ἐχθρική πρός τόν αὐτοκράτορα, τόν κάλεσε σέ ἀπολογία.

Ὁ Βιάνωρ μέ παρρησία ὁμολόγησε τήν πίστη του καί ἀρνήθηκε νά προσφέρει θυσία στά εἴδωλα, πού ἐκπροσωποῦν ἀνύπαρκτους θεούς. Ὁ Σεβηριανός τόν ὑπέβαλε σέ σειρά βασανιστηρίων. Τόν κρέμασαν καί τόν ἔδερναν μέ ξύλινα σπαθιά, πού οἱ στρατιῶτες χρησιμοποιοῦσαν στίς πολεμικές τους ἀσκήσεις. Μέ πυρωμένα σίδερα ἔκαιγαν τό σῶμα του. Τοῦ ἔσπασαν τά δόντια καί τοῦ ἀπέκοψαν τά αὐτιά. Ὁ Μάρτυρας ὅλα αὐτά τά ὑπέφερε προσευχόμενος μέ ὑπομονή καί καρτερία. Ἕνας ἀπό τούς εἰδωλολάτρες πού παρευρίσκετο καί παρακολουθοῦσε τά ἀνατριχιαστικά αὐτά βασανιστήρια, Σιλουανός τό ὄνομά του, ἔμεινε ἔκθαμβος ἀπό τόν ἡρωϊσμό καί τήν ἀνδρεία τοῦ Μάρτυρα. Ἡ γαλήνη τοῦ προσώπου του καί ἡ ὑπομονή μέ τήν ὁποία ἀντιμετώπιζε ὅλα αὐτά, τόν ἔπεισαν ὅτι ὁ Χριστός, πού πίστευε ὁ Βιάνωρ, εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί δέν ἄργησε νά ἐκδηλώσει καί ὁ ἴδιος ὁ Σιλουανός τήν πίστη του καί νά διακηρύξει ὅτι εἶναι καί αὐτός χριστιανός. Οἱ δήμιοι στράφηκαν τώρα καί ἐναντίον του. Τοῦ ἔκοψαν τή γλῶσσα πού ὁμολόγησε τόν Χριστόν καί μέ μανία τόν ἀποκεφάλισαν.

Ἀμέσως μετά συνέχισαν τά μαρτύρια στόν Βιάνορα. Τοῦ τρύπησαν τούς ἀστραγάλους μέ καρφιά, ἐξώρυξαν τόν δεξιό ὀφθαλμό του, τόν ἔγδαραν καί τελικά τόν ἀποκεφάλισαν. Ἔτσι ἔλαβε καί αὐτός τό φωτοστέφανο τοῦ νικητοῦ ἀθλητοῦ τῆς πίστεως.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Βιάνορος μαζί μέ τήν τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τή 10ην Ἰουλίου.

vianor-2

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΙΑΝΩΡΟΣ

ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος δ΄ Ταχύ προκατάλαβε.

Βιάνωρ ὁ Μάρτυς, τῆς Πισιδίας βλαστός, τόν δόλιον δράκοντα, ταῖς τῶν αἱμάτων κρουνοῖς, ἀθλήσας ἀπέπνιξε· πίστει γάρ ἀληθείας, μεληδόν τετμημένος, ὤφθη τροπαιοφόρος, τοῦ Σωτῆρος ὁπλίτης, πρεσβεύων ἀδιαλείπτως, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος πλ. δ΄ Τῇ Ὑπερμάχῳ

ν ἐγκωμίοις τόν Βιάνορα τιμήσωμεν, ὡς ἀριστέα τῆς θυσίας καί ἀθλήσεως, τοῦ Χριστοῦ τόν ἐραστήν καί μάρτυρα μέγαν. Πισιδίας τόν βλαστόν καί ἐγκαλλώπισμα, ἀθλητῶν ὑπογραμμόν καί ζήλου πρότυπον· τούτῳ κράξωμεν· χαίροις μάρτυς πολύαθλε.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

Χαίροις τῶν μαρτύρων ὑπογραμμός, καί ὁμολογούντων, θεοδώρητος ὁδηγός, χαίροις Πισιδίας, ὁ γόνος καί προστάτης, ὦ ἀθλητά, Βιάνορ, πίστεως ἕδρασμα.

Μάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΒΙΑΝΩΡ Ο ΕΚ ΠΙΣΙΔΙΑΣ