Μάρτυρες Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΝΕΟΝΙΛΛΑ Η ΕΚ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΝΕΟΝΙΛΛΑ Η ΕΚ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

Ἁγία Νεονίλλα καταγόταν ἀπό ἀρχοντική οἰκογένεια τῆς Παμφυλίας. Ὁ ἀκριβής τόπος τῆς γεννήσεώς της δέν ἀναγράφεται στό Συναξάριό της. Πολύ νέα παντρεύτηκε ἀλλά λίγα χρόνια μετά τόν γάμο της, στήν ἡλικία τῶν εἴκοσι τεσσάρων ἐτῶν, ἔμεινε χήρα. Οἱ πειρασμοί πολλοί γιά τήν ἡλικία της. Μέ τή θερμή ὅμως πίστη καί τήν ἀγάπη της στόν Χριστό ἀντιμετώπιζε σθεναρά κάθε δοκιμασία.

Ἡ σεμνότητα, ἡ εὐγένεια, ἡ ἀριστοκρατική συμπεριφορά της ἀλλά καί ἡ ὄχι εὐκαταφρόνητη περιουσία της προσείλκυσε τό ἐνδιαφέρον κάποιων. Ἡ στάση της ὅμως τούς ἀπογοήτευσε. Ἀπό τήν ὅλη συμπεριφορά της ἀντιλήφθηκαν ὅτι εἶναι χριστιανή. Ἔτσι, ὅταν ἄρχισε ὁ νέος διωγμός τῶν χριστιανῶν ἐπί Διοκλητιανοῦ, ἡ Νεονίλλα καταγγέλθηκε στίς ἀρχές. Τή συνέλαβαν καί τήν ὁδήγησαν στό δικαστήριο. Ἡ ὁμολογία της ὅτι πιστεύει στόν Χριστό ὡς τόν μόνον ἀληθινό Θεό καί δέν δέχεται νά προσφέρει θυσία σέ ψεύτικους καί ἀνύπαρκτους θεούς, τούς ὁποίους ἐκπροσωποῦν τά εἴδωλα, ἐξόργισε τόν δικαστή. Ὅταν τό ψυχολογικό μαρτύριο μέ τίς κολακεῖες καί τίς ὑποσχέσεις, γιά νά πεισθεῖ νά δείξει ἔστω κάποιον σεβασμό στόν αὐτοκράτορα καί τούς θεούς, στούς ὁποίους κι ἐκεῖνος πιστεύει, δέν ἔφερε ἀποτέλεσμα, ὁ δικαστής παρέδωσε τή γενναία ἀθλήτρια τοῦ Χριστοῦ στούς δήμιους. Εἶναι ἀπερίγραπτα καί ἀνατριχιαστικά τά βασανιστήρια πού εἶχαν ἐφεύρει οἱ εἰδωλολάτρες διῶκτες τῶν χριστιανῶν. Σέ κάποια ἀπό αὐτά ὑπέβαλαν καί τή Μάρτυρα Νεονίλλα. Εἶναι καταπληκτικό τό θάρρος μέ τό ὁποῖο ἀντιμετώπιζε τό κάθε νέο μαρτύριο, πού ἦταν σκληρότερο ἀπό τό προηγούμενο. Μετά τά ραπίσματα, πού δέχτηκε στό πρόσωπο, τήν ρίχνουν στό ἔδαφος. Τῆς δένουν τά ἄκρα μέ σχοινιά καί τεντώνουν τό σῶμα της. Σχίζουν τό δέρμα της σέ λουρίδες καί τή γδέρνουν. Ποιός ἀντέχει σέ τέτοιο θέαμα; Ἡ Μάρτυς μέ προσηλωμένα τά μάτια καί τήν ψυχή της στόν Οὐρανό ἀντλεῖ ἀπό τόν Ἀγωνοθέτη Χριστό τή δύναμη νά ἀντέξει τό φοβερό μαρτύριο. Οἱ δήμιοι, γιά νά κάνουν φρικτότερους τούς πόνους, κόβουν τά πέλματα τῶν ποδιῶν της καί τήν κρεμοῦν ἀπό τά μαλλιά της σέ ξύλο. Ἀφοῦ συνέχισαν μέ ἄλλα μαρτύρια ἄναψαν μεγάλη φωτιά καί τήν ἔρριξαν μέσα νά τήν κάψουν. Στό τέλος τήν ἔδεσαν μέσα σέ τσουβάλι καί τήν καταπόντισαν στή θάλασσα. Ἔτσι ἡ Ἁγία Νεονίλλα ἔλαβε τό φωτοστέφανο τοῦ Μαρτυρίου καί προστέθηκε στή χορεία τῶν ἑκατομμυρίων νικηφόρων ἀθλητῶν τῆς πίστεως.1

Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 27ην Ἰανουαρίου.

1 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM σελ. 428.

neonilla-1

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΕΟΝΙΛΛΗΣ

ΤΗΣ ΕΚ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλῃ τῇ φωνῇ· Σέ Νυμφίε μου ποθῶ, καί σέ ζητοῦσα ἀθλῶ, καί συσταυροῦμαι καί συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καί πάσχω διά σέ, ὡς βασιλεύσω σύν σοί, καί θνήσκω ὑπέρ σοῦ, ἵνα καί ζήσω ἐν σοί· ἀλλ΄ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου, τήν μετά πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Ἐπεφάνης σήμερον.

Τῶν λαμπρῶν ἀγώνων σου ὦ Νεονίλλα, ἡ ἁγία σήμερον, μνήμη ἐπέστη τάς ψυχάς, τῶν εὐσεβῶν κατευφραίνουσα, Ἀθληφόρε, μαρτύρων ἀγλάισμα.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Τήν Νεονίλλαν πρός τόν Χριστόν, πρεσβείαν ποιῆσαι, ἱκετεύομεν ἐκτενῶς, μηχανάς ἀθέων, ἐν τάχει διαλῦσαι, φωτίσαι δέ τά ἔθνη, σοφίᾳ Χάριτος.

 

Μάρτυρες Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΝΕΟΝΙΛΛΑ Η ΕΚ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ