Νεομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

athanasios-neomartys-antalya-1 Ἅγιος Ἀθανάσιος κατήγετο ἀπό τήν Ἀττάλεια, ἀλλά γιά λόγους ἐπαγγελματικούς ζοῦσε στή Σμύρνη.

Βρισκόμαστε περί τά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα. Ὁ Ἀθανάσιος κατά τίς συναναστροφές του, ἀδιάφορα ἄν ἦσαν οἱ ἄλλοι χριστιανοί ἤ ἀλλόθρησκοι, ζοῦσε ὡς πιστός χριστιανός, τηροῦσε τά χριστιανικά του καθήκοντα, στίς συζητήσεις του δέν δίσταζε νά ἐκδηλώνει τήν ὑπεροχή τοῦ Χριστοῦ ὡς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ἔναντι ἄλλων θρησκειῶν, νά κάνει τόν σταυρό του κατά τά ἔθιμα τῶν χριστιανῶν, νά παρεμβάλλει στά λόγια του ἐκφράσεις εὐλαβείας πρός τόν Θεόν, ὅπως «δόξα τῷ Θεῷ» καί τά παρόμοια. Ἄν στίς συναναστροφές του ὑπῆρχαν φανατικοί μουσουλμάνοι, τόν περιγελοῦσαν καί τόν πείραζαν γιά τήν πίστη του στόν Χριστό. Ἐκεῖνος ὅμως τούς ἀντιμετώπιζε μέ σύνεση ἀλλά καί μέ ἰσχυρά ἐπιχειρήματα καί τούς ἀποστόμωνε. Κάποιοι ἀπό αὐτούς, πού αἰσθάνονταν ντροπιασμένοι, γιατί δέν μποροῦσαν νά τόν ἀντιμετωπίσουν, πείσμωσαν καί συνεννοήθηκαν μεταξύ τους νά τόν παρακολουθοῦν, γιά νά βροῦν ἀφορμή νά τόν καταγγείλουν. Ἦταν ἀρχές Ἰανουαρίου τοῦ 1700. Κάποια μέρα, δέν ξέρουμε ἀπό ποιά ἀφορμή, ἔτυχε καί ἐξεφώνησε ὁ Ἀθανάσιος στή διάλεκτο πού μιλοῦσε τό «λαϊ λαλά», τό ὁποῖο ἐκφράζει δοξολογία στόν Θεό. Οἱ ἐχθροί του μόλις τό ἄκουσαν τόν περικύκλωσαν, τόν ἅρπαξαν καί τόν πῆγαν στό δικαστήριο. Ἐκεῖ μέ ψεύτικη μαρτυρία κατέθεσαν ὅτι ἀποδέχθηκε δημοσίως τή θρησκεία τους. Ὁ Ἀθανάσιος ἐξήγησε ὅτι ὁ λόγος πού εἶπε δέν χρησιμοποιεῖται μόνον ἀπό μουσουλμάνους, ἀλλά ἐκφράζει δοξολογία πρός τόν Θεό καί γι’αὐτό καθένας μπορεῖ νά τόν λέγει. Οἱ κατήγοροί του ὅμως ὑποστήριζαν ὅτι ἀρνήθηκε τόν Χριστό καί ἀσπάστηκε τόν μουσουλμανισμό. Ὅσο καί ἄν ἐξηγοῦσε ὁ Ἀθανάσιος τό τί ἀκριβῶς συνέβει καί ὅτι οὔτε ἀρνήθηκε οὔτε πρόκειται νά ἀρνηθεῖ ποτέ τόν Χριστό, ὁ δικαστής διέταξε τή φυλάκισή του. Ἀκολούθησαν ἐπανειλημμένες δίκες μέ κολακεῖες καί πολλές ὑποσχέσεις ἄν ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, στήν ἀρχή καί μέ φοβέρες καί ραβδισμούς στή συνέχεια.

Ὁ Μάρτυς ὁμολογοῦσε σταθερά τήν πίστη του. Ὁ δικαστής, βλέποντας ὅτι δέν πρόκειται νά ἀλλάξει ὁ κατηγορούμενος τίς πεποιθήσεις του, διέταξε νά θανατωθεῖ μέ ἀποκεφαλισμό. Ἔτσι ὁ γενναῖος ἀθλητής ἔλαβε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Μερικοί χριστιανοί, ὅταν κατόρθωσαν καί ἔλαβαν τήν ἄδεια τοῦ δικαστοῦ, πῆραν τό λείψανο τοῦ Ἁγίου καί τό ἐνταφίασαν μέ τήν ἐκκλησιαστική τάξη στήν Ἁγία Παρασκευή Σμύρνης.

Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τήν 7ην Ἰανουαρίου.

athanasios-neomartys-antalya-2

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΞ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως.

Θεῖον γόνον σε γῆ Ἀτταλείας, ἀνεβλάστησε, καρποφοροῦντα, Ἀθανάσιε τάς τῆς πίστεως χάριτας τῶν γάρ πατρώων θεσμῶν ἀντεχόμενος, τούς ἐναντίους ἀθλήσας, κατήσχυνας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος γ΄ Ἡ Παρθένος σήμερον.

ς ὁπλίτης ἄριστος τῆς ἀληθείας, Ἀθανάσιε, ὑπέρ Χριστοῦ ἐναθλήσας· ὅθεν σοι, ἐν κατανύξει ψυχῆς βοῶμεν· δώρησαι, ἡμῖν τήν νίκην ταῖς σαῖς πρεσβείαις, κατ᾿ἐχθρῶν τῶν ὁρωμένων καί ἀοράτων, τοῖς σέ τιμῶσι πιστῶς.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Χαίροις Ἀτταλείας θεῖος βλαστός καί Νεομαρτύρων, ἐγκαλλώπισμα ἱερόν· χαίροις ὁ ἀθλήσας, ὑπέρ Χριστοῦ νομίμως, Ἀθανάσιε τρισμάκαρ, Μαρτύρων σύσκηνε.

athanasios-neomartys-antalya-3

Νεομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ