Νεομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

athanasios-neomartys-1Περί τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγ. Ἀθανασίου τόσο στό Συναξάριο τοῦ Μηναίου μηνός Ὀκτωβρίου ὅσο καί στόν Μέγα Συναξαριστή ἀναγράφεται τοῦτο μόνον: «Τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου μνήμη τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Ἀθανασίου τοῦ ἐκ Σπάρτης Πισιδίας καταγομένου, ἐν Μουντανίοις δέ μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 1653».

Ἱερό του λείψανο, τό ἕνα πόδι του, σέ θήκη ἀσημένια φυλασσόταν στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Φιλίππου στή Σπάρτη Πισιδίας.

athanasios-neomartys-2

Ἱ. Μητροπολιτικός ναός τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στή Σπάρτη Πισιδίας. (Ἀπό τό βιβλίο : «Ἀνθολόγιον Πισιδίας»).

 

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως.

Θείῳ Πνεύματι, λελαμπρυσμένος, γνῶσιν ἔνθεον ἐταμιεύσω, καί τῆς πίστεως τόν λόγον ἐτράνωσας· ὅθεν Μαρτύρων τῶν Νέων γενόμενος, Ἀθανάσιε ἐν ἀθλήσει ἠρίστευσας. Ἱερομάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος γ΄ Ἐπεφάνης σήμερον.

 

Τόν ἐκ Σπάρτης Μάρτυρα τῆς Πισιδίας, ἱερέα ἔνθεον, τόν Ἀθανάσιον πιστοί, ἐν ἐγκωμίοις τιμήσωμεν, ἡμῶν δέ πάντων, τόν πρέσβυν πρός Κύριον.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

 

Πάντες νεομάρτυρα εὐλαβῶς, τιμήσωμεν ὕμνοις, Ἀθανάσιον τόν κλεινόν, τόν Σπάρτης ποιμένα, καί κλέος Πισιδίας, ἀθλήσαντα γενναίως, ὑπέρ τῆς πίστεως.

athanasios-neomartys-3

Νεομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ