Όσιοι Η ΟΣΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΕΚ ΠΕΡΓΗΣ

Η ΟΣΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΕΚ ΠΕΡΓΗΣ

matrona0 Ὁσία Ματρώνα γεννήθηκε στήν Πέργη, περί τό ἔτος 420, ἀπό γονεῖς πλουσίους.  Στήν ἡλικία τῶν δέκα πέντε ἐτῶν τήν πάντρεψαν μέ ἕνα νέον, ὀνομαζόμενον Δομετιανόν. Ἀπέκτησαν μιά κόρη, πού τήν ὀνόμασαν Θεοδώρα ἡ ὁποία ὅμως πέθανε νωρίς.

 

Ὅταν ἡ Ματρώνα πῆγε μέ τόν σύζυγό της στήν Κωνσταντινούπολη, ἐπισκέφθηκε ὅλες τίς Ἐκκλησίες καί τά ἱερά προσκυνήματα μέ τήν συνοδεία μιᾶς γυναίκας πού ὀνομαζόταν Εὐγενία καί ἦταν πολύ φιλακόλουθη.  Συχνά πήγαιναν μαζί ὅπου γινόταν Ἀγρυπνία, καθώς καί σέ ἄλλες Ἱερές Ἀκολουθίες.  Μέ ὅλα αὐτά ἡ ἱερή ἐπιθυμία τῶν παιδικῶν της χρόνων νά μονάσει, ἀναπτερώθηκε.  Γιά νά ἀποφύγει τίς ἐνοχλήσεις τοῦ συζύγου της κατέφυγε ἀρχικά στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Βασιανοῦ (+ 10 Ὀκτωβρίου) μέ ἀνδρική ἐνδυμασία.  Ἀργότερα, ἔζησε ἕνα διάστημα σέ Γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο κοντά στήν Ἔμεσα τῆς Συρίας.  Μετά ἀπό τό προσκύνημά της στά Ἱεροσόλυμα, βρῆκε καταφύγιο σ᾿ἕνα ἐρειπωμένο εἰδωλολατρικό κτίσμα ἔξω ἀπό τή Βηρυττό.  Στά χρόνια πού ἔμενε ἐκεῖ μόνη, μέ τή σκληρή ἄσκηση, τήν αὐστηρή νηστεία καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, προσείλκυε πλούσια τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί κατανικοῦσε τίς πάσης φύσεως ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ.  Ὅταν ἔγινε γνωστή ἡ ἐκεῖ παρουσία της, ἄρχισαν νά τήν πλησιάζουν καλοπροαίρετες γυναῖκες τῆς περιοχῆς, ἀκόμα καί ἀπό αὐτές πού λάτρευαν προηγουμένως τά εἴδωλα, καί τῆς ζητοῦσαν νά μείνουν μαζί της.  Μερικές, μετά ἀπό τήν ἀναγκαία κατήχηση, βαπτίσθηκαν ἀπό τόν τοπικό Ἐπίσκοπο.  Μία ἀπό τίς νεοφώτιστες ἦταν προηγουμένως ἱέρεια τῶν εἰδώλων.  Ἔτσι συγκροτήθηκε ἐκεῖ τό Κοινοβιακό Ἡσυχαστήριο τῆς Ὁσίας Ματρώνας, μέ ὀκτώ Μοναχές.

 

Ὅμως ἡ ψυχή τῆς Ὁσίας δέν ἔμενε ἱκανοποιημένη.  Διακαής της πόθος ἦταν νά βρίσκεται κάτω ἀπό τήν πνευματικήν καθοδήγηση τοῦ Γέροντα Βασιανοῦ στήν Κωνσταντινούπολη.  Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν καθοδήγηση καί προστασία τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἡσυχαστηρίου, παίρνοντας μαζί της μόνο μία Μοναχή, τή Σωφρόνη, ἀναχώρησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη.  Ὁ Ἅγιος Βασιανός φρόντισε νά τῆς ἐξασφαλίσει κατάλληλο κελλί πλησίον τῆς Μονῆς του.  Ὅταν δημιουργήθηκαν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν ἐγκαταβίωση περισσοτέρων ἀδελφῶν, κάλεσε ἡ Ὁσία Ματρώνα νά ἔλθουν κοντά της μερικές ἀκόμα ἀπό τίς Μοναχές τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Βηρυττοῦ.

Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες, τά πνευματικά χαρίσματα, οἱ θεραπεῖες ἀσθενῶν καί ἡ ἁγία βιωτή τῆς Ὁσίας Ματρώνας δέν ἄργησαν νά γίνουν γνωστά, ὄχι μόνον στόν ἁπλό λαό, ἀλλά καί στήν αὐτοκρατορική αὐλή.

Ἡ Βερίνα (+ 484) σύζυγος τοῦ Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Λέοντος τοῦ Θρακός, (457-74) τό θεωροῦσε τιμή της νά συναντᾶ τήν Ὁσία.  Ἡ ἐκτίμησή της μάλιστα πρός τό πρόσωπό της αὐξήθηκε ἀκόμη περισσότερο, ὅταν προσέφερε πρός τήν Ὁσία ἕνα σημαντικό χρηματικό ποσόν κι ἐκείνη δέν θέλησε νά τό δεχθεῖ, στηρίζοντας στόν Θεό τήν ἐλπίδα της, γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Μοναστηριοῦ.

Τά μέλη τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητός της συνεχῶς αὐξάνονταν.  Μεταξύ αὐτῶν πολλές προέρχονταν ἀπό εὐκατάστατες οἰκογένειες.  Ὁ Γέροντας Βασιανός ὑπέδειξε στήν Ὁσία κατάλληλο τόπο, κοντά στή δική του Μονή, νά κτίσουν κανονικό πλέον Γυναικεῖο Μοναστήρι.  Ἡ Μονή κτίσθηκε ὅμοια πρός τή Μονή τοῦ Βασιανοῦ.  Τό μεγάλο κτιριακό συγκρότημα διέθετε ἰσόγειο καί δύο ὀρόφους.  Στόν πρῶτο ὄροφο ἦταν καί ὁ ναός.  Μεταξύ ἄλλων, στή δαπάνη ἀνέγερσης τῆς Μονῆς σπουδαία ἦταν ἡ συμβολή τῆς Ἀθανασίας, ἡ ὁποία ἦταν πολύ πλούσια καί ἔγινε Μοναχή.

Τό Μοναστήρι αὐτό ἐξελίχθηκε σέ ἕνα ἀπό τά καλύτερα στήν Κωνσταντινούπολη.  Ἡ πνευματικότητά του ἀκτινοβολοῦσε καί ἐπηρέαζε εὐεργετικά τήν κοινωνία.  Ἡ Ὁσία Ματρώνα συνέχιζε τούς ἀσκητικούς της ἀγῶνες καί ἐνέπνεε τίς Μοναχές της.  Στήν ἡλικία τῶν ἑκατό ἐτῶν, ὁ Θεός τῆς ἀποκάλυψε τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς της.  Καί ὅταν ὅλες οἱ ἀδελφές εἶχαν συγκεντρωθεῖ στό κελλί της, γιά νά τίς παρηγορήσει, περιέγραψε τόν Παράδεισο, ὅπως ὁ Θεός τῆς τόν παρουσίασε σέ ὅραμα.

Ἔτσι προετοιμασμένη πνευματικά παρέδωκε τήν μακαρία ψυχή της στά χέρια τοῦ Θεοῦ τό ἔτος 520.

Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται τήν 9η Νοεμβρίου, ἡμέραν τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς της.

 

ΟΣΙΑΣ  ΜΑΤΡΩΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ *

Ἦχος δ΄  Ταχύ προκατάλαβε.

Χριστόν ἀγαπήσασα, τῶν ἀγαθῶν τήν πηγήν, Ἀγγέλων ἐζήλωσας, μετά σαρκός τήν ζωήν, Ματρῶνα θεόπνευστε· σύ γάρ συνεύνου φίλτρον, παριδοῦσα ἐμφρόνως, ᾒσχυνας τόν Βελίαρ, τῷ πανσόφῳ σου τρόπῳ· διό τῆς ἀκαταλύτου δόξης ἠξίωσαι.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ *

Ἦχος γ΄ Ἡ Παρθένος σήμερον.

νδρικῷ ἐν σχήματι, μέσον ἀνδρῶν συμβιοῦσα, τῆς ψυχῆς τό φρόνημα, ἀνδρεῖον ἔδειξας Μῆτερ· ἔτρεψας, τάς τῶν δαιμόνων φαλαγγαρχίας· εὔφρανας, τάς τῶν Ἀγγέλων χοροστασίας, μεθ᾿ὧν πρέσβευε Ματρῶνα, ὑπέρ τῶν πίστει ἀνευφημούντων σε.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ *

ρωτι τρωθεῖσα τῷ θεϊκῷ, συζύγου τόν πόθον, ὑπερέδραμες εὐπετῶς, καί τοῦ Παρακλήτου, ἐπλούτησας τήν Χάριν, Ματρῶνα μακαρία, λαμπρῶς βιώσασα.

matrona1

Όσιοι Η ΟΣΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΕΚ ΠΕΡΓΗΣ