Άρθρα

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΙΣΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ

Εἰς τόν Ναόν ὅστις πρό 5ετίας ᾠκοδομήθη εἰς τήν Ἀλάνυαν τῆς Ἀτταλείας πρός τιμήν τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πισιδιωτίσσης πανηγύρισαν τήν 3ην Σεπτεμβρίου, οἱ πιστοί τῆς περιοχῆς.

Τῆς Λατρευτικῆς Συνάξεως προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος, Βοηθός παρά τῷ Μητροπολίτῃ Πισιδίας, Ἐξάρχῳ Σίδης τε καί Ἀτταλείας καί κτίτορι τοῦ Ναοῦ κ. Σωτηρίῳ, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Οἰκονόμου τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου π. Κωνσταντίνου Σεφτσένκο, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἱερομονάχου π. Βλαδιμήρου Ρουσάνωφ, Ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀτταλείᾳ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου καί τοῦ Διακόνου κ. Σεργίου Παλάτνικωφ.

Ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν -σλαβωνικήν γλῶσσαν. Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐξ Ἀλανύας καί Ἀτταλείας, ἐπί τό πλεῖστον ρωσσόφωνοι. Τό ἀναλόγιον ἐκόσμησεν ἡ καλλίφωνος πρεσβυτέρα κυρία Ἄννα Σεφτσένκο.

Εἰς τούς προσελθόντας πιστούς διεβιβάσθησαν αἰ εὐχαί καί εὐλογίαι τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Σωτηρίου, ἐνῷ τό κήρυγμά του ἀνεγνώσθη εἰς τήν ρωσσικήν ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος μετέφερε καί τήν λύπην τοῦ Σεβασμιωτάτου, καθώς λόγῳ κορονοϊοῦ δέν ἠδυνήθη νά παρευρεθῇ ὁ ἴδιος εἰς τήν πανήγυριν, ὡς πάντοτε ἔπραττε. Γεγονός τό ὁποῖον ἐλύπησε καί τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, καθώς διά πρώτην φοράν ὁ Ποιμενάρχης ἑώρτασε μακράν τοῦ λογικοῦ του ποιμνίου.

Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθησαν εὐχαί ὑπέρ φωτισμοῦ τῆς παρευρεθείσης καί συμπροσευχηθείσης μαθητιώσης νεολαίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.

Ἡ παραδοσιακή τράπεζα δι’ ὅλους τούς πιστούς ἀντικατεστάθη ὑπό πλουσίων κερασμάτων καί ἐδεσμάτων, τά ὁποῖα προσεφέρθησαν εἰς τούς πιστούς εἰς τόν ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας χῶρον, λόγῳ τῶν ἰσχυόντων μέτρων προστασίας ὑπό τῶν Ἀρχῶν.

Ἡ Ἀνάμνησις τῶν Θαυμάτων τῆς Χαριτοβρύτου Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πισιδιωτίσσης ἑορτάσθηκε ἐφέτος καί εἰς Νέαν Ἰωνίαν Ἀττικῆς, μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Συνδέσμου Ἀλαγιωτῶν, εἰς Ἀθήνας καί Σαντορίνην, καθώς καί εἰς Κορέαν.