Ισαπόστολοι Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΚΛΑ

Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΚΛΑ

thekla0Πατρίδα της ἦταν τό Ἰκόνιον.  Μητέρα της ἡ  Θεόκλεια, εὐγενοῦς καί ἐπιφανοῦς καταγωγῆς. 

Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθηκε τό Ἰκόνιο καί δίδασκε τό Εὐαγγέλιο στό σπίτι τοῦ Ὀνησιφόρου, ἡ Θέκλα ἦταν μεταξύ τῶν πρώτων πού ἔσπευσε νά ἀκούσει τόν μεγάλο Ἀπόστολο.  Τόσο δέ συγκινήθηκε καί ἐνθουσιάστηκε ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὥστε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑνός ἔτους, πού παρέμεινε ὁ Ἀπόστολος στήν πατρίδα της, δέν ἔλλειψε ἀπό καμμία ὁμιλία του.  Κατά τόν διωγμό πού ξεσήκωσαν φανατικοί Ἑβραῖοι καί εἰδωλολάτρες κατά τοῦ Ἀποστόλου ὑπέστει καί ἡ Θέκλα τό πρῶτο μαρτύριο. ἀπό τό ὁποῖον ἐπέζησε μέ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.  Γιά νά ἀποφύγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόν λιθοβολισμόν πού εἶχαν ἀποφασίσει οἱ ἄρχοντες τῆς πόλεως γιά νά τόν θανατώσουν, ἀναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τήν πόλη, γιά νά συνεχίσει τό ἀποστολικό του ἔργο σέ ἄλλες περιοχές.

Ἔτσι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀφοῦ ἔδωσε στόν Ὀνησιφόρο τίς τελευταῖες του ὁδηγίες γιά τή συνέχιση τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας πού εἶχε ἤδη ἱδρυθεῖ, ἀναχώρησε ἀπό τό Ἰκόνιο.  Ἡ Θέκλα ἀκολούθησε ἀργότερα τόν μεγάλο Ἀπόστολο στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας ὅπου ἀπέκτησε μιά θετή μητέρα, τήν Τρύφαινα, γόνο ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία εἶχε πρόσφατα χάσει τήν κόρη της Φαλκονίλλα.  Ἡ Τρύφαινα δέχτηκε τή Θέκλα κοντά της καί ἀσπάστηκε τό κήρυγμά της γιά τόν Χριστό.  Ἡ Θέκλα μέ θερμή πίστη καί ζῆλο ἐκήρυσσε τόν Χριστό καί πολλούς εἵλκυσε στή νέα πίστη.  Τοῦτο καί πάλι ξεσήκωσε τήν ἔχθρα τῶν Ἑβραίων καί τῶν εἰδωλολατρῶν ἐναντίον της καί μετά ἀπό ἀνακρίσεις ἐνώπιον τοῦ τοπικοῦ ἄρχοντα καί τά ἀπάνθρωπα βασανιστήρια, γιά νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της καί νά θυσιάσει στά εἴδωλα καταδικάσθηκε σέ θάνατο.  Ἔτσι ὁδηγήθηκε, γιά νά κατασπαραχθεῖ ἀπό τά λιοντάρια, στό ἀμφιθέατρο τῆς πόλεως, (τό ὁποῖον σώζεται μέχρι σήμερα) καί ὑπεβλήθει σέ φοβερά μαρτύρια. 

Ἡ πίστη της, ἡ ὑπομονή της καί τό θάρρος μέ τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζε τά ἄγρια θηρία, ἔκαναν πολλούς νά πιστεύσουν στόν Χριστό.  Τελικά ὁ Πανίσχυρος Κύριος, ὅπως εἶχε διασώσει τόν Προφήτη Δανιήλ στόν λάκκο τῶν λεόντων διέσωσε καί τή Μάρτυρά Του ἀπό τά ἄγρια ζῶα, τήν ὅπλισε μέ μυστική δύναμη νά νικήσει τόν θάνατο καί νά ξεφύγει ἀπό τούς διῶκτες της μέ θαυμαστό τρόπο.

Τελικό καταφύγιο, ἀφοῦ παντοῦ κήρυττε τόν Χριστό, βρῆκε ἡ Θέκλα στή Σελεύκεια τοῦ Καλύκανδου (Σελεύκεια Τραχεία), ὅπου καί μόνασε γιά πολλά χρόνια, μέσα σέ ἕνα σπήλαιο στό ὄρος Καλαμών.  Ἐκεῖ ἀφιερώθηκε στήν προσευχή, τήν ἄσκηση καί τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου.  Συγχρόνως θεράπευε καί πολλούς ἀρρώστους.  Ἡ φήμη της ξαπλώθηκε γρήγορα καί ἄρχισε νά συγκεντρώνει γύρω της πλήθη, πού ἤθελαν νά τήν ἀκούσουν ἤ νά θεραπευθοῦν.

Ὅταν ἡ Ἁγία ἔφθασε σέ ἡλικία 90 ἐτῶν, ἐκλήθει ἀπό τόν Κύριο μέ θαυμαστόν τρόπο στήν οὐράνια Βασιλεία Του.  Οἱ χριστιανοί τῆς Σελευκείας ἔχτισαν πρός τιμήν της Ἐκκλησία στό σπήλαιο, ὅπου εἶχε ἐνταφιασθεῖ.  Ἀναφέρεται ὅτι σέ περιπτώσεις λοιμῶν ὁλόκληρη ἡ πόλη πραγματοποιοῦσε λιτανεῖες πρός τόν ἱερό τόπο τῆς ἁγίας.

Τά θαύματα πού διενεργοῦσε ἡ ἁγία ὅσο ζοῦσε συνεχίστηκαν, καί μάλιστα ἐντάθηκαν, καί μετά τήν κοίμησή της.  Τό γυναικεῖο Μοναστήρι πού ἱδρύθηκε στόν τόπο ὅπου μόνασε, ἀποτέλεσε πόλο ἕλξης τόσο γιά τούς κατοίκους τῆς Σελεύκειας, ὅσο καί γιά πιστούς ἀπό ὅλη τή βυζαντινή αὐτοκρατορία, ἰδιαίτερα μετά ἀπό τήν οἰκοδόμηση τοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ, πού ἔκτισε ὁ αὐτοκράτορας Ζήνων, γιά νά ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη του στήν ἁγία γιά τή θαυμαστή προστασία της.

Ἡ τιμή τῆς ἁγίας πέρασε καί στή Δυτική Ἐκκλησία.  Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται τήν 24η Σεπτεμβρίου καί τιμᾶται ὡς Πρωτομάρτυς Ἁγία καί Ἰσαπόστολος.

thekla1

Τό σπήλαιο τῆς Ἁγίας Θέκλας στή Σελεύκεια τῆς Κιλικίας.

  

ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΚΑΙ  ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΘΕΚΛΗΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Ταχύ προκατάλαβε.

Τοῦ Παύλου συνέκδημος, ὡς καθαρά τήν ψυχήν καί πρώταθλος πέφηνας, ἐν γυναιξίν εὐκλεῶς, Χριστόν ἀγαπήσασα· σύ γάρ τῆς εὐσεβείας πτερωθεῖσα τῷ πόθῳ, ἤθλησας ὑπέρ φύσιν, Ἰσαπόστολε Θέκλα· διό σε ὁ Πανοικτίρμων νύμφην ἠγάγετο.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος πλάγ. δ΄ Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως.

Τῆς παρθενίας τῷ κάλλει ἐξέλαμψας, καί μαρτυρίου στεφάνῳ κεκόσμησαι, ἀποστολήν πιστεύῃ Παρθένε ὡς ἔνδοξος καί τοῦ πυρός μέν τήν φλόγα, εἰς δρόσον μετέβαλες, τοῦ ταύρου δέ τόν θυμόν, προσευχῇ σου ἡμέρωσας, ὦ Πρωτόαθλε.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Παύλου λαμπρυνθεῖσα ταῖς ἀστραπαῖς, ὅλη καλή ὤφθης, ὅλη ἄμωμος τῷ Χριστῷ, Θέκλα Πρωτομάρτυς, ὑπερφυέσιν ἄθλους, ὧν φαίδρυνον τῇ δόξῃ, τούς σέ γεραίροντας.

Ισαπόστολοι Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΚΛΑ