Ιερομάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

nikandros--ermaios-myron0Οἱ Ἅγιοι Νίκανδρος καί Ἑρμαῖος τόσον εἶχαν διακριθεῖ γιά τήν πίστιν τους στόν Χριστό καί τήν ἐφαρμογή τῶν Εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν, ὥστε ἀξιώθηκαν νά χειροτονηθοῦν ὁ μέν πρῶτος Ἐπίσκοπος ὁ δέ δεύτερος Πρεσβύτερος-Ἱερέας τῆς πρώτης Ἐκκλησίας τῶν Μύρων τῆς Λυκίας ἀπό τόν Ἀπόστολο Τίτο, συνεργόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Μέ φλογερό ἱεραποστολικό ζῆλο ἐπιδόθηκαν στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν συμπατριωτῶν τους.  Οἱ καρποί δέν ἄργησαν νά φανοῦν.  Πολλοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἐγκατέλειπαν τή λατρεία τῶν εἰδώλων καί ἀξιώνονταν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.  Αὐτό προκάλεσε τόν φθόνο τῶν εἰδωλολατρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διαβάλουν τόν Ἐπίσκοπο καί τόν Ἱερέα στόν Κόμητα τῆς πόλης Λιβάνιο.

Ὁ Λιβάνιος προσπάθησε μέ ὑποσχέσεις στήν ἀρχή καί ἀπειλές στή συνέχεια νά πείσει τόν Νίκανδρον καί τόν Ἑρμαῖον νά προσφέρουν λατρεία στά εἴδωλα.  Καθώς ὅμως, οὔτε οἱ ὑποσχέσεις οὔτε οἱ ἀπειλές του ἔφεραν ἀποτέλεσμα, διέταξε νά δέσουν τούς Ἁγίους πίσω ἀπό ἄλογα καί νά τούς σέρνουν στούς δρόμους.  Καταπληγωμένους τούς κρέμασαν σέ ξύλο καί τούς χτυποῦσαν μέ ξύλινα σπαθιά, ὥστε νά παρατείνεται τό μαρτύριο.  Μετά τούς ἔρριξαν σέ φλογισμένο καμίνι χωρίς ὅμως νά καοῦν.  Τούς ἔμπηξαν καρφιά σέ διάφορα μέλη τῶν μαρτυρικῶν σωμάτων τους καί ζωντανούς ἀκόμη τούς ἔκλεισαν σέ τάφο.  Ἐκεῖ οἱ Ἅγιοι Ἱερομάρτυρες παρέδωκαν τίς ἁγιασμένες ψυχές τους στά χέρια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται τήν 4η Νοεμβρίου.

nikandros--ermaios-myron1

Λαξευτοί τάφοι στά Μύρα.


 

ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΙ  ΕΡΜΑΙΟΥ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ*

Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως.

Γνῶσιν ἔνθεον, καρποφορήσας, ὡς ὁμότροπος τῶν Ἀποστόλων, ἐν ἱερεῦσι πιστῶς ἐχρημάτισας· καί μαρτυρίου τοῖς σκάμμασι Νίκανδρε, συγκοινωνόν τόν Ἑρμαῖον ἐκέκτησο· μεθ᾿οὗ πρέσβευε, Κυρίῳ τῷ σέ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ*

Ἦχος γ΄  Ἡ Παρθένος σήμερον.

Τῶν ψυχῶν τήν ἄρουραν, γεωπονοῦντες τῷ λόγῳ, μυστικῶς ἠνέγκατε, Χριστῷ ἀθλήσεως στάχυν· Τίτῳ γάρ, τῷ θεηγόρῳ μαθητευθέντες, ὤφθητε διδασκαλίας θεῖα πυξία, Νίκανδρε Ἱερομάρτυς, σύν τῷ Ἑρμαίῳ λαμπρῶς ἀθλήσαντες.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ*

Χάριν εἰληφότες τήν θεουργόν, ταῖς χερσί τοῦ Τίτου, τόν τῆς χάριτος φωτισμόν, τοῖς ἐσκοτισμένοις, πυρσεύετε τῷ λόγῳ, Νίκανδρε καί Ἑρμαῖε, Ἱερομάρτυρες
Ιερομάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ