Ιερομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΝΕΣΤΩΡ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΓΥΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΝΕΣΤΩΡ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΓΥΔΟΥ

nestor0 Ἅγιος Νέστωρ καταγόταν ἀπό τήν Πέργη καί κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ρώμης Δεκίου, γύρω στό 251 μ.Χ., ἦταν Ἐπίσκοπος τῆς πόλης Μαγύδου[1] τῆς Παμφυλίας.

Κατά τόν γνωστόν φοβερόν διωγμόν τοῦ Δεκίου ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ὁ τοπικός ἄρχοντας Εἰρήναρχος, ὅταν ἔλαβε τή διαταγή νά ἐξαναγκάσει μέ κάθε τρόπο τούς χριστιανούς νά θυσιάσουν στά εἴδωλα, εἰδάλλως νά θανατωθοῦν, διέταξε τόν στρατό του νά μήν ἀρχίσουν συλλήψεις ἁπλῶν χριστιανῶν πρίν συλληφθεῖ ὁ Ἐπίσκοπος Νέστωρ.  Γνώριζε ὁ Εἰρήναρχος τήν μεγάλη ἐπιρροή πού ἀσκοῦσε σέ ὅλους τούς χριστιανούς ὁ φλογερός Ἐπίσκοπος καί νόμιζε ὅτι, ἄν τόν ἔβγαζε ἀπό τή μέση, εὐκολώτερα θά ἔπειθε τούς ἁπλούς χριστιανούς νά ἀλλαξοπιστήσουν.

Ὁ Ἅγιος Νέστωρ πληροφορήθηκε τή διαταγή αὐτή καί ὥσπου νά φθάσουν οἱ στρατιῶτες σ᾿αὐτόν, βρῆκε τόν τρόπο νά ὀργανώσει τή φυγή τοῦ ποιμνίου του σέ ἀσφαλεῖς περιοχές.  Ὁ ἴδιος παρέμεινε στήν Ἐπισκοπή του προσευχόμενος, ἀναθέτοντας τόν ἑαυτό του στή Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν οἱ στρατιῶτες μπῆκαν στήν κατοικία νά τόν συλλάβουν, τούς δέχθηκε μέ γαλήνη καί ψυχραιμία.  Κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί προσευχόμενος ἀκολούθησε τούς διῶκτες του στό εἰδικό κριτήριο.  Ἐκεῖ ὁ ἄρχων Εἰρήναρχος τόν διέταξε νά πειθαρχήσει στήν διαταγή τοῦ αὐτοκράτορα.  Ὁ Ἅγιος τοῦ ἀπάντησε : «Ἐγώ ὑπακούω στίς ἐντολές τοῦ Βασιλέως τῶν Οὐρανῶν, τόν Ἰησοῦν Χριστόν».  Καθώς δέν μπόρεσε νά τόν μεταπείσει, οὔτε μέ καλοπιάσματα καί ὑποσχέσεις οὔτε μέ τά βασανιστήρια, τόν παρέπεμψε στόν ἡγεμόνα τῆς Παμφυλίας Ἐπόλιον, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στή Σίδη.  Κατά τήν μεταγωγή του στή Σίδη φοβερός σεισμός συγκλόνησε τόν τόπο καί μιά φωνή ἀπό τόν οὐρανό ἀκούστηκε, πού ἔδινε κουράγιο στόν Ἅγιο.

Στή Σίδη ἀνακρίθηκε καί πάλι.  Ἡ ἀπόφασή του ἦταν σταθερή καί ἀπάντησε στόν δικαστή : «Ὅσο καί νά βασανίσετε τό σῶμα μου δέν πρόκειται νά ἀρνηθῶ τό ὄνομα τοῦ Σωτῆρα

Οἱ χριστιανοί τή νύκτα ἔδωσαν χρήματα στούς φύλακες στρατιῶτες καί μπόρεσαν νά κατεβάσουν ἀπό τόν σταυρό τό ἱερό λείψανο τοῦ Μάρτυρα Ἐπισκόπου τους καί μέ βαθειά εὐλάβεια νά τό ἐνταφιάσουν σέ κατάλληλο μνῆμα.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέστορος τήν 28ῃ Φεβρουαρίου.


[1] Ἡ Μάγυδος βρισκόταν 8 χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Ἀτταλείας, ὅπου καί οἱ ἐκβολές τοῦ Καταρράκτου ποταμοῦ στή σημερινή τοποθεσία Λάρα.  Μ.Π.Ε σελ. 169.

nestor1

Ἡ σύγχρονη πόλη Limak (Lara) ὅπου ἦταν ἡ ἀρχαία Μάγυδος.

 

ΑΓΙΟΥ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΜΑΓΥΔΟΥ 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως.

Θείῳ Πνεύματι λελαμπρυσμένος, γνῶσιν ἔνθεον ἐταμιεύσω, καί τῆς πίστεως τόν λόγον ἐτράνωσας· ὅθεν Μαρτύρων συνόμιλος γενόμενος, ἐν ἀθλήσει Νέστωρ ἠρίστευσας.  Ἱερομάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.

ς ἑρμηνεύς τῶν ζωηφόρων ρημάτων, ἱερουργός τῶν τοῦ Θεοῦ μυστηρίων, Νέστωρ θεόληπτε ἐνήθλησας στερρῶς· ὅθεν τό ἐσώτερον καταπέτασμα Μάρτυς, χαίρων διελήλυθας καί Χριστοῦ τῷ προσώπῳ, ἐνεφανίσθης πάντοτε ἡμῖν τοῖς σέ τιμῶσιν, αὐτόν ἐλεούμενος. 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

ρτῳ διαθρέψας πνευματικῷ, τήν ψυχήν σου ἔθηκας ὑπέρ λαοῦ σου θεοπρεπῶς, Νέστωρ καταισχύνεις, τόν ἀρχαῖον ὄφιν, μαρτυρικῶς ἀθλήσας, καθάπερ ἄσαρκος.

nestor2

Θυμιατό βυζαντινό ἀσημένιο.
Βρίσκεται στό Ἐθνικό Μουσεῖο Ἀττάλειας.

Ιερομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΝΕΣΤΩΡ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΓΥΔΟΥ