Ιερομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΙΝΔΕΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΙΝΔΕΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

kindeos0 Ἅγιος Κίνδεος κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ ἦταν Ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ Ταλμενία, πλησίον τῆς Σίδης.  Κατά τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν, τό ἔτος 290, τόν συνέλαβαν  καί τόν ὁδήγησαν στόν ἡγεμόνα Στρατόνικο, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁμολόγησε ὅτι εἶναι Ἱερέας τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.  Ὅπως συνέβαινε σ᾿αὐτές τίς περιπτώσεις, ἄρχισαν τά βασανιστήρια γιά νά ἀναγκασθεῖ νά θυσιάσει στά εἴδωλα.  Τοῦ κάρφωσαν σιδερένια ὑποδήματα στά πόδια καί τόν ἀνάγκαζαν νά τρέχει πρός τό μέρος τῆς λεγομένης ἱερᾶς πύλης.  Ἐκεῖ συνάντησαν κάποιον ἄνθρωπο φορτωμένον ξύλα.  Οἱ βασανιστές του ἤθελαν νά ἁρπάξουν τά ξύλα, γιά νά κάψουν μέ αὐτά τόν Ἱερέα. Ὅμως ἐκεῖνος πλήρωσε τά ξύλα καί τά φορτώθηκε ὁ ἴδιος, γιά νά τά φέρει στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του.  Ὅταν ἔφθασαν στόν προορισμό τους καί ἄναψαν τή φωτιά, ὁ Μάρτυρας μπῆκε μόνος του στό κέντρο τῶν φλογῶν καί χωρίς νά βλάπτεται καθόλου ἄρχισε νά παρακινεῖ τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ νά πιστεύσουν στόν ἀληθινό Θεό, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς.

Ὁ Ἱερέας μέσα ἀπό τίς φλόγες ὕψωσε τά χέρια καί προσευχήθηκε. Καί ξαφνικά μαῦρα σύννεφα κάλυψαν τόν οὐρανό καί ἄρχισαν ἀστραπές καί βροντές.  Ἡ φωτιά ἔσβησε καί σέ λίγο τά σύννεφα διαλύθηκαν καί ἔγινε γαλήνη. Ἔτσι προσευχόμενος παρέδωκε τό πνεῦμα του στά χέρια τοῦ Θεοῦ.  Βλέποντας τό θαῦμα ἕνας ἱερέας τῶν εἰδώλων πίστεψε στόν Χριστόν καί αὐτός καί ἡ σύζυγός του.  Μέ εὐλάβεια φρόντισαν νά κηδευθεῖ ὁ Μάρτυρας μέ μύρα καί καθαρά σινδόνα, γιά νά ἐνταφιασθεῖ σέ κατάλληλο μνῆμα.   Ἀργότερα βαπτίστηκαν καί οἱ δύο.

Ὅμως ἕνας χριστιανός Διάκονος ὀνομαζόμενος Ὀρέστης, πού καταγόταν ἀπό τά Οὐαμάναδα τῆς Λυκαονίας, ἀπ’ὅπου κατήγετο καί ὁ Ἅγιος Κίνδεος, γιά νά ἀποτρέψει μελλοντική βεβήλωση τοῦ τάφου ἀπό τούς διῶκτες, παρέλαβε τό ἱερό λείψανο καί τό μετέφερε κατά θαυμαστόν τρόπον μέσα σέ μία ἡμέρα στήν πατρίδα του Οὐαμάναδα.  Ἐκεῖ κατασκεύασε μεγάλη λειψανοθήκη, στήν ὁποία μέ τά χέρια τῶν ἱερέων ἀποθησαύρισε τά ἅγια λείψανα, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξη.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κινδέου ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τήν 11ην Ἰουλίου.

Τό ἀμφιθέατρο τῆς Σίδης καθαγιάσθηκε μέ τό αἷμα πλείστων Μαρτύρων καί χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀνοιχτή ἐκκλησία κατά τόν 5ον αἰώνα.  Σώζονται ἐρείπια παρεκκλησίων κάτω ἀπό τίς κερκίδες.

kindeos1


ΑΓΙΟΥ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΙΝΔΕΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος δ΄  Ταχύ προκατάλαβε.

Θυσίαν τήν ἔνθεον πιστῶς προσφέρων Θεῷ, ὡς θῦμα εὐπρόσδεκτον, προσανηνέχθης αὐτῷ, ἀθλήσας ἄνθραξιν· ὅθεν ὡς ἱερέα καί στερρόν Ἀθλοφόρον, ἔδειξέ σε ὁ Κτίστης, χαρισμάτων ταμεῖον· ἐξ ὧν καί ἡμῖν παράσχου Ἱερομάρτυς Κίνδεε.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος β΄ Τά ἄνω ζητῶν.

Αἱμάτων ροαῖς στολήν σου τήν ὑπέρτιμον, φοινίξας λαμπρῶς, Κίνδεε μακάριε, χαρμοσύνως ἔδραμες ἐν μέσῳ φλογῶν τῷ Κυρίῳ κραυγάζων· Τῆς ζωῆς σύ Σῶτερ πηγή, ὁ πᾶσι βλυστάνων, οἰκτιρμῶν ποταμούς.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Θείας βασιλείας σέ κοινωνόν, Κίνδεε μάκαρ, ἀπειργάσατο ὁ Χριστός· τούτου γάρ τό πάθος, ἔφερες τῇ σαρκί σου, διά παθῶν λυτροῦσαι τούς σέ γεραίροντας.

kindeos2

 

Ιερομάρτυρες Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΙΝΔΕΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ