Ιερομάρτυρες ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ

kyprianos-ioustina0Στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας ζοῦσε ὁ Κυπριανός, πού ἦταν πλούσιος, εὐγενής, μορφωμένος καί πολύ ἱκανός στή μαγεία.  Διέθετε τέτοια ἱκανότητα, ὥστε καλοῦσε τούς δαίμονες καί τούς ἔστελνε νά ἐκτελέσουν ὅποια ἐντολή τούς ἔδινε σέ βάρος τῶν θυμάτων του.

 Στήν ἴδια πόλη κατοικοῦσε καί ἡ Ἰουστίνα, μία εὐσεβής παρθένος καί πιστή χριστιανή, ἡ ὁποία εἶχε κατορθώσει νά κάνει χριστιανούς τόν πατέρα της Αἰδέσιο, πού πρίν ἦταν ἱερέας τῶν εἰδώλων, καί τή μητέρα της.  Τήν κόρη αὐτή θέλησε νά ἐμπλέξει στά δίκτυά του ὁ Ἀγλαΐδας, πλούσιος, εἰδωλολάτρης μέ ἄσωτη ζωή.  Ἐπειδή ὅμως ὅλες οἱ προσπάθειές του δέν ἔφεραν κανένα ἀποτέλεσμα, κατέφυγε στή μαγική δύναμη τοῦ Κυπριανοῦ.  Ὁ Κυπριανός ἄρχισε ἀμέσως νά στέλνει διάφορους δαίμονες γιά νά ξεγελάσει τήν Ἰουστίνα καί νά τήν ὑποδουλώσει στά ἁμαρτωλά σχέδια τοῦ Ἀγλαΐδα.  Οἱ δαίμονες ὅμως, ἐγύριζαν στόν Κυπριανό ἄπρακτοι, χωρίς νά καταφέρουν νά πλησιάσουν κάν τήν κόρη, ἐπειδή, ὅπως ἔλεγαν, μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ πού ἔκανε τούς ἔκαιγε καί δέν μποροῦσαν νά σταθοῦν κοντά της.  Τό ἴδιο ἄπρακτος γύρισε καί ὁ ἄρχοντας τῶν δαιμόνων, τόν ὁποῖο χρησιμοποίησε στό τέλος ὁ Κυπριανός, ὡς ἔσχατο ὅπλο του.

Ἡ πραγματική αὐτή ἦττα τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων ἄνοιξε τά μάτια τῆς ψυχῆς τοῦ Κυπριανοῦ.  Κατανόησε τήν πλάνη του καί τήν ἀκατανίκητη δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ἔτσι, ἀληθινά μετανοημένος, ἔρχεται καί πέφτει στά γόνατα μπροστά στόν Ἐπίσκοπο Ἀντιοχείας Ἀνθέμιο, καίει ὅλα τά μαγικά βιβλία του καί ζητάει νά γίνει χριστιανός.

Μετά τή βάπτισή του, ὁ Κυπριανός, ὡς πρόβατο τῆς ποίμνης τοῦ Κυρίου, διακρίθηκε γιά τή σταθερότητα τῆς πίστεώς του καί τήν ἀρετή του.  Ἔτσι, ἀξιώθηκε νά χειροτονηθῆ Διάκονος, Πρεσβύτερος καί μετά τόν θάνατο τοῦ Ἐπισκόπου Ἀνθίμου, νά γίνει Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.  Τό ἔτος 304, μαζί μέ τήν παρθένο Ἰουστίνα, θσνατώθηκαν στή Νικομήδεια, μέ ἀποκεφαλισμό.  Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καί τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος Ἰουστίνης, ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς 2 Ὀκτωβρίου.

kyprianos-ioustina1

Βαπτιστήριον ἀπό τήν Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας. (Μουσεῖον Γιολβάτς).

  

Σημ.  Στά Συναξάρια γίνεται σύγχυση τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ Ἐπισκόπου Καρχηδόνος καί τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.  Ἐπίσης κάποιοι συγχέουν τήν Ἀντιόχεια (τή Μεγάλη) τῆς Συρίας μέ τήν Ἀντιόχεια τή Μικράν τῆς Πισιδίας.  Στή μεγάλη Ἀντιόχεια δέν ὑπῆρξε Ἐπίσκοπος μέ τό ὄνομα Κυπριανός κατά τόν 3ον καί 4ον αἰῶνα.  Ὁ Ἁγ. Κυπριανός ὑπῆρξε Ἐπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας καί ἡ Ἰουστίνα ἔζησε στήν ἴδια πόλι.

Σχετική Ἀπόφασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (ὑπ’ἀρ. Πρωτ. 974/31.7.2008) διευκρινίζει ὅτι ἡ μνήμη τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ Ἐπισκόπου Καρχηδόνος δέον νά ἑορτάζεται τή 13η Σεπτεμβρίου.

 

ΑΓΙΟΥ  ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ*

Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως τῇ φωταυγεία, σκότος ἔλιπες, τῆς εὐσεβείας, καί φωστήρ τῆς ἀληθείας γεγέννησαι· ποιμαντικῶς γάρ φαιδρύνας τόν βίον σου, Κυπριανέ τῇ ἀθλήσει δεδόξασαι.  Πάτερ Ὅσιε τόν κτίστην ἡμῖν ἱλέωσαι, ὁμοῦ σύν Ἰουστίνῃ τῇ Θεόφρονι.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ*

Ἦχος α΄  Χορός Ἀγγελικός.

κ τέχνης μαγικῆς, ἐπιστρέψας, θεόφρον, πρός γνῶσιν θεϊκήν, ἀνεδείχθης τῷ κόσμῳ, ἀκέστωρ σοφώτατος, τάς ἰάσεις δωρούμενος, τοῖς τιμῶσί σε, Κυπριανέ σύν Ἰουστίνῃ· μεθ’ἧς πρέσβευε, τῷ Φιλανθρώπῳ Δεσπότῃ, σωθῆναι τούς δούλους σου.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ*

Πλάνης σοφιστείας ἀπολιπών, τῆς θείας σοφίας, ἀνεδείχθης λαμπρός φωστήρ, καί σύν Ἰουστίνῃ Κυπριανέ ἀθλήσας, τῆς ἄνω βασιλείας, ἄμφω ἐτύχετε
Ιερομάρτυρες ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ