Ιεράρχες Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

georgrios-omolitis0ζησε τόν 8ον αἰῶνα, κατά τόν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία συγκλονιζόταν συχνά ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν εἰκονομάχων.  Ἀπό μικρός ἦταν ἀφιερωμένος στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία.  Γι᾿αὐτό χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.

Μαζί μέ ἄλλους ἐκλήθη σέ Σύνοδο πού συγκρότησαν εἰκονομάχοι Ἐπίσκοποι μέ τή συγκατάθεση τοῦ αὐτοκράτορα.  Ἐπειδή μέ σθένος ὑποστήριξε τήν τιμή τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί παρ᾿ὅλη τήν πίεση πού ἀσκήθηκε ἀπό τούς εἰκονομάχους ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, δέν δέχθηκε νά συγκατατεθεῖ μέ τίς ἀπόψεις τους, ἐξορίσθηκε καί κακοπάθησε.  Ἐκεῖ, στόν τόπο τῆς ἐξορίας του πέρασε τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του, ἕως τό ἔτος 787 κατά τό ὁποῖο μετέστει πρός Κύριον, γιά νά λάβει ἀπό Ἐκεῖνον τῆς καλῆς ὁμολογίας τόν στέφανον.

Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τή 19ηνἈπριλίου.

georgrios-omolitis1

ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΟΥ  ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος δ΄  Ταχύ προκατάλαβε.

ς θεῖον γεώργιον, δικαιοσύνης καρπούς, πλουσίους ἐξήνεγκας δι᾿ἐναρέτου ζωῆς, Γεώργιε Ὅσιε· ὅθεν τήν τοῦ Δεσπότου, ὡς τιμήσας Εἰκόνα, θλίψεις ἐν ἐξορίαις, Γεώργιε καθυπέστης· καί νῦν ἀναπηγάζεις ἡμῖν, ρεῖθρα ἰάσεων.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος  δ΄ Ἐπεφάνης σήμερον.

Πισιδίας κλέισμα καί ἀθλοφόρον, ἐγκωμίων ἄνθεσιν, ἐπευφημήσωμεν λαμπρῶς, τόν ἀρχιθύτην Γεώργιον, Ἀντιοχείας, ποιμένα καί καύχημα.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

Τῆς Ἀντιοχείας μέγαν φρουρόν, κόσμον Πισιδίας, τόν Ἐπίσκοπον τοῦ Χριστοῦ, Γεώργιον ὕμνοις, τιμήσωμεν ἐμφρόνως, τιμήν θείων Εἰκόνων, ὁμολογήσαντα.

 

Ιεράρχες Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ