Ιεράρχες ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 kindeas0Τόσο στά Συναξάρια τῶν Μηναίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καί στόν Μέγα Συναξαριστή δέν ἀναγράφονται στοιχεῖα ἀπό τόν βίον τοῦ Ἁγίου Κινδέα παρά μόνον: 20 Φεβρουαρίου.  Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Κινδέου Ἐπισκόπου Πισιδίας.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος πλ. α΄ Τόν συνάναρχον Λόγον.

ποστόλων τόν ζῆλον ἐκμιμησάμενος, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐκλάμπει ὡς ἑωσφόρος ἀστήρ, τήν θεόσδοτον ἰσχύν φαίνων τοῖς ἔργοις σου· σύ γάρ θαυμάτων ἱερῶν τάς δυνάμεις ἐνεργῶν, Κινδέα Ἱεράρχα, πρός εὐσεβείας εἰσόδους τούς πλανωμένους καθωδήγησας.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος πλ. δ΄ Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Τῆς Πισιδίας τόν ἐπίσκοπον καί φύλακα, τῆς ἀληθείας φυτουργόν καί θεῖον κήρυκα, τόν Κινδέαν εὐφημήσωμεν ἐπαξίως· τῶν πιστῶν τό περιτείχισμα καί πρότυπον, καί ἁγίων Ἀποστόλων τό ἀντίγραφον· τούτῳ κράζοντες· Χαῖρε πάτερ πανέντιμε.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

Κινδέα ἐπίσκοπε θαυμαστέ, κλέος Πισιδίας, καί πιστῶν ὁ ὑπογραμμός, πρέσβευε τῷ Λόγῳ, ὑπέρ τῆς σῆς λυχνίας, πιστῶν τε ἀποδήμων, καί τῶν τιμώντων σε.

Ιεράρχες ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ