Μηνύματα ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018

impisidias-official-sign

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018
Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου


Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα... ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων
ἐν ᾖ εὐλογοῦμεν -τόν Ἀναστάντα- Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας» (Ωδή 8η).

Πάσχα 2018 πριν την Ανάσταση

Πάσχα! Η ολόλαμπρη Εορτή της Εκκλησίας! Πάσχα, η πηγή χαρᾶς των χριστιανών! Με ιερό ενθουσιασμό οι Ορθόδοξοι χριστιανοί σπεύδουμε στην λαμπριάτικη αναστάσιμη θεία λειτουργία, για να ζήσουμε την παρουσία του Αναστάντος Κυρίου και να διακηρύξουμε το

"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"!

«Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται· Πάσχα καινόν»(Στιχηρά Πάσχα 1ον).

Η λέξη Πάσχα είναι αραμαϊκή και σημαίνει "διάβαση". Το παλαιό Πάσχα είναι γιορτή των Εβραίων. Την ημέρα αυτή μνημονεύουν τη διέλευσή τους από την Ερυθρά θάλασσα με την επέμβαση του Θεού και τη διάσωσή τους από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Το "καινόν" Πάσχα, το χριστιανικό Πάσχα, οι Χριστιανοί εορτάζουμε τη διάβαση του ανθρώπινου γένους από τον θάνατο στη ζωή, που χαρίζει ο Αναστημένος Ιησούς. Ο υμνογράφος με τον όμορφο ποιητικό στίχο και αναστάσιμους ήχους ψάλλει τα χαρακτηριστικά αυτής της διάβασης: «Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν» (Ωδή 1η), δηλαδή μας πέρασε:

Από τον αιώνιο θάνατο στην αιώνια ζωή: Το ανθρώπινο γένος, με το προπατορικό αμάρτημα υποτάχθηκε στον θάνατο. Με την Ανάστασή Του ο Κύριος μάς "διεβίβασεν"στην αιώνια ζωή. Όποιος ενώνεται με τον Ιησούν Χριστόν, διά του Αγίου Βαπτίσματος και μένει σε κοινωνία μαζί Του "μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν" (Ιωάν.5,24). Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε θριαμβευτικά: "Χριστός Ἀνέστη... καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος".

Από τη γη στον ουρανό: Ο Ιησούς με την Ανάστασή Του όχι μόνον μας διεβίβασε από τον θάνατο στη ζωή, αλλά και από τη γη στον ουρανό! Ὁ Θεός "μᾶς ἀνέστησε μαζῆ μέ τόν Χριστόν καί μᾶς ἐβαλε νά καθίσουμε μαζί Του στά ἐπουράνια διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ"(Εφεσ. 2,6) υπενθυμίζει ο Απόστολος Παῦλος. Καί ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος προσθέτει: "ἕως ἡμᾶς εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγες καί τήν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τήν μέλλουσαν" ( Εὐχή Ἀναφορᾶς θείας Λειτουργίας).Μας αξιώνει πλέον να γίνουμε "ουρανοπολίτες"!

Από το σκοτάδι στο Φώς: "Κύριε ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκ σκότους καί σκιᾶς θανάτου" (Στιχηρά Εσπερινού Ήχος 2ος, 6ον).Πεφώτισται τά σύμπαντα τῇ Ἀναστάσει σου Κύριε" (Αναστάσιμα Στιχηρά Εσπερινού 3ου Ήχου). "ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις τόν κόσμον ἐφώτισε" (Ήχος Πλ. 2ου)."Ἡ Ανάστασίς σου, Χριστέ Σωτήρ, ἅπασαν ἐφώτισεν τήν οἰκουμένην" (Απόστιχα 2ου Ήχου). "Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί γῆ και τα καταχθόνια" (Ωδή 3η). Με χαρά πλέον διαλαλούμε στο τέλος κάθε θείας Λειτουργίας: "Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν". Αυτό το Φώς της Αναστάσεως καταυγάζει τη ζωή μας.

Από την σκλαβιά στην ελευθερία: "Κύριε...τούς δεσμούς ἡμῶν διέρρηξας" (Στιχηρά Ήχος 2ος, 6ον). "Τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ ἐλυτρώθημεν κράζοντες...σῶσον ἡμᾶς τῇ Ἀναστάσει Σου" (4ου Ήχου 5ον). "Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής" (Στιχηρά Πάσχα 1ον). Δεν είμαστε πλέον δούλοι του πονηρού και της αμαρτίας. Απολαμβάνουμε την ελευθερία των τέκνων του Θεού (βλ. Ρωμ. 8,21).

Από τη λύπη στη χαρά:"Πάσχα λύτρον λύπης" (Στιχηρά 4ον). "Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ - καί τῆς Ἀναστάσεως- χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ" (Εὐχή Αναστάσεως). "Χριστός ἐγήγερται εὐφροσύνη αἰώνιος" (Ωδή 1η, 3ον). Η χαρά που ανέβλυσε από τον Τάφο του Κυρίου είναι μόνιμη στις καρδιές των πιστών. Όπως ο Ίδιος ο Ιησούς είπε: "Πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς- μετά τήν Ἀνάστασί μου- καί χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία. Καί τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς ἄρει ἀφ' ὑμῶν"(Ιωάν. 15,21).

Αυτό βιώνουμε οι Ορθόδοξοι πιστοί που βριισκόμαστε σε συνεχή κοινωνία με τον Αναστημένο Χριστό. Κανένα θλιβερό γεγονός της ζωής μας ούτε ασθένειες ούτε οικονομική κρίση ούτε αδικίες ούτε η κακία του κόσμου, τίποτε δεν μπορεί να μας αφαιρέσει αυτή την πνευματική χαρά, που μας χαρίζει ο Αναστημένος Χριστός. Όλα αυτά μας παρακινούν σε νέους πνευματικούς αγώνες, με τη χάρη και δύναμη του Χριστού και την πεποίθηση ότι στο τέρμα μας περιμένει το βραβείο της νίκης.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, εύχομαι να ζήτε και τώρα και πάντοτε μέσα σε αυτή την ολοφώτεινη ατμόσφαιρα της ελευθερίας, της αγάπης και της χαράς μέσα στην αναστημένη παρουσία του Χριστού μας.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Με πολλή πατρική αγάπη
+Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

 

Πάσχα 2018 πριν την Ανάσταση - ΙΜ Μεταμορφόσεως Κορέας

Πριν την Ανάσταση - Ι.Μ. Μεταμορφόσεως Κορέας

Μηνύματα ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018