Ιστορία Πρόσωπικότητες ΜΙΧΑΗΛ Ο ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ

Ὁ Μιχαήλ γεννήθηκε στήν Ἀττάλεια (γι᾽αὐτό καί ἔλαβε τό ἐπώνυμο Ἀτταλειάτης). Μεταξύ 1030-1039 μετώκησε στήν Κωνσταντινούπολη ὅπου σπούδασε νομικά στή Νομική Σχολή Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου καί ἐργάσθηκε ὡς δικηγόρος.

Παράλληλα ἄνοιξε οἰκοδομικές καί γεωργικές ἐπιχειρήσεις στήν Κωνσταντινούπολη καί Ραιδεστό, ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέκτησε σημαντική περιουσία.

Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ὁ 10ος ὁ Δούκας, ἐκτιμώντας τίς ἱκανότητές του, κατά τά ἔτη 1059-1067 τόν εἶχε διορίσει μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους καί τοῦ ἀνωτάτου αὐτοκρατορικοῦ δικαστηρίου, καθώς ἐπίσης καί ἀστυνομικόν Ἐπόπτη (Κριτήν τοῦ Βήλου).

Ὁ Μιχαήλ ἔγραψε τό «Νομικόν Ἐγχειρίδιον», τό ὁποῖο εἶχε μεγάλη κυκλοφορία σέ χειρόγραφα.

Τό 1980 ἀποπεράτωσε τήν ἱστορία τῶν ἐτῶν 1034-1079, τήν ὁποία ἀφιέρωσε στόν αὐτοκράτορα Νικηφόρον Βοτανειάτη καί στόν Παρισινό Κώδικα φέρει τήν ἐπιγραφή : «Ἱστορία ἐκτεθεῖσα παρά Μιχαήλ αἰδεσιμωτάτου Κριτοῦ ἐπί τοῦ Ἱπποδρομίου καί τοῦ Βήλου, τοῦ Ἀτταλειάτου».

Ὁ Ἀτταλειάτης Μιχαήλ στό ἔργο του αὐτό ἀφηγεῖται κυρίως γεγονότα, τῶν ὁποίων ὑπῆρξε αὐτόπτης καί θεατής. Ἀργότερα πολλοί Ἱστορικοί χρησιμοποίησαν τήν Ἱστορία αὐτή ὡς βοήθημα.

Ὁ Μιχαήλ στόν κοινωνικό τομέα ἀφιέρωσε τή ζωή του στήν περίθαλψη τῶν φτωχῶν καί στήν πνευματική καί ἠθική μόρφωση τῶν ὁμογενῶν του.

Τό 1910 ὁ Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, πού ἱδρύθηκε στήν Ἀττάλεια, γιά νά τιμήσει τόν ἐπιφανή συμπολίτην τους ἔλαβε τό ὄνομα «ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ».

(Πηγή : Παναγ. Π. Χατζηπέτρου Ἱατροῦ Ἀτταλέως Ἱστορία τῆς Ἀτταλείας τῆς Μ. Ἀσίας. Σ. 44-45).

Ιστορία Πρόσωπικότητες ΜΙΧΑΗΛ Ο ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ