Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Επίσκοποι

Ἑπισκοπικός Κατάλογος Μητροπόλεως Πισιδίας

Ἑπισκοπικός Κατάλογος Μητροπόλεως Πισιδίας1

1 Ἐπισκοπική Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σελ. 290 -292.

 

Εὔδοξος, ἐπί Μαξιμιανοῦ (285-305), μνημονευόμενος εἰς τόν Βίον τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου.

Ὀπτᾶτος, Ἄνθιμος καί Κυπριανός, ἀναφερόμενοι εἰς τάς Πράξεις τῶν ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης

Σεργιανός, παραστάς εἰς τήν ἐν Ἀγκύρᾳ σύνοδον (314)

Ὄπτιμος ἤ Ὀπτίμιος, Β΄ οἰκουμενική σύνοδος ΚΠολις, 381

Τρανκυλλῖνος, Γ΄ οἰκουμενική σύνοδος, Ἔφεσος, 431

Ἐρέχθιος, ἐπί τοῦ ΚΠόλεως Πρόκλου (434-446)

Κανδιδιανός, σύνοδος τῆς ΚΠόλεως τοῦ 448, κατά τοῦ Εὐτυχοῦς καί ληστρική σύνοδος τῆς Ἐφέσου, 449, φίλος τοῦ Διοσκόρου

Περγάμιος, ὑπογράφει τά πρακτικά τῆς Δ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου, Χαλκηδών, 451, καί ἐπέζησεν ἕως τό 458

Ἰωάννης, παρών εἰς τήν σύνοδον τῆς ΚΠόλεως κατά τοῦ πάπα Ἰωάννου, 518

Πολυδεύκης, ὑπογράφει ἀναφοράν εἰς τόν πάπαν Ὀρμίσδαν περί τῆς ἐν ΚΠόλει συνόδου τοῦ 520

Βάκχος, ὑπογράφει τά πρακτικά τῆς ἐν ΚΠόλει συνόδου τοῦ 536

Θεόδωρος, λαβών μέρος εἰς τήν ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Εὐφημίας ὁμολογίαν τῆς πίστεως καί εἰς τήν Ε΄ οἰκουμενικήν σύνοδον, ΚΠολις, 553

Στέφανος, παρών εἰς τήν ἐν Τρούλλῳ οἰκουμενικήν σύνοδον (681) καί ζῶν ἀκόμη τό 692

Γεώργιος, Ζ΄ οἰκουμενική σύνοδος, Νίκαια, 787, τιμώμενος καί ὡς ἅγιος

Γρηγόριος καί Ζαχαρίας, διεκδικοῦντες τήν αὐτήν ἕδραν, παριστάμενοι εἰς σύνοδον τοῦ 847

Θεοφύλακτος, ὑπογράφει συνοδικόν γράμμα τοῦ ΚΠόλεως Σισιννίου τό 997.

Μακάριος, περί τό τέλος τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος, ἔχων καλάς σχέσεις μέ τούς σταυροφόρους

Ἐλευθέριος Ἀνώνυμος, καταδικάσας τήν αἴρεσιν τῶν Βογομίλων, 1143, ἴσως πρόκειται περί τοῦ ἑπομένου

Μιχαήλ, παρακάθηται εἰς δύο συνόδους τοῦ 1143 καί ὑπογράφει τήν καθαίρεσιν τοῦ Ἀττικοῦ (1147)

Ἀνώνυμος, σύνοδος ΚΠόλεως κατά τοῦ Ἀντιοχείας Σωτηρίχου Παντευγένου, 1156

Μακάριος, συνῆψε φιλικάς σχέσεις πρός τόν σουλτάνον τοῦ Ἰκονίου καί ἰσχυρίσθη ὅτι προσείλκυσεν αὐτόν εἰς τόν Χριστιανισμόν

Παΐσιος, Ἰούνιος 1617

Εὐθύμιος, 1649, θάν.

Σίλβεστρος, ἀπό ἱερομονάχων, Σεπτέμβριος 1649

Σίλβεστρος, (ὁ ἴδιος μέ τόν ὡς ἄνω;), γράμμα τοῦ 1651, ὀνομάζεται Ἰκονίου καί Πισιδίας, 15 Σεπτεμβρίου 1655–1661, θάν. ;

Ἰωακείμ, ἀπό Λήμνου, Σεπτέμβριος 1661-

Μεθόδιος, 18-30 Ἰουλίου 1671, Ἰούνιος 1673, πρῴην Πισιδίας Αὔγουστος 1673. Καταδικάσας τήν περί θείας εὐχαριστίας ἀντίληψιν, 18-30 Ἰουλίου 1671

Παΐσιος, -1673 παραίτησις;

Κύριλλος, ἀπό ἱερομονάχων, 21 Δεκεμβρίου 1673-1676, θάν.;

Λεόντιος, ἀπό ἱερομονάχων, 28 Ἰανουαρίου 1676,-

Λεόντιος, Ἰανουάριος 1697-π. 28 Μαρτίου 1719, θάν.

Κοσμᾶς, ἀπό Σίφνου, ἐκλογή 28 Μαρτίου 1719/1721

Κύριλλος, 1814 (ἤ 1813), θάν.

Διονύσιος, ἀπό Βιδύνης, Ἰανουάριος 1814-1824, θάν.

Εὐγένιος, ἀπό μ. Πρωτοσυγκέλλων, Ἰούλιος 1814-10 Ἀπριλίου 1821, πατριάρχης ΚΠόλεως

Γεράσιμος, ἀπό ἱερομονάχων, α΄) Αὔγουστος 1821-1827, παραιτηθείς β΄) Σεπτέμβριος 1835–Μάρτιον 1848, ἔκπτωτος

Σαμουήλ, ἀπό Φιλιππουπόλεως, Σεπτέμβριος 1827–Σεπτέμβριος 1835

Μελέτιος, ἀπό Βοδενῶν, Μάρτιος 1848–(2 Ἰουνίου) 1861 παραιτηθείς

Καισάριος, ἀπό ἐπισκόπου Ξανθουπόλεως, 2 Ἰουνίου 1861-Ἰούνιος 1880, παυθείς

Παρθένιος Προδρομίδης, ἀπό Λαοδικείας, Ἰούνιος 1880-1886, θάν.

Βενέδικτος Ἀδαμαντίδης, ἀπό Γάνου καί Χώρας, Φεβρουάριος 1886-23 Ὀκτωβρίου 1893

Γεράσιμος Τανταλίδης, ἀπό Σερβίων καί Κοζάνης, α΄) 23 Ὀκτωβρίου 1893-1 Ἰουνίου 1906, β΄) ἀπό Ρόδου, 26 Ἰανουαρίου 1912-Μάρτιον 1923, παραιτηθείς

Κωνσταντῖνος Ἀποστόλου, ἀπό Γάνου καί Χώρας, 3 Ἰουνίου 1906-17 Ἰανουαρίου 1912

Γερμανός Ἀθανασιάδης, ἀπό ἀρχιμανδρίτης (ἀρχιγραμματεύων), Σάρδεων καί Πισιδίας, 18 Μαρτίου 1924-9 Νοεμβρίου 1943

Ἰεζεκιήλ Τσουκαλᾶς, ἀπό Αὐστραλίας, 5 Αὐγούστου 1974-10 Σεπτεμβρίου 1981

Μεθόδιος Φούγιας, ἀπό πρῴην Θυατείρων καί Μ.Β., 12 Μαρτίου 19912

Σωτήριος Τράμπας, ἀπό Κορέας, 27η Μαΐου 2008.

 

2 Ἐκοιμήθη ἐν Ἀθήναις τό ἔτος 2006.

 

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Επίσκοποι