Συνέβησαν ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 2015

Αλάνυα 10/5/2015

"Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν" (Ιωάν. 4,14).

Με αυτά τα λόγια ο Ιησούς απάντησε στην Σαμαρείτιδα εκείνη γυναίκα όταν τον ρώτησε ποιός είναι ο κατάλληλος τόπος για να λατρεύει ο πιστός τον Θεόν. Η γυναίκα αυτή, παρόλον που η ζωή της ήταν στιγματισμένη στην κοινωνία του χωριού της, είχε πνευματικά ενδιαφέροντα. Μελετούσε ως φαίνεται την Πεντάτευχο της Παλαιάς Διαθήκης, την οποίαν παραδέχονταν και οι Σαμαρείτες, και της είχε δημιουργηθεί η απορία: Ποιός τόπος είναι ο σωστός για να πηγαίνει κανείς να λατρεύει το Θεό: το όρος Γαριζίν της Σαμαρείας, όπου ο Ιακώβ, με εντολή του Θεού έστησε Θυσιαστήριο και εκεί πρώτα οι Ισραηλίτες προσέφεραν θυσίες στο Θεό; Ή το όρος Σιών στα Ιεροσόλυμα όπου αιώνες αργότερα ο Σολομών έκτισε τον περίλαμπρο Ναό, επίσης κατ´ εντολήν του Θεού;

Ο Κύριος δίνει άλλη διάσταση στην απορία της. Της δίνει να καταλάβει ότι ο Θεός που είναι "πανταχού παρών και τα πάντα πληρών", δέν περιορίζει την παρουσία του σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Επομένως, σημασία δέν έχει ο τόπος στον οποίον θα σταθεί ο πιστός για να προσκυνήσει, να προσευχηθεί και να λατρεύσει τον Θεό, αλλά ο τρόπος. Δηλαδή; Ο Θεός είναι Πνεύμα, είπε ο Κύριος, και επομένως πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού και με τον αληθινό τρόπο, που μας απεκάλυψε ο Ίδιος. "Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν".
Τι σημαίνουν, αναλυτικότερα, τα λόγια αυτά του Κυρίου μας;
Μέχρι τότε που ήρθε ο Χριστός στη γη οι Εβραίοι ελάτρευαν τον Θεό με προσφορές στον Ναό των Ιεροσολύμων άρτων, πτηνών, ζώων, τα οποία με καθορισμένες ιεροτελεστίες τα έσφαζαν και τα τοποθετούσαν στο μεγάλο θυσιαστήριο του Ναού και τα έκαιγαν. Έτσι αισθάνονταν την ικανοποίηση ότι με την τυπική αυτή πράξη τους λάτρευαν τον Θεό! Ως φαίνεται από τους λόγους των προφητών, επειδή οι άνθρωποι αυτοί αδιαφορούσαν για την εφαρμογή και των άλλων Εντολών του Θεού, την αγάπη την συγχωρητικότητα, την ψυχική και σωματική αγνότητα, την δικαιοσύνη ...ο Θεός τους εκφράζει την δυσαρέσκειά του, γι αυτή την τυπική και όχι πνευματική λατρεία, και φθάνει σε σημείο να τους λέγει:
Ησαΐα κεφ.1 στίχ. 11 "Τι μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν; πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν, καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι, 13 · θυμίαμα, βδέλυγμά μοί ἐστι· ...νηστείαν καὶ ἀργίαν 14 καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου· .....15 ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ᾿ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν, οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν".
Οι Εβραίοι νόμιζαν ότι λάτρευαν τον Θεόν και στην πραγματικότητα τον δυσαρεστούσαν, γιατί δέν Τον λάτρευαν "εν πνεύματι και αληθεία".

Όμως αυτό που συνέβαινε με τους Εβραίους τότε, δέν είναι αδύνατον να συμβεί και με χριστιανούς, αν δέν προσέξουμε! Σε έναν ύμνο της Εκκλησίας μας, ο υμνωδός αναγνωρίζει με συντριβή ψυχής: "Πολλάκις τὴν ὑμνῳδίαν ἐκτελῶν, εὑρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκπληρῶν, τῇ μὲν γλώττῃ ᾄσματα φθεγγόμενος, τῇ δὲ ψυχῇ ἄτοπα λογιζόμενος·" (Απόστιχα Κατανυκτικά Γ´ Ήχου). Αλλά και άν κανείς την ώρα της λατρείας δέν σκέπτεται κάτι το αμαρτωλό, με το ότι απλώς στέκεται ψυχρά και αδιάφορα στα όσα τελούνται, αυτό δέν σημαίνει ότι λατρεύει τον Θεό "εν Πνεύματι και αληθεία"! Υπάρχουν χριστιανοί που περιορίζονται σε μία τυπική λατρεία. Να πάνε στο Ναό, να κάνουν μετάνοιες και να ασπαστούν όλες τις εικόνες, να πάρουν πολλά κεριά και να τα ανάψουν μπροστά στις εικόνες, ή αν είναι γυναίκες να ρίξουν στο κεφάλι τους κάποιο μανδήλι, αδιαφορώντας αν άλλα μέλη του σώματός τους μένουν ακάλυπτα, και κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας να μη προσέχουν στα τελούμενα. Έτσι όμως δέν ωφελείται πνευματικά ο χριστιανός.
Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει το παράδειγμα, πως πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Πρώτα απ´ όλα μας λέγει "ας λατρεύουμε τον Θεό με τρόπον ευάρεστον, με σεβασμό και με ευλάβεια" (Εβρ. 12,28).
- Η ενδυμασία μας να είναι η πρέπουσα στη συνάντησή μας με τον Τριαδικό Θεό, μπροστά στον Οποίον και οι άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι στέκονται με ευλάβεια.
- Η όλη στάση του σώματός μας να φανερώνει το δέος που αισθανόμαστε μπροστά στον Θεό.
- Το "Αμήν", που λένε οι ψάλτες μετά από κάθε ευχή του Ιερέα, το "Κύριε ελέησον", το "Παράσχου Κύριε" μετά από τις δεήσεις του Διακόνου η Ιερέα, λέγονται από τους ψάλτες, εκ μέρους όλων των πιστών. Γι αυτό, όλα αυτά και τόσα άλλα να συνοδεύονται και από την ενδόμυχη ευχή του καθενός από μας. Η Θ. Λειτουργία δέν τελείται από τους Ιερείς και τους ψάλτες μόνον, αλλά και από όλους τους πιστούς. (Αυτό άλλωστε σημαίνει η λέξη Λειτουργία: "έργον του λαού".)

-Τα μάτια μας να είναι στραμμένα στα τελούμενα και να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στις έννοιες των ευχών του Ιερέα και των ύμνων των ψαλτών. Ο Απ. Παύλος πάλι μας προτρέπει: "Να προσευχόμαστε με το πνεύμα και συγχρόνως αυτά να τα παρακολουθεί και ο νους." (Α' Κορ. 14,14). Η χριστιανική λατρεία χαρακτηρίζεται ως "λογική λατρεία" (Ρωμ. 12, 1). (Δεν περιέχει κάτι το μαγικό, που λέγονται κάποια πράγματα που κανένας δεν κατανοεί). Τα όσα λέγονται και τελούνται έχουν βαθύ νόημα και ο πιστός πρέπει να προσπαθεί να τα κατανοεί και να μπαίνουν βαθειά στην ψυχή του. Δέν είναι αρκετό να τα ακούμε και να τα βλέπουμε. Από τις θυρίδες των αυτιών και των ματιών να κατεβαίνουν στην καρδιά μας. Να φέρνουν κατάνυξη στη καρδιά. Να αυξάνουν την αγάπη μας πρός τον Κύριον και Θεό μας, έτσι ώστε μαζί με τον Λειτουργό ο κάθε εκκλησιαζόμενος να λέγει: "Αγαπήσω σε Κύριε ο Θεός μου! Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρύστης μου"(Ψαλμ. 17,2).

Αδελφοί μου, όπως ξέρουμε ο Ιησούς παρομοίασε την αφοσιωμένη πρός αυτόν ψυχή με "νύμφη" και τον εαυτόν Του με Νυμφίο.Με αυτό θέλησε να μας δείξει ότι εκείνο, που περισσότερο από όλα τα άλλα,πρέπει να κυριαρχεί στη σχέση μας με Αυτόν είναι η αγάπη και η αφοσίωση. Ο Ιησούς από αγάπη σε μας πέθανε στο Σταυρό. Κι εμείς να ανταποκρινόμαστε με την ολοκληρωτική αγάπη και αφοσίωσή μας πρός Αυτόν. Και ο πιστός, κατά τρόπον εξαίρετο, αυτή την αγάπη του και αυτή την αφοσίωσή του την εκφράζει πρός τον Τριαδικό Θεό με την ζωντανή λατρεία του που επιτελεί "εν πνεύματι και αληθεία".-

Συνέβησαν ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 2015