Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΔΑΜ

Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΔΑΜ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως νέος Αδάμ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο χαρακτηρισμός προέρχεται από τον Απόστολο Παύλο. Γράφει στους
Κορινθίους: "Διδάσκει η Γραφή• στον Αδάμ τον πρώτον άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα στον έσχατο Αδάμ, τον Χριστό, δόθηκε το Πνεύμα, και έγινε πηγή ζωής. .. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από την γή και είναι χωματένιος• ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ, που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο• και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι όσοι περιμένουν τον επουράνιο κόσμο. Κι όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε μ´ εκείνον που ήρθε από τον ουρανό" (Α' Κορ. 15, 45 & 46-49).
Εδώ ο θεόπνευστος Απόστολος χαρακτηρίζει ως δεύτερον και έσχατον Αδάμ τον Χριστό, διότι και ο Χριστός γίνεται γενάρχης ενός νέου κόσμου. Ο πρωτόπλαστος Αδάμ, που με την ανυπακοή του στον Θεό απομακρύνθηκε από κοντά Του, συνετέλεσε ώστε και οι απόγονοί του να ζήσουν σύμφωνα με τα γήϊνα σαρκικά τους πάθη που επιφέρουν θάνατο. Ο νέος Αδάμ ο Χριστός, γίνεται γενάρχης ενός νέου κόσμου, ο οποίος καλείται να ζήσει την νέαν εν Χριστώ πνευματική ζωή και να γίνει "έθνος άγιον" , "λαός του Θεού", " ώστε να διακηρύττει τα μεγαλεία Εκείνου, που τον οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό Του φώς" (Α' Πέτρ. 2,9-10). Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Οι απόγονοι του πρώτου Αδάμ γνώρισαν τον θάνατον, σωματικόν και πνευματικόν, αφού "ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος" (Ρωμ.6,23). Ενώ ο νέος Αδάμ ο Ιησούς Χριστός "με το Ευαγγέλιό Του κατήργησε τον θάνατον κι έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή" (Β´ Τιμ.1,10), την οποίαν, οι πιστοί σ´ Αυτόν, θα απολαμβάνουν αιώνια.
Γι αυτό, ο Απ. Παύλος συχνά προτρέπει όσους αξιώθηκαν να εισέλθουν στην Αγία το Χριστού Εκκλησία, να μη παύουν να αγωνίζονται "να αποβάλουν από πάνω τους τον παλιό αμαρτωλό εαυτό τους (που κληρονόμησαν από τον Αδάμ) και να ντυθούν τον καινούριο άνθρωπο, (τον κατά Χριστόν κτισθέντα) που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού του, ώστε με τη νέα του ζωή να φθάσει στην τέλεια γνώση του Θεού" και να γίνει όμοιος με Αυτόν (Κολ. 3,10 & πρβλ.Εφεσίους 4,22-24).
Σχετική είναι η Ευχή της Θ´ Ώρας, την οποίαν καθημερινά απευθύνομεν στον Κύριόν μας: "Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών...Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός, και άφες ημιν τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ίνα, τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον, τον νέον ενδυσώμεθα, και Σοι ζήσωμεν τω ημετέρω Δεσπότη και κηδεμόνι• και ούτω τοις σοις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν, ένθα πάντων εστί των ευφραινομένων η κατοικία".-

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΔΑΜ