ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Με τήν Κυριακή προσευχή Του ο Κύριος μάς παροτρύνει να παρακαλούμε τόν Θεόν Πατέρα: " μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν" (Ματθ.6, 13). Όμως διάβασα στήν επιστολή του Ιακώβου: " Πάσαν χαράν ηγήσασθε , αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις" (Ιακ. 1,2). Μπερδεύτηκα! Μήπως υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ειναι δικαιολογημένη η παραπάνω απορία, παρ´ ότι δέν είναι δυνατόν να υπάρχει αντίφαση μεταξύ χωρίων τής Αγίας Γραφής, αφού ολόκληρη γράφτηκε με τήν έμπνευση καί επιστασία του Αγίου Πνεύματος.
Γιά να καταλάβουμε τήν έννοια τών δύο αυτών χωρίων πρέπει να ιδούμε ποιά είναι η έννοια του "πειρασμού" , από τόν οποίον ζητούμε τόν Θεόν να μας φυλάξει στήν Κυριακή Προσευχή καί ποιοί είναι οι πειρασμοί, που αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος. Ως αλάνθαστους οδηγούς μας άς ακολουθήσουμε τούς Θεοφόρους Πατέρες. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγει για το θέμα αυτό:
Οι πειρασμοί είναι δύο ειδών. Ο μέν ένας πειρασμός είναι εκούσιος καί δημιουργείται με τήν συγκατάθεση τής ψυχής. Αυτός ο πειρασμός προξενεί ηδονή στο σώμα, αλλά οδύνη καί πόνο στήν ψυχή. Αυτός ο πειρασμός,λοιπόν, προξενεί τήν διάπραξη τής αμαρτίας. Ο Κύριος γι αυτόν τόν πειρασμό, που οδηγεί στήν αμαρτία, με συνέπεια να χάνουμε τήν Χάρη του Θεού, να απομακρυνόμαστε από κοντά Του καί να κολαζόμαστε, γι αυτού του είδους τόν πειρασμό μάς διδάσκει να προσευχόμαστε να μάς προφυλάξει ο Ουράνιος Πατέρας μας. Αυτό φαίνεται σαφώς καί από τήν επόμενη φράση τής προσευχής: " Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού", ο οποίος πονηρός-ο διάβολος- συνεχώς προξενεί πειρασμούς στούς ανθρώπους γιά να τούς παρακινεί στή διάπραξη τής αμαρτίας.
Ο πειρασμός γιά τόν οποίον κάνει λόγον ο Αδελφόθεος Ιάκωβος είναι αυτός πού χωρίς να τόν θέλει ο άνθρωπος έρχεται να τόν κτυπήσει - με αρρώστιες, αδικίες καί τα όμοια- καί προξενεί πόνο καί ταλαιπωρίες στο σώμα καί θλίψη καί οδύνη στήν καρδιά του. Αυτός ο πειρασμός άν αντιμετωπιστεί με πίστη καί υπομονή, όχι μόνον δέν παρακινεί στήν αμαρτία, αλλά αντίθετα ανακαινίζει πνευματικά τόν άνθρωπο, τόν αποκαθαίρει από τίς αδυναμίες του, τόν εξαγιάζει καί τόν πλουτίζει με μεγάλες αρετές, όπως είναι η υπομονή και η ελπίδα (Πρβλ.Ρωμ.5,3-5. Β´ Κορ.12,10).
Είθε ο Πανάγαθος Ουράνιος Πατέρας μας να μάς λυτρώνει από τούς πειρασμούς που παρακινούν στήν αμαρτία καί να μάς χαρίζει δύναμη, καρτερία καί υπομονή, γιά να αντιμετωπίζουμε τίς δοκιμασίες τής ζωής με τρόπο που ωφελεί τήν ψυχή μας,όπως ο Ιώβ.

 

bullets

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τήν Κυριακή προσευχή Του ο Κύριος μάς  παροτρύνει να παρακαλούμε τόν Θεόν Πατέρα: " μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν" (Ματθ.6, 13). Όμως διάβασα στήν επιστολή του Ιακώβου: " Πάσαν χαράν ηγήσασθε , αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις" (Ιακ. 1,2). Μπερδεύτηκα! Μήπως  υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ειναι δικαιολογημένη η παραπάνω απορία, παρ´ ότι δέν είναι δυνατόν να υπάρχει αντίφαση μεταξύ χωρίων τής Αγίας Γραφής, αφού ολόκληρη γράφτηκε με τήν έμπνευση καί επιστασία του Αγίου Πνεύματος.

    Γιά να καταλάβουμε τήν έννοια τών δύο αυτών χωρίων πρέπει να ιδούμε ποιά είναι η έννοια του "πειρασμού" , από τόν οποίον ζητούμε τόν Θεόν να μας φυλάξει στήν Κυριακή Προσευχή καί ποιοί είναι οι πειρασμοί, που αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος. Ως αλάνθαστους οδηγούς μας άς ακολουθήσουμε τούς Θεοφόρους Πατέρες. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής  λέγει για το θέμα αυτό:

     Οι πειρασμοί είναι δύο ειδών. Ο μέν ένας πειρασμός είναι εκούσιος καί δημιουργείται  με τήν συγκατάθεση τής ψυχής. Αυτός ο πειρασμός προξενεί ηδονή στο σώμα, αλλά οδύνη καί πόνο στήν ψυχή. Αυτός ο πειρασμός,λοιπόν, προξενεί τήν διάπραξη τής αμαρτίας. Ο Κύριος γι αυτόν τόν πειρασμό, που οδηγεί στήν αμαρτία, με συνέπεια να χάνουμε τήν Χάρη του Θεού, να απομακρυνόμαστε από κοντά Του καί να κολαζόμαστε, γι αυτού του είδους τόν πειρασμό μάς διδάσκει να προσευχόμαστε να μάς προφυλάξει ο Ουράνιος Πατέρας μας. Αυτό φαίνεται σαφώς καί από τήν επόμενη φράση τής προσευχής: " Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού", ο οποίος πονηρός-ο διάβολος- συνεχώς προξενεί πειρασμούς στούς ανθρώπους γιά να τούς παρακινεί στή διάπραξη τής αμαρτίας.

       Ο πειρασμός γιά τόν οποίον κάνει λόγον ο Αδελφόθεος Ιάκωβος είναι αυτός πού χωρίς να τόν θέλει ο άνθρωπος έρχεται να τόν κτυπήσει - με αρρώστιες, αδικίες καί τα όμοια- καί προξενεί πόνο καί ταλαιπωρίες στο σώμα καί θλίψη καί οδύνη στήν καρδιά του. Αυτός ο πειρασμός άν αντιμετωπιστεί με πίστη καί υπομονή, όχι μόνον δέν παρακινεί στήν αμαρτία, αλλά αντίθετα  ανακαινίζει πνευματικά τόν άνθρωπο, τόν αποκαθαίρει από τίς αδυναμίες του, τόν εξαγιάζει καί τόν πλουτίζει με μεγάλες αρετές, όπως είναι η υπομονή και η ελπίδα (Πρβλ.Ρωμ.5,3-5. Β´ Κορ.12,10).

      Είθε ο Πανάγαθος Ουράνιος Πατέρας μας να μάς λυτρώνει από τούς πειρασμούς που παρακινούν στήν αμαρτία καί να μάς χαρίζει δύναμη, καρτερία καί υπομονή, γιά να αντιμετωπίζουμε τίς δοκιμασίες τής ζωής με τρόπο που ωφελεί τήν ψυχή μας,όπως ο Ιώβ.