Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά είναι η αληθινή πίστη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Περιληπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τρία είναι τα στοιχεία τής
αληθινής πίστεως:
Πρώτον, η πλήρης αποδοχή, από τόν νού του ανθρώπου, τών δογματικών αληθειών, που μας έχει αποκαλύψει ο Θεός μέσω τής Αγίας Γραφής καί έχει ερμηνεύσει με τήν Ιερά Παράδοση τής Εκκλησίας μας, έστω καί αν αδυνατεί να τίς κατανοήσει. Καί τούτο όχι γιατί είναι αντίθετες στήν ανθρώπινη λογική, αλλά γιατί είναι "υπέρλογες", δηλαδή ξεπερνούν τήν δυνατότητα του ανθρώπινου νου να τίς κατανοήσει. Σχετικός είναι ο ορισμός τής πίστεως που μας δίνει ο Απ. Παύλος: "Έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις , πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων" (Εβρ. 11,1).
Δεύτερον, η ολόψυχη εμπιστοσύνη του χριστιανού στήν πρόνοια του Θεού.Ο πιστός αναγνωρίζει ότι ο Θεός ως Πατέρας στοργικός, γεμάτος αγάπη, αλλά καί ως Παντοδύναμος καί Παντοκράτωρ συνεχώς ενδιαφέρεται γιά τα παιδιά Του καί ποτέ δέν τα εγκαταλείπει. Και όχι μόνον θέλει να τα φροντίζει καί προστατεύει, αλλά καί μπορεί, ακόμη και με θαυματουργικούς τρόπους να τα απαλλάσσει από κινδύνους καί δύσκολες καταστάσεις. Γι αυτό ποτέ δέν απογοητεύονται. Μαζί με τόν Ψαλμωδό ο πιστός διακηρύττει: " Κύριε, εάν γάρ καί πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά ότι Σύ μετ´ εμού εί"(Ψαλμ.22 <23>).
Καί τρίτον, η απόλυτη ταύτιση τής βουλήσεως (θελήσεως) του ανθρώπου με το θέλημα καί το νόμο του Θεού. Το να συμμορφώνει δηλαδή ο πιστός τη ζωή του με το θέλημα του Θεού. Το να επιδιώκει να πραγματοποιείται,τόσον από τον ίδιον όσον και από τους αλλους, το αίτημα τής Κυριακής Προσευχής: "Γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ καί επί τής γής". Η πίστη δέν είναι κάτι το θεωρητικό, αλλά εκδηλώνεται με τα σύμφωνα πρός το θέλημα του Θεού έργα.Σαφώς το διευκρινίζει αυτό ο Αδελφόθεος Ιάκωβος: " Η πίστις χωρίς τών έργων νεκρά εστι" (Ιακ. 2,26).

Βέβαια σ´ αυτά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι η αληθινή πίστη είναι ακλόνητη, δέν σαλεύεται από τίς ποικίλες αντίξοες περιστάσεις τής ζωής. Καθώς επίσης πρέπει να είναι πάντα ορθή, να μη περιέχει τίποτε λιγότερο ή περισσότερο απ´ όσα θεόπνευστα διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που στηρίζεται απόλυτα στήν Αγία Γραφή.

 

bullets