Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶναι κακό νά ὑπερηφανευόμαστε γιά κάτι καλό πού ἔχουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἄν σκεφτοῦμε καλά, θά βροῦμε ὅτι, ὅσα προσόντα καί ἄν ἔχουμε, εἴτε αὐτά εἶναι φυσικά εἴτε εἶναι ἐπίκτητα, ὅλα προέρχονται ἀπό τόν Θεό. Γράφει ὁ Ἀπ. Παῦλος: "Ποῖον χάρισμα ἔχεις πού δέν τό ἔλαβες ἀπό τόν Θεόν; Ἐάν κάθε τί πού ἔχεις, τό ἔλαβες ἀπό τόν Θεό, γιατί καυχᾶσαι σάν νά μήν ἔλαβες τίποτε" (1 Κορ.4,7) καί ὅτι τάχα ἀπό μόνος σου τό ἀπέκτησες;
Στήν πραγματικότητα αὐτό εἶναι ἕνα ἀπατηλό ψέμα. Πῶς θά χαρακτηρίζαμε κάποιον, πού δέχτηκε ἀπό φίλο του, περίφημο καλλιτέχνη, ἕναν ζωγραφικό πίνακα ὡς δῶρον, καί μετά νά τόν βλέπαμε νά παρουσιάζει στούς γνωστούς του τόν πίνακα ὡς δικό του ἔργον! Ἄν ἀποκαλυπτόταν ἡ ἀλήθεια, θά τόν γελοιοποιοῦσαν!
Πόσοι ἄνθρωποι γελοιοποιοῦνται στήν κοινωνία μέ τήν τάση τῆς ὑπερηφάνειας καί τῆς καυχήσεως!
Ἀλλά αὐτό εἶναι τό λιγότερο κακό. Γιατί ὑπάρχει καί ἄλλο πολύ χειρότερο, πού μπορεῖ νά πάθουν. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη. Μία μέρα ντύθηκε τήν ἐπίσημη βασιλική στολή του, κάθησε στόν θρόνο του καί ἄρχισε νά ὁμιλεῖ πρός τό λαό. Τά πλήθη τῆς Καισαρείας φώναζαν· αὐτή εἶναι φωνή Θεοῦ καί ὄχι ἀνθρώπου.Ὁ Ἡρώδης ἀποδέχτηκε τήν κολακεία. Καί ἀμέσως, ἐπειδή δέν ἔδωκε τήν τιμή στό Θεό, Ἄγγελος Κυρίου τόν τιμώρησε μέ μιά ἀπαίσια ἀρρώστια· τοῦ προξένησε πληγή πού γέμισε σκουλήκια, τά ὁποῖα κατέτρωγαν τίς σάρκες του, ἕως ὅτου σέ λίγες ἡμέρες πέθανε μέ φρικτούς πόνους (Πράξ. 12,21-23). " Ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται" μᾶς τονίζει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος (Ἰακ. 4,6).
Στόν Πανάγαθο Κύριό μας, ἀπό τόν Ὁποῖον προέρχεται "πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον", νά ἀποδίδουμε τίς εὐχαριστίες μας καί τήν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς ἐπιτυχίες μας, τά προσόντα μας, τά καλά ἔργα, πού Ἐκεῖνος μᾶς ἐνισχύει νά ἐπιτελοῦμε, καί τίποτε νά μή θεωροῦμε δικό μας. Ἐμεῖς γιά τόν ἑαυτό μας νά ἀκολουθοῦμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας: "Σεῖς, ὅταν κάνετε ὅλα ὅσα σᾶς διέταξε ὁ Θεός διά τῶν ἐντολῶν Του,νά λέγετε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἄχρηστοι δοῦλοι, καί ὅτι αὐτό πού κάναμε εἴμασταν ὑποχρεωμένοι νά τό κάνουμε, δέν ἦταν τίποτε ἐξαιρετικό" (Λουκ.17,10). Ἔτσι θά προσελκύουμε πλούσια τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ