Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας πού ἀπολαμβάνει ὁ Χριστιανός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ Θεός, στόν άνθρωπο πού ἔπλασε, μαζί μέ τά ἄλλα πνευματικά χαρίσματα, ἔδωσε καί τήν ἐλευθερία. Ἐπειδή ὅμως δέν ἔκανε καλή χρήση τῆς ἐλευθερίας του ὁ ἄνθρωπος καί δέχθηκε νά ὑπακούσει στόν διάβολο, κατάντησε νά γίνει δοῦλος τοῦ διαβόλου, μέ ὅλες τίς θλιβερές συνέπειες πού αὐτό συνεπάγεται. Ὁ Φιλάνθρωπος Θεός ὅμως δέν μποροῦσε νά βλέπει τό ἀνθρώπινον γένος νά τυραννεῖται ἀπό τόν ἀνθρωποκτόνο σατανά, καί ἔθεσε σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀπελευθερώσεώς του ἀπό τά δεσμά τοῦ πονηροῦ. Ἔτσι, "δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν", ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ κατῆλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν, ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση "ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου" (Σύμβολον Πίστεως), κατενίκησε τόν σατανά καί ὅλη τή δύναμή του καί ἐχάρισε καί πάλι στό ἀνθρώπινο γένος "τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ" (Ρωμ.8,21).
Ἀπό τή στιγμή λοιπόν πού ὁ ἄνθρωπος προσέρχεται μέ πίστη στόν Χριστό, κατηχεῖται, δέχεται ἐλεύθερα νά βαπτιστεῖ στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί νά ἑνωθεῖ μέ τόν Χριστόν, ὁ διάβολος δέν ἔχει πλέον καμία ἐξουσία ἐπάνω του. Ὡς Χριστιανός γίνεται "συμπολίτης τῶν Ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ" (Ἐφ.2,19) καί ἀπολαμβάνει τήν ἐλευθερία, πού ὁ Χριστός ἐχάρισε μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα ἀγαθά. Καί χρειάζεται ὅλοι οἱ χριστιανοί νά εἴμαστε προσεκτικοί, γιά νά ἔχουμε τήν ἐλευθερία αὐτή τοῦ Χριστοῦ, καθώς ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς τονίζει, "τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε" (Γαλ.5,1).
Ἀλλά καί ὡς πρός τίς ἐνέργειές του ὁ Χριστιανός αἰσθάνεται ἐλεύθερος. Ὁ Χριστός σέβεται τήν ἐλευθερία πού χάρισε στούς πιστούς Του. Δέν ἐξαναγκάζει κανέναν. Στά ἱερά Εὐαγγέλια βλέπουμε συχνά τόν Κύριο νά λέγει: "Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...". Ἀκόμη καί ὅταν ἐπρόκειτο νά θεραπεύσει κάποιον, τόν ἐρωτοῦσε: "Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;" Ἀλλά καί σήμερα περιμένει ἀπό τόν καθένα μας νά τοῦ ζητήσει μέ τήν προσευχή του ἐλεύθερα ὅ,τι τοῦ χρειάζεται καί μετά ἱκανοποιεῖ τό αἴτημά του.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ