Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί κάνουμε μέ τά δάκτυλά μας τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί πότε πρέπει νά γίνεται αὐτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὅπως γνωρίζουμε, ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Χριστός μας θυσιάστηκε στό ξύλο τοῦ σταυροῦ, ὁ Σταυρός ἔγινε σύμβολον τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας καί συγχρόνως ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας. "Κύριε, ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου τόν Σταυρόν Σου ἡμῖν δέδωκας..." (Αἶνοι πλ.δ´ ἤχου) ψάλλουμε στόν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς. "Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης... Σταυρός πιστῶν τό στήριγμα..." (Ἐξαποστειλάριον Ὑψώσεως Τ.Σταυροῦ). Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι πηγή δυνάμεως γιά τόν πιστό Χριστιανό. "Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν" τόν χαρακτηρίζει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Α' Κορ.1,24).
Γι αὐτό, ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, ἐκτός ἀπό ἄλλη χρήση τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ, καθιερώθηκε καί κάθε πιστός νά σχηματίζει μέ τό χέρι του τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ στό σῶμα του. Μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ πιστοί σφραγίζουν (ἀσφαλίζουν) τήν ὕπαρξή τους μέ τήν θεϊκή δύναμη τοῦ Χριστοῦ. (πρβλ. "ἡ ἀήττητος καί ἀκατάληπτος καί θεία δύναμις τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ,
μή ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς").
Τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ γίνεται μέ τό δεξί χέρι καί μέ τά τρία δάχτυλα ἑνωμένα. Τά ἑνωμένα τρία δάκτυλα συμβολίζουν τήν πίστη στήν Ἁγία Τριάδα (πρβλ. Πιστεύω σέ "Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον"). Τά δύο ἄλλα δάκτυλα συμβολίζουν τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κάνουν τό σταυρό τους, ὅταν προσεύχονται, ὅταν μπαίνουν στό ναό, ὅταν προσκυνοῦν τίς ἱερές εἰκόνες καί τά ἅγια Λείψανα τῶν Ἁγίων, πρίν καί μετά τήν Θεία Κοινωνία, ὅταν ὁ λειτουργός προφέρει τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί σέ ἄλλες ἰδιαίτερα σημαντικές στιγμές τῆς θείας Λειτουργίας καί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Ἐπίσης πρίν καί μετά τό φαγητό, ὅταν ἀρχίζουν ἤ τελειώνουν κάποια ἐργασία τους, ὅταν ξεκινοῦν μέ τό αὐτοκίνητό τους ἤ μέ ἄλλο μέσον νά μετακινηθοῦν, ὅταν κινδυνεύουν, ἀλλά καί ὁποτεδήποτε αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό ἤ νά ζητήσουν τήν βοήθειά Του.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ