Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννιόμαστε μέ τήν προπατορική ἁμαρτία, πού κληρονομήσαμε ἀπό τόν Ἀδάμ. Ἡ Παρθένος Μαρία, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νά λάβει τή μοναδική τιμή, νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ ἀναμάρτητου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κατά τή Γέννησή Της κληρονόμησε καί Αὐτή τήν προπατορική ἁμαρτία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία στηρίζεται στήν Ἁγία Γραφή, "ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι ἁμάρτησαν" (Ρωμ. 3,23), καί ὡς ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ, ὅταν γεννιῶνται, φέρουν ἐπάνω τους τήν προπατορική ἁμαρτία. Καί ἡ Παρθένος Μαρία, ἡ ὁποία γεννήθηκε φυσιολογικά ἀπό τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα, δέν ἐξαιρέθηκε ἀπό αὐτόν τόν κανόνα.
Ὅμως, ἐνῶ αὐτή ἦταν ἡ πίστη τῆς ἑνιαίας καί ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας σέ Ἀνατολή καί Δύση, ὁ Πάπας Ρώμης Πίος ὁ 9ος,τό ἔτος 1854, διεκήρυξε ὅτι ἡ σύλληψη τῆς Θεοτόκου ὑπό τῶν γονέων της καί ἡ γέννησή της ἔγιναν χωρίς τό προπατορικό
ἁμάρτημα. (Ἴσως ἀπό αὐτή τήν ἀφορμή νά διατυπώθηκε ἡ παραπάνω ἐρώτηση).
Ἀλλά αὐτή ἡ διδασκαλία ὄχι μόνον εἶναι ἄγνωστη στήν ἀρχαία Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἀντίθετη πρός τήν Ἁγία Γραφή.
Ἡ Παρθένος Μαρία, κατά τήν σύμφωνη διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς Ἀποστολικούς ἀκόμη χρόνους, γεννήθηκε -ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι- μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα, ἀλλά τό Ἅγιον Πνεῦμα τήν ἐκόσμησε μέ τήν ἁγνότητα, τήν ὑπακοή, τήν πίστη, τήν ταπείνωση καί μέ ὅλα τά ἄλλα χαρίσματα πού ἀπαρτίζουν τήν ἁγιότητα, καί κατά τόν Εὐαγγελισμόν τήν καθάρισε
καί ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα. Ἔτσι ἀπό τήν στιγμή πού ἐσαρκώθη στά ἁγνά σπλάχνα τῆς Θεοτόκου, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἡ Θεοτόκος ἦταν πλέον ἀπόλυτα ἐξαγνισμένη καί ἁγιασμένη. Γι αὐτό, ἀπό πολύ ἐνωρίς, (ὑπάρχει γραπτή μαρτυρία τοῦ 5ου αἰώνα), ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου ἀποκαλεῖται "Παναγία", καί τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ὡς "ἁγιωτέρα τῶν Ἁγίων".

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ