Απαντήσεις Μητροπολίτου ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἔχω ἀκούσει διάφορα γιά τόν Τάφο τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου.
Θά ἤθελα νά ξέρω μέ σαφήνεια: Ποῦ ἐτάφη ἡ Παναγία, καί μετά τήν Κοίμησή Της ποῦ βρίσκεται τό σῶμα Της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα μέ ἀρχαία παράδοση, ὅταν ἡ Παναγία ἐκοιμήθη, ἐνταφιάστηκε σέ πέτρινη λάρνακα στή Γεθσημανή, λίγο ἔξω ἀπό τήν πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου συνήθιζε ὁ Κύριος νά πηγαίνει νά προσεύχεται, καί ὅπου τελικά
συνελήφθη ἀπό τούς Ἰουδαίους καί παραδόθηκε σέ σταυρικό θάνατο. Στόν τόπο αὐτό κτίστηκε ναός τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος σώζεται μέχρι σήμερα. Αὐτή ἡ παράδοση διασώθηκε καί στήν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Χαρακτηριστικό εἶναι τό Ἑξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς: "Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ κηδεύσατέ μου τό σῶμα...". ( Ἡ νεότερη ἄποψη τῶν Ρ/Καθολικῶν, ὅτι ὁ τάφος τῆς Παναγίας βρίσκεται στήν Ἔφεσο, ὅπου διέμενε μέ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, δέν ἔχει ἱστορική βάση. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἔφυγε ἀπό τήν Παλαιστίνη καί ἐγκαταστάθηκε στήν Ἔφεσο μετά τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τούς Ρωμαίους. Τότε πλέον δέν ζοῦσε ἡ Παναγία).
Ὡς πρός τή δεύτερη ἐρώτηση, ποῦ βρίσκεται τό σῶμα τῆς Παναγίας, ἄς ἀφήσουμε νά μᾶς ἀπαντήσει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ μεγάλος αὐτός δογματικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας: Κατά τήν 4η Οἰκουμενική Σύνοδο, πού ἔγινε στή Χαλκηδόνα (βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη), ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερία, ἡ ὁποία διακρινόταν γιά τήν εὐσέβειά της, ρώτησε τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, πού συμμετέσχε στή Σύνοδο, "Τί ἔγινε τό σῶμα τῆς Θεοτόκου μετά ἀπό τήν Κοίμησή της;" Καί ὁ Πατριάρχης ἀπάντησε στήν Πουλχερία: "Ἀπό ἀρχαία καί ἀληθή παράδοση ἔχουμε παραλάβει ὅτι μετά τρεῖς ἡμέρες (ἀπό τό θάνατό της), ὅταν ἀνοίχτηκε ὁ τάφος, δέν βρέθηκε τό σῶμα τῆς Θεοτόκου, παρά μόνον ἡ ἐσθήτα καί ἡ ζώνη Της.
Μετέθεσε ὁ Χριστός τό σῶμα της στόν οὐρανό πρό τῆς κοινῆς ἀναστάσεως τῶν ἀνθρώπων" (Βλ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, 2η Ὁμιλία εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, ΕΠΕ, τ.9 σελ.308-312). Τοῦτο βέβαια εἶναι ἕνα θαυμαστό γεγονός, ἀλλά
ἐξηγεῖται θεολογικά. Ἡ Παναγία ἑνώθηκε μέ τόν Υἱόν Της, γι αὐτό ἔχει ξεπεράσει τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ θάνατος δέν κυρίευσε τόν Χριστό, οὔτε καί τήν Παναγία κυριεύει. "Χριστός ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι
κυριεύει (Ρωμ.6,9). Ἡ θέση τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος τῆς Θεοτόκου εἶναι στόν οὐρανό, μαζί μέ τόν Υἱόν καί Θεό Της.
Ἀς σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας, πού ἀναφέραμε πιό πάνω, εἶχε διαφυλαχθεῖ στόν Ναό τῶν Βλαχερνῶν στήν Κωνσταντινούπολη, καί μετά τήν ἅλωση τό 1453 μ.χ ἀπό τούς Τούρκους, μεταφέρθηκε καί βρίσκεται μέχρι σήμερα στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, στό Ἅγιο Ὄρος.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ