Απαντήσεις Μητροπολίτου ΕΙΝΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

ΕΙΝΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

ΕΡΩΤΗΣΗ :Ἔχει δημιουργηθεῖ μία παρεξήγηση μέ συγγενικό μου πρόσωπο καί ἀποφεύγει νά μοῦ μιλάει.Προσπάθησα νά τῆς ἐξηγήσω ποιά εἶναι ἡ πραγματικότητα, ἀλλά οὔτε θέλει νά ἀκούσει. Αὐτό πολύ μέ στενοχωρεῖ, ὄχι μόνον ἐπειδή διακόπηκαν οἱ σχέσεις μου μέ ἕνα ἀγαπητό πρόσωπο, ἀλλά καί γιατί ἔχω ἀκούσει ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά κοινωνοῦμε, ἄν δέν εἴμαστε μέ ὅλους ἀγαπημένοι. Γι αὐτόν τόν λόγο, ἔπαψα νά κοινωνῶ. Τί πρέπει νά κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τό πρῶτο καί ἀναγκαῖο εἶναι νά πᾶς στόν Πνευματικό σου Πατέρα καί νά κάνεις μιά εἰλικρινή ἐξομολόγηση, χωρίς νά ἀποκρύψεις τίποτε καί χωρίς διάθεση νά δικαιολογήσεις τά ὁποιαδήποτε λάθη σου. Εἰδικότερα νά μιλήσεις γιά τά αἴτια πού προκάλεσαν τήν ψυχρότητα μέ τό συγγενικό σου πρόσωπο. Νά ἀναγνωρίσεις τό μέρος τῆς εὐθύνης, πού τυχόν σοῦ ἀναλογεῖ. Ὁ Πνευματικός σου θά σέ συμβουλέψει τί εἶναι καλό νά κάνεις καί γιά τό συμφέρον τῆς δικῆς σου ψυχῆς, καθώς καί τῆς ψυχῆς τοῦ ἄλλου προσώπου.
Πάντως γενικά, σέ τέτοιες περιπτώσεις, εἶναι ἀναγκαῖο νά μή διστάζουμε νά ταπεινωνόμαστε στόν ἄλλον, πού ἔχει πικραθεῖ ἀπό τήν συμπεριφορά μας, καί νά τοῦ ζητοῦμε εἰλικρινά συγγνώμη, γιά ὁ,τιδήποτε κάναμε καί ἔγινε ἀφορμή νά στενοχωρεθεῖ. Ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο γίνεται, γιά νά ἐπανορθώσουμε τό σφάλμα μας. Παράλληλα νά προσευχόμαστε συνεχῶς νά εἰρηνεύσει τήν καρδιά τοῦ ἄλλου καί νά τήν θεραπεύσει ἀπό τήν πληγή πού τῆς προξενήσαμε. Ἄν παρ´ ὅλα αὐτά ὁ ἄλλος ἐπιμένει, ἄς περιοριζόμαστε σέ ἕνα χαιρετισμό, ὅταν συναντιόμαστε καί ἄς ἀποφεύγουμε συζητήσεις πού μπορεῖ νά ἀναξαίνουν πληγές. Ὁ χρόνος συνήθως θεραπεύει τίς πληγές.
Ἐάν ἀπό τήν πλευρά σου κάνεις ὅ,τι καλύτερο μπόρεσες καί ὁ ἄλλος ἐπιμένει στήν ἐχθρική του διάθεση, δέν εἶναι σωστό νά μένεις γιά περισσότερο χρόνο χωρίς τήν θεία Κοινωνία, ἐφ´ ὅσον ὁ Πνευματικός σου συμφωνεῖ σ´ αὐτό. Ἀρκεῖ τό ὅτι
ἐσύ δέν κρατᾶς κακία ἐναντίον τοῦ ἄλλου, τοῦ ζήτησες συγχώρεση καί ἔχεις λάβει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σου ἀπό τόν Πνευματικό.
Καί τοῦτο διότι ὁ σατανάς συχνά χρησιμοποιεῖ κάθε μέσον, γιά νά παρεμποδίζει τούς πιστούς νά ἑνωθοῦν μέ τόν Χριστό, διά τῆς Θείας Κοινωνίας.
Γράφει ὁ Ἀπ.Παῦλος: "Οὐ γάρ τά νοήματα αὐτοῦ- τοῦ σατανᾶ - ἀγνοοῦμεν" (2η Κορ. 2,11). Ἔ, ὄχι, δέν θά ἀφήνουμε τόν σατανά νά μᾶς μπλέκει στά δίκτυα του καί νά ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Χριστό καί Θεό μας!

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΕΙΝΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;