Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πρίν ἀπό δύο χρόνια ἔδωσα χρήματα δανεικά σέ φίλο μου ἕνα σημαντικό ποσόν,πού εἶχα συγκεντρώσει, γιά νά ἐπεκτείνω τό σπίτι μου. Μοῦ εἶχε εἰπεῖ ὅτι τά εἶχε ἀπόλυτη ἀνάγκη· μοῦ εἶχε μάλιστα ὑποσχεθεῖ ὅτι θά μοῦ τά ἐπέστρεφε σέ τρεῖς μῆνες. Ὅμως, μέ διάφορες δικαιολογίες, δέν μοῦ τά ἐπιστρέφει. Τί νά κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εἶναι γνωστά τά τόσα προβλήματα πού προξενοῦνται στήν κοινωνία, ἀκόμη καί μεταξύ ἀδελφῶν καί φίλων, ἐξ αἰτίας τῶν δανείων. Ὁ Κύριος, γιά νά προλαμβάνονται ὅλες αὐτές οἱ δυσάρεστες καταστάσεις, μέ τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του μᾶς διδάσκει: "Νά δανείζετε χωρίς νά περιμένετε νά πάρετε πίσω τίποτε"
(Λουκ. 6,35). Ἐννοεῖται ὅτι ὁ χριστιανός δέν θά ζητήσει ποτέ τόκο, γιά τά χρήματα τά ὁποῖα δίνει σέ κάποιον, πού βρίσκεται σέ δύσκολη κατάσταση καί ἀναγκάζεται νά ἀναζητήσει δάνειο. Ὅταν κανείς ἐφαρμόσει τήν ἐντολή αὐτή, ποτέ δέν θά στενοχωρεθεῖ, σέ περίπτωση πού ὁ ἄλλος δέν θά τοῦ ἐπιστρέψει τά δανεικά. Ἤδη ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ὅσα ἔδωσε, τά ἔχει ξεγράψει.
Ἀφοῦ ὅμως αὐτά πού δανείζει δέν περιμένει νά τοῦ ἐπιστραφοῦν, ὑπολογίζει τί ποσόν μπορεῖ νά προσφέρει, χωρίς νά στερηθεῖ ό ἴδιος ἤ ἡ οἰκογένειά του τά ἀναγκαῖα γιά τήν διαβίωσή τους. Γιατί δέν εἶναι δίκαιο, γράφει ὁ Ἀπ. Παῦλος, νά στερηθεῖ π.χ. ἡ οἰκογένεια κάποιου κάτι ἀπό τά ἀπαραίτητα πρός τό ζῆν, γιατί τά ἔδωσε ὅλα ὅσα εἶχε στόν ἄλλον πού τοῦ ζήτησε δανεικά, καί ἐκεῖνος πού τά πῆρε, νά τά ἀπολαμβάνει καί νά ζεῖ μέ ἄνεση.: "Σκοπός βέβαια δέν εἶναι νά στερηθεῖτε ἐσεῖς, γιά νά ἀνακουφίσετε τούς ἄλλους, ἀλλά νά ὑπάρχει σέ ὅλους ἰσότητα...τό δικό σας περίσσευμα νά προστεθεῖ στό ὑστέρημα τῶν ἄλλων, ὥστε μιά ἄλλη φορά τό δικό τους περίσσευμα νά προστεθεῖ στό δικό σας
ὑστέρημα καί νά ὑπάρξει ἔτσι ἰσότητα" (2η Κορ. 8,13-14).
Μέ αὐτό τό πνεῦμα ὁ χριστιανός χειρίζεται τό θέμα τῶν δανείων. Ἄν βέβαια ὁ ἴδιος δανειστεῖ ἀπό κάποιον, ἡ χριστιανική του συνείδηση τοῦ ἐπιβάλλει νά εἶναι συνεπής στήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε, καί νά ἐπιστρέψει τά δανεικά ἐγκαίρως.
Συγκεκριμένα τώρα, γιά τήν περίπτωση πού ἀναφέρεται στήν παραπάνω ἐρώτηση, χρειάζεται μέ κατανόηση καί ἀγάπη νά φερθοῦμε σ' αὐτόν πού δανείστηκε ἀπό μᾶς. Νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί του, μέ διάθεση νά βροῦμε μαζί τή λύση. Ἄν τά χρήματα τά ἔχει, ἤ μπορεῖ νά τά ἐξοικονομήσει, νά τοῦ δώσουμε νά καταλάβει ὅτι τά ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη καί νά θελήσει νά μᾶς τά ἐπιστρέψει. Ἄν ὅμως δέν τά ἔχει τώρα, νά τοῦ δώσουμε περιθώριο χρόνου, ὥσπου νά τά ἐξοικονομήσει, ἤ καί νά μᾶς τά ἐπιστρέφει λίγα-λίγα, μέ δόσεις. Ἔτσι καί τίς ἀγαθές σχέσεις διατηροῦμε μεταξύ μας, ἀφοῦ μάλιστα πρόκειται περί φιλικοῦ προσώπου, ἀλλά καί ἐλπίδα ὑπάρχει μιά μέρα νά μᾶς ἐπιστραφεῖ τό δάνειο. Ἐπιθετική συμπεριφορά, μέ ἀπειλές καί καταγγελίες στά δικαστήρια, δέν ταιριάζει στόν πραγματικό Χριστιανό.
Καί τό πάθημα τοῦ ἑνός ἄς γίνει μάθημα γιά ὅλους μας· νά τηροῦμε τίς ὁδηγίες πού μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριός μας καί στό θέμα αὐτό.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ