ΠΕΡΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὀ Θεός κάνει θαύματα μόνον στούς πιστούς χριστιανούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός, καί κατά τούς χρόνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καί κατά τούς χριστιανικούς χρόνους, καί σήμερα ἀκόμη, ἐπιτελεῖ ποικίλα θαύματα, μέ τά ὁποῖα ἐκφράζει τήν ἄπειρη ἀγάπη Του στόν ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: "ὁ Θεός ἀνατέλλει τόν ἥλιο Του γιά κακούς καί καλούς καί στέλνει τή βροχή σέ δικαίους καί ἀδίκους" (Ματθ.5,45). Καί ὁ Ἀπ.Παῦλος προσθέτει: "Ὁποιοσδήποτε ἐπικαλεστεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, θά σωθεῖ" (Ρωμ.10,13),ὑπονοεῖται, ἄν ἐπικαλεστεῖ μέ πίστη, ὅπως γράφει στούς πιό πάνω στίχους τοῦ ἴδιου κεφαλαίου.
Γι αὐτό βλέπουμε ὅτι ὁ Κύριος δέν ἔκανε θαύματα μόνον στούς Ἰσραηλίτες, πού πίστευαν στόν ἀληθινό Θεό, ἀλλά καί σέ ἄλλους, ὅπως στή Χαναναία ἐκείνη μητέρα, τῆς ὁποίας θεράπευσε τήν θυγατέρα (Ματθ.15,21-28), στόν Ρωμαῖο ἑκατόνταρχο τῆς Καπερναούμ, τοῦ ὁποίου θεράπευσε τόν ἑτοιμοθάνατο δοῦλο (Λουκ. 7,1-10) καί σέ ἄλλους.
Ἀλλά καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, κατά τήν προτροπή τοῦ Κυρίου, ἔκαναν θαύματα στά ἔθνη ὅπου πήγαιναν, ὅπως καί ὁ Ἀπ.Παῦλος, πού θεράπευσε τόν πατέρα τοῦ Ποπλίου, καί ἄλλους ἀσθενεῖς στό νησί Μελίτη, στό ὁποῖο κατέφυγαν μετά ἀπό ναυάγιο (Πράξ. 28,8-9).
Καθ´ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουμε πλῆθος θαυμάτων, πού ἔγιναν καί ἐξακολουθοῦν νά γίνονται σέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί δέν εἶναι μέλη της, καταφεύγουν σ´ αὐτή, καί ζητοῦν ἀπό τούς λειτουργούς της θεία βοήθεια, σέ
ποικίλες ἀνάγκες τῆς ζωῆς τους. Καί εἶναι γεγονός ὅτι, αὐτές οἱ θαυμαστές εὐεργετικές ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ, βοηθοῦν πολλούς στό νά Τόν πιστεύσουν.

 

bullets