Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πισιδίας ἐν συντομία ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἡ Μητρόπολη Πισιδίας περιλαμβάνει δύο Ἐπαρχίες, τῆς Πισιδίας καί τῆς Παμφυλίας, πού βρίσκονται στή νότια Μικρά Ἀσία, στή νότια δηλαδή σημερινή Τουρκία. Οἱ δύο αὐτές περιοχές εἶχαν τό προνόμιο νά δεχτοῦν πρῶτες, ἀπ´ ὅλη τήν Μικρά Ἀσία, τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού τίς ἐπισκέφθηκε κατά τήν 1η ἀποστολική περιοδεία του, μέ τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα (44-45 μ.Χ.), ὅπως μᾶς πληροφοροῦν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (κεφ.13,13 -52 καί 14,21-25). Στήν πρωτεύουσα τῆς Πισιδίας Ἀντιόχεια ζοῦσαν τότε ἀρκετοί Ἰουδαῖοι καί εἶχαν τήν Συναγωγή τους. Σέ αὐτή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκήρυξε καί σώζεται ἡ ὁμιλία του αὐτή στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (13,16-41). (Στή θέση τῆς Συναγωγῆς τόν 4ον μ.χ αἰώνα κτίστηκε περίλαμπρος ναός τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπως φανερώνουν τά ὑπέροχα ψηφιδωτά καί τά μαρμάρινα ὑπολείμματα τοῦ ναοῦ, πού σώζονται μέχρι σήμερα καί προκαλοῦν τόν θαυμασμό ἀναρίθμητων προσκυνητῶν ἀπό ὅλον τόν κόσμο). Ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἐπισκέφτηκε τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας (εἶναι διαφορετική ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας) καί κατά τήν 2αν καί 3ην ἀποστολική Περιοδεία του. Εἶχε χειροτονήσει Ἐπισκόπους σ'αὐτή, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ
Ἑπίσκοπος Ἀρτέμων τιμᾶται ὡς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν 24ην Μαρτίου.
Ἀργότερα ἡ πρωτεύουσα τῆς Πισιδίας Ἀντιόχεια ἀνυψώθηκε σέ Μητρόπολη, στήν ὁποίαν ὑπάγονταν 18 Ἐπισκοπές. Ὅταν ἡ Ἀντιόχεια καταστράφηκε ἀπό ἐπιδρομές βαρβάρων, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως μεταφέρθηκε στήν πόλη Σπάρτη τῆς Πισιδίας, ὅπου καί παρέμεινε ἐπί αἰῶνες.
Ἀπό τά μέσα τοῦ 16ου αἰώνα στήν Μητρόπολη Πισιδίας ὑπήχθησαν καί οἱ δύο Μητροπόλεις τῆς γειτονικῆς Παμφυλίας, ἤτοι τῆς Ἀτταλείας καί Σίδης, πού ἐκτείνονται στήν βόρεια ἀκτή τῆς Μεσογείου. (Άς σημειωθεῖ ὅτι στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων διαβάζουμε ὅτι, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς στά Ἱεροσόλυμα ὑπῆρχαν Ἰουδαῖοι "καί τῆς Παμφυλίας", πού συγκεντρώθηκαν κατάπληκτοι καί ἄκουγαν τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων σέ διάφορες γλῶσσες κεφ.2,10.)
Ὅταν κατά τά ἔτη 1922-23 ἐκδιώχθηκαν ὅλοι οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί τῶν περιοχῶν αὐτῶν, ὅπως καί ὅλης τῆς Τουρκίας (ἐκτός τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν δύο νησιῶν Ἴμβρου καί Τενέδου), οἱ Μητροπόλεις ἐρημώθηκαν καί ὁλόκληρη ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία καί οἱ χριστιανικοί ναοί περιῆλθαν στό Κράτος. Ἄλλοι ναοί γκρεμίστηκαν, ἄλλοι ἔγιναν τζαμιά καί κάποιοι Μουσεῖα. Στήν Ἀττάλεια ἕνας ναός εἶχε περιέλθει στήν ἰδιοκτησία ἰδιώτου καί τόν πωλοῦσε. Πρό διετίας ὁ ναός αὐτός περιῆλθε στήν κυριότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐπισκευάστηκε, καί ἀπό τήν 4η Σεπτεμβρίου 2011, πού ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος τέλεσε τά Θυρανοίξια, λειτουργεῖ κανονικά, μέ μόνιμο ἱερέα. Ὁ Ναός αὐτός πού τιμᾶται στόν Ἀπόστολο Παῦλο καί τόν Ἅγιο Ἀλύπιο τόν Κιονίτη, εἶχε κτιστεῖ κατά τά ἔτη 1843-44 ἀπό εὔπορους Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, πού κατοικοῦσαν τότε στήν Ἀττάλεια. Σήμερα ἐξυπηρετεῖ τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῶν χιλιάδων Ὀρθοδόξων, πού ἀπό διάφορες Ὀρθόδοξες χῶρες, κυρίως σλαβόφωνες, κατά τά τελευταῖα ἔτη, ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Ἀττάλεια. Πολλές ἀκόμη χιλιάδες Ὀρθόδοξοι διαμένουν καί σέ ἄλλες πόλεις τοῦ Νομοῦ Αntalya ( κυρίως στήν Alanya),γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ὁποίων καταβάλλεται προσπάθεια νά λειτουργήσουν Ὀρθόδοξοι ναοί.
Ἡ Πισιδία βρίσκεται στήν ὀροσειρά τοῦ Ταύρου, σέ ὀροπέδιο, σέ ὑψόμετρο 900-1150 μ. Ἡ Ἀττάλεια εἶναι πόλη παραθαλάσσια καί προσελκύει ἑκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ἀπό πλεῖστες χῶρες. Ὁ πληθυσμός της εἶναι περίπου 1.000.000 κάτοικοι, καί κατά τούς θερινούς μῆνες διπλασιάζεται. Μεγάλο ἐνδιαφέρον, ἐκτός ἀπό τίς φυσικές ὀμορφιές, παρουσιάζουν καί τά πολλά ἱστορικά μνημεῖα τῆς περιοχῆς αὐτῆς.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ