Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ τόσο πολύ τούς Ἁγίους, μέ γιορτές, εἰκόνες καί ὕμνους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: "Μνήμη Δικαίου μετ' ἐγκωμίων" (Παροιμ. 10,7), "Αἰνέσωμεν ἄνδρας ἐνδόξους καί τούς πατέρας ἡμῶν" (Σοφία Σειράχ 44,1), "ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται" ( Σοφία Σειράχ 44,13) καί αὐτῶν "τόν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία" (Σοφία Σειράχ 44,15). Καί στήν Καινή Διαθήκη ὁ Ἀπόστ. Παῦλος μᾶς προτρέπει: " Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν (Ἑβρ. 13,7). Ὅμως καί σέ κάθε ἔθνος, πρόσωπα τά ὁποῖα διακρίθηκαν στό διάβα τῆς ἱστορίας τους, ὅπως εἶναι οἱ ἥρωες, πού θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί στίς ἡμέρες μας, οἱ ἄνθρωποι ἰδιαίτερα τά τιμοῦν. Στήνουν ἀνδριάντες τους καί Ἡρῶα, σέ κεντρικά σημεῖα τῶν πόλεων, καί κάθε χρόνο ὀργανώνουν πρός τιμή τους ἑορταστικές ἐκδηλώσεις.
Ἑπόμενο ἦταν καί ἡ Εκκλησία, ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες, νά τιμᾶ τά πρόσωπα πού διακρίθηκαν γιά τόν ἡρωισμό πού ἔδειξαν, μέχρι θυσίας, στούς ἀγῶνες τους γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς πίστεώς τους, κατά τούς ποικίλους διωγμούς. Εἶναι αὐτοί οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, πού κράτησαν ἀναμμένη τήν φλόγα τῆς χριστιανικής πίστεως, ἡ ὁποία διαδοχικά παραδόθηκε καί σέ μᾶς. Μέ εὐγνωμοσύνη οἱ Χριστιανοί πήγαιναν στούς τάφους τῶν ἁγίων Μαρτύρων, κάθε χρόνο τήν ἡμέρα τοῦ Μαρτυρίου τους, τελοῦσαν τή θεία Λειτουργία, ἔψαλλαν ὕμνους καί ἐξιστοροῦσαν τά ἐπιτεύγματα τῆς πίστεώς τους. Ἔτσι σιγά-σιγά ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων καθιερώθηκε νά ἑορτάζεται καί σέ ἄλλους τόπους, ὅπου ἱδρύονταν χριστιανικές Ἐκκλησίες. Παράλληλα ἄρχισε νά ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων, τῶν διαδόχων τους, τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας πού διακρίθηκαν γιά τήν ἁγιότητά τους καί τήν προσφορά τους στήν ἀνάπτυξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἅγιοι ἀναδείχθηκαν καί ἀπό τίς τάξεις τῶν Ἀσκητῶν καί Μοναχῶν, ἀλλά καί ἄνθρωποι τῆς κοινωνίας, ἄνδρες καί γυναῖκες, διαφόρων ἐπαγγελμάτων, στή διάρκεια ὅλων τῶν αἰώνων.
Κάθε μέρα βλέπουμε στό ἡμερολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ὀνόματα Ἁγίων, πολλῶν ἤ ἑνός, πού γιορτάζουν τήν ἡμέρα ἐκείνη. Ἡ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε νά ἑορτάζονται καί ὅλοι μαζί οἱ Ἅγιοι τήν μετά τήν Πεντηκοστήν Κυριακή, ὥστε νά συνεορτάζουν καί οἱ Ἅγιοι τῶν ὁποίων δέν εἶναι γνωστά τά ὀνόματά τους.
Ὅταν συνερχόμαστε, γιά νά ἑορτάσουμε τούς Ἁγίους μας, δέν τούς ἐγκωμιάζουμε μόνον γιά τίς ἀρετές τους, ἀλλά καί τούς παρακαλοῦμε νά πρεσβεύουν γιά μᾶς, γιά τίς τόσες ἀνάγκες μας. Καί ἀπό τήν πείρα τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουμε ὅτι καί μέ θαύματα ἀνταποκρίνονται οἱ Ἅγιοι στίς ἱκεσίες μας. Ἀλλά ἀκόμα μεγάλη ὠφέλεια παίρνουμε, ὅταν συμμετέχουμε στίς ἑορτές τῶν Ἁγίων, γιατί, ἀκούοντας γιά τό πῶς ἀξιώθηκαν νά φθάσουν στήν ἁγιότητα ἐκεῖνοι, παραδειγματιζόμαστε κι ἐμεῖς νά προσπαθήσουμε νά τούς φθάσουμε. Οἱ Ἅγιοι
εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐφήρμοσαν τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι βοηθούμαστε νά πεισθοῦμε ὅτι αὐτά πού ζητεῖ ὁ Χριστός ἀπό μᾶς δέν εἶναι ἀκατόρθωτα, ἀλλά κι ἐμεῖς μποροῦμε νά τά ἐφαρμόσουμε.
Τέλος ἄς σημειώσουμε ὅτι οἱ Προτεστάντες δέν ἑορτάζουν τούς Ἁγίους, ἀπό τόν 16ον αἰώνα καί μετά, ἀπό ἀντίδραση πρός τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία ἀποσπάσθηκαν. Ἀφορμή γιά τήν ἀντίδραση αὐτή στάθηκαν οἱ ὑπερβολές τῶν Ρ/Καθολικῶν στήν τιμή τῶν Ἁγίων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ τούς Ἁγίους, ἀλλά δέν τούς λατρεύει. Ἡ λατρεία ἀνήκει μόνον στόν Θεό.

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ