Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στήν ἀρχή κάθε Ἀκολουθίας ἀπευθύνουμε προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα (Βασιλεῦ οὐράνιε...) καί τό ἱκετεύουμε νά ἔλθει καί νά κατοικήσει μέσα μας.
Αὐτό πραγματοποιεῖται; Πῶς φαίνεται ὅτι ἕνας χριστιανός ἔχει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Κάθε Ὀρθόδοξος πιστός μέ τήν Βάπτισή του, διά τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Χρίσματος, παίρνει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα. "Οὐκ οἴδατε ὅτι ναός Θεοῦ ἐστε καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;" μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἀπ.Παῦλος (1η Κορ.3,16). Ὅμως, καθώς λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, ὅπως ὁ καπνός διώχνει τίς μέλισσες, ἔτσι καί οἱ σκοτεινές ἁμαρτίες διώχνουν τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.
"Ἡ σάρξ ἐπιθυμεῖ κατά τοῦ Πνεύματος" μᾶς λέγει πάλι ὁ Ἀπ.Παῦλος· (Γαλ. 5, 17) καί συνεχίζει παρακάτω γιά τά ἔργα τῆς σάρκας : "Εἶναι φανερά τά ἁμαρτωλά ἔργα τῆς σάρκας. Εἶναι ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, ἡ ἠθική ἀκαθαρσία, ἡ αἰσχρότητα, ἡ εἰδωλολατρία, ἡ μαγεία, οἱ ἔχθρες, οἱ φιλονικεῖες, οἱ ζήλιες, οἱ θυμοί, οἱ διαπληκτισμοί, οἱ διχόνοιες, τά σχίσματα, οἱ φθόνοι, οἱ φόνοι, οἱ μέθες, οἱ ἀσωτίες
καί τά παρόμοια... ὅσοι κάνουν τέτοια πράγματα, δέν θά κληρονομήσουν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ" (Γαλ.5, 19-21). Ὅταν ἡ ψυχή τοῦ χριστιανοῦ μολύνεται μέ τέτοιες ἀκάθαρτες πράξεις, τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν μπορεῖ νά βρεῖ κατάλληλο χῶρο καί φυγαδεύεται. Γι αὐτό, συνεχής φροντίδα τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ εἶναι νά διατηρεῖ ἁγνή τήν ψυχή του ἀπ´ ὅλα αὐτά, καί μέ πόθο νά ἱκετεύει τό Ἅγιο Πνεῦμα καθημερινά νά μένει μέσα του συνεχῶς καί νά τόν καθαρίζει "ἀπό πάσης κηλίδος".
Ἔτσι, ἐφόσον τό Πνεῦμα τό Ἅγιο κατοικεῖ μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, Αὐτό τόν φωτίζει, τόν καθοδηγεῖ, τόν στηρίζει, τόν προστατεύει καί τόν ἐμπνέει στή ζωή του· μέ ἀποτέλεσμα, ὁ φωτισμένος χριστιανός νά δείχνει μέ τήν ὅλη συμπεριφορά του ὅτι ἀπολαμβάνει τίς δωρεές, τά χαρίσματα καί τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Καί αὐτοί οἱ καρποί, ὅπως μᾶς τούς παρουσιάζει ὁ Ἀπ. Παῦλος εἶναι: " ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡ καλωσύνη, ἡ ἀγαθότητα, ἡ πίστη, ἡ ἐγκράτεια" (Γαλ. 5, 22-23). Καί προσθέτει ὁ Ἀπ.Παῦλος: "Ἀφοῦ ζοῦμε μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρέπει νά ἀκολουθοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα (Γαλ.5,25).
Αὐτά λοιπόν εἶναι τά χαρακτηριστικά τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου, πού καταξιώνεται νά ἀναδεικνύεται ἐκλεκτό τέκνον τοῦ Θεοῦ, μέ τελικό προορισμό του νά κληρονομήσει τά ἀγαθά τῆς οὐρανίου Βασιλείας (Παράβαλε Ρωμ.8, 14-17).

Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ