Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ Ο ΘΕΟΣ

ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ Ο ΘΕΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὅταν ὁ Χριστός ὑπέφερε ἐπάνω στό Σταυρό, κάποια στιγμή φώναξε: "Θεέ μου, Θεέ μου ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;" Μοῦ κάνει κατάπληξη αὐτό! Πῶς ἦταν δυνατόν ὁ Θεός Πατέρας,πού εἶναι ὅλος ἀγάπη, νά ἐγκαταλείψει τόν Μονογενή Του Υἱό σέ μιά τέτοια ὀδυνηρή στιγμή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Γιά νά καταλάβουμε τό νόημα τῆς ὀδυνηρῆς αὐτῆς κραυγῆς τοῦ Κυρίου (Ματθ. 27,46), πρέπει νά καθοδηγηθοῦμε ἀπό τά σχετικά, μέ τήν σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου, χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας μέ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προεῖδε: "Οὗτος-ὁ Μεσσίας - τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καί περί ἡμῶν ὀδυνᾶται" (Ἡσαΐα 53,4). Ἐπίσης ὁ Ἀπόστ. Πέτρος διευκρινίζει: Ὁ Χριστός "ὅς ἁμαρτίαν ούκ ἐποίησεν ...τάς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτός ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπί τό ξύλον –τοῦ σταυροῦ-, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν• οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε" (1η Επιστ. Πέτρου 2, 22-24). Καί ὁ Ἀπόστ. Παῦλος προσθέτει: "Χριστός ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπέρ ἡμῶν κατάρα" (Γαλ.3,13).

Γίνεται λοιπόν φανερόν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐνῶ ὡς Θεός εἶναι ἀπαθής, ὡς ἄνθρωπος ἔπαθε μέ τή θέλησή Του, ἀφοῦ πῆρε τίς ἁμαρτίες ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος ἐπάνω Του, τήν ὥρα πού σταυρώθηκε. Δέχτηκε νά θεωρηθεῖ αὐτός ἔνοχος γιά ὅλα τά ἐγκλήματα, τίς ἀτιμίες, ἀπάτες καί ἁμαρτίες πού διαπράξαμε καί διαπράττουμε ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων. Καί κατάντησε Αὐτός νά θεωρηθεῖ ὁ πιό καταραμένος ἄνθρωπος τοῦ κόσμου "γενόμενος ὑπέρ ἡμῶν κατάρα"!

Άν μπορέσουμε νά ἀντιληφθοῦμε, μέ τό ἀνθρώπινο μυαλό μας, τί ἐσήμαινε αὐτό γιά τόν Ἅγιον καί ἀναμάρτητον Ἰησοῦν, τό νά βρεθεῖ γιά μιά στιγμή φορτωμένος ἐπάνω Του ὅλες τίς βρωμιές τῆς ἀνθρωπότητος, τότε μόνον θά καταλάβουμε τό τί Τόν ὤθησε, λίγο πρίν πεθάνει στόν Σταυρό, νά ἀπευθύνει ὅλος ἀγωνία τά λόγια ἐκεῖνα: "...ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;" Ὁ Ἰησοῦς ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, φορτωμένος ὅλες τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου, σάν νά εἶναι ἕνας ἀπό μᾶς τούς ἔνοχους ἁμαρτωλούς, αἰσθάνθηκε αὐτήν τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν, σάν δικό του διαχωρισμό ἀπό τόν Θεόν. ("Τά ἁμαρτήματα ὑμῶν διϊστῶσιν ἀναμέσον ὑμῶν καί ἀνά μέσον τοῦ Θεοῦ", μᾶς διευκρινίζει ὁ Προφήτητης Ἡσαΐας,49,2).

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ Ο ΘΕΟΣ